Global menu

Our global pages

Close
 
Karolina Stawowska, Partner

Karolina Stawowska

Partner

Practice areas

 • Mergers and acquisitions
 • Tax planning and consultancy

Practice notes

Karolina Stawowska is a licensed tax advisor and the partner heading the tax law practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She has over 20 years of professional experience. In 1997–2010 she was affiliated with the Tax Department at PricewaterhouseCoopers, where she worked on the branded consumer products, retail and distribution, and M&A teams.

At Wierzbowski Eversheds Sutherland she is responsible for tax advice on transactions by private equity and venture capital funds. She works on restructuring of capital groups and development of tax-effective structures for acquisition and financing of development projects as well as tax-optimal exit strategies for sale of enterprises and shares by institutional and individual investors. She also provides ongoing advice to Polish businesses in their core operations and investment activity reflecting tax-optimal structures for doing business abroad. She also has extensive experience conducting tax proceedings and representing clients in the administrative courts at both instances. She is a regular speaker at conferences and workshops on tax law. She has lectured on tax law in the executive MBA program at the Warsaw University of Technology Business School for many years. She has published several articles and co-authored two books on tax law.

She is regularly recommended by international legal directories, including Chambers Europe and Women in Business Law.

Karolina Stawowska is a graduate of the Department of Financial Law at the Faculty of Law and Administration, University of Łódź, and completed the International Business and Trade Law program at Columbia Law School and a postgraduate program in corporate finance and tax at the Warsaw School of Economics.

Recent projects

 • Representing a retail client in a successful case before the Supreme Administrative Court on corporate income tax
 • Supporting a private equity fund in the reorganization of a portfolio of companies before the fund’s exit from the investment
 • Supporting a foreign investment fund in organizing the fund’s structure in Poland using a branch concept
 • Preparing comprehensive transfer pricing documentation for service and commodity transactions taking into account the comparability analysis for the capital group comprising Polish and foreign holding companies and operating companies
 • Conducting numerous tax, administrative and judicial proceedings on income taxes and VAT

Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym, partnerem kierującym zespołem prawa podatkowego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w zespole fuzji i przejęć.

W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland zajmuje się obsługą podatkową transakcji prowadzonych przez klientów korporacyjnych, jak i przez fundusze typu private equity i venture capital. Odpowiada za restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowywanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Zajmuje się też bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw tak w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia optymalnych podatkowo struktur prowadzenia biznesu poza granicami Polski. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz w reprezentowaniu klientów przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych wykładów i autorskich warsztatów o tematyce podatkowej. Od wielu lat prowadzi zajęcia z prawa podatkowego w ramach programu Executive MBA, organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest także autorką licznych publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek poświęconych prawu podatkowemu.

Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, w tym Chambers Europe oraz Women in Business Law.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowany przez Columbia School of Law oraz Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ostatnie projekty

 • Reprezentowanie klienta z branży handlu detalicznego w zakończonym sukcesem postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
 • Wsparcie dla funduszu private equity w zakresie reorganizacji działalności spółek portfelowych przed wyjściem funduszu z inwestycji
 • Wsparcie dla zagranicznego funduszu inwestycyjnego w zakresie organizacji struktury funduszu w Polsce z wykorzystaniem koncepcji oddziałów
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych i towarowych z uwzględnieniem analizy porównywalności dla grupy kapitałowej obejmującej polskie i zagraniczne spółki holdingowe i operacyjne
 • Prowadzenie licznych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT