Global menu

Our global pages

Close

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Eversheds Asianajotoimisto Oy (y-tunnus: 2556202-6)

Fabianinkatu 29 B

00100 HELSINKI

Puh.: 010 684 1300

Faksi: 010 684 1700

www.eversheds.fi

ja

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (Y-tunnus: 1109210-7)

Fabianinkatu 29 B

00100 HELSINKI

Puh.: 010 684 1800

Faksi: 09 694 4352

www.heinonen.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markku Varhela

Puh.: 010 684 1300

S-posti: markku.varhela@eversheds.fi

3. Rekisterin nimi

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n ja Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n eli Eversheds -konsernin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta,  Evershedsin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakasviestintä ja markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

• perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, titteli tai asema organisaatiossa ja kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;

• asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin tai muihin asiakastilaisuuksiin sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi;

• suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot; sekä

• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröity itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Eversheds voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisteröidyn lain sallimat henkilötiedot voidaan siirtää Evershedsin suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.

8. Rekisterin suojaus

Eversheds järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä Evershedsin sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy ATK:n avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on Evershedsin myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

Osa rekisterin sisältämistä tiedoista on sellaisia, joihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, ja kyseisiä tietoja käsitellään ohjeiden velvoittamalla tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti  Evershedsin luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Evershedsiin.