Global menu

Our global pages

Close

Investment firms have insufficient knowledge of Wwft (CTF) requirements

 • Netherlands
 • Financial services and markets regulation
 • Financial services

20-02-2019

Research carried out by the Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten, “AFM”) in the second and third quarter of 2018 shows that investment firms have insufficient knowledge of the requirements imposed by the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, “Wwft” (Counter Terrorism Financing "CTF")) and the Sanctions Act 1977 (Sanctiewet 1977, “Sw”). As a result, the investment firms do not fully live up to the requirements of operating proper Anti Money Laundering (“AML”) policies and procedures.

Preventing money laundering and terrorist financing

According to the AFM, investment firms must prevent criminals from money laundering and also prevent persons or organizations who are subject to sanctions to participate in the financial markets. As part of this compliance, companies should a enforce AML policies and procedures internally, and these need to be evaluated and tested on a regular basis.

Research shows

According to the research, in which 289 investment firms participated, a sufficient part of the market does not understand various elements of the requirements in the Wwft. This includes:

 • Insufficient knowledge of Wwft-terms - what is meant by important terms, such as 'client' and 'transaction', in the Wwft. Many of the investment firms interpret these terms to a limited extent. The AFM explains this in the revised guideline (only available in Dutch) of July 2018. The AFM website also provides answers to frequently asked questions (only available in Dutch) regarding Wwft terms.
 • Insufficient supervision and training - Despite the fact that it is mandatory, only half of the inspected investment firms provide training to their employees and policymakers to make them aware of the provisions of the Wwft.
 • Insufficient reporting - Despite an upward trend, investment firms are still not reporting all unusual transactions with the Financial Intelligence Unit Netherlands (“FIU”)
 • Insufficient client monitoring - The research also shows that a quarter of the investment firms do not monitor the transactions of their clients. A periodic audit of clients on a sanction list is only conducted by one quarter of the inspected investment firms, while surprisingly three quarters of these audits are carried out with new clients.

AML supervision going forward

As a consequence of the inadequate compliance of investment firms with the Wwft and Sw, the AFM will tighten up the supervision. This means, among other things, that the AFM will carry out more research regarding Wwft requirements. For example, extra attention will be paid to the obligation to report unusual transactions to the FIU.

The AFM have already met with several investment firms, managers of investment institutions and industry associations regarding compliance with the Wwft and Sw. There are also examples (only available in Dutch) of unusual transactions on the website of the AFM, so that institutions can better identify them.

How Eversheds Sutherland can help

Should you have any questions regarding this update or the Wwft in general, please do not hesitate to contact one of the persons below.

 


Beleggingsondernemingen hebben te weinig kennis over de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (“Wwft”) en de Sanctiewet 1977 (“Sw”) om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daardoor leven ze de vereisten voor een deugdelijke anti witwas beleid en de procedures niet even goed na. Dat stelt de toezichthouder Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) na onderzoek in het tweede en derde kwartaal van 2018.

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

Volgens de AFM moeten beleggingsondernemingen voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en dat personen of organisaties waarop sancties rusten, kunnen deelnemen aan de financiële markten. Dit moet worden vastgelegd in AML-beleid en -procedures, die regelmatig moeten worden geëvalueerd en getest.

Onderzoeksresultaten

Volgens het onderzoek, waaraan 289 beleggingsondernemingen deelnamen, begrijpt een deel van de markt verschillende elementen van de vereisten van de Wwft niet. Dit houdt onder meer in:

 • Onvoldoende kennis over Wwft-begrippen - Een deel van de markt begrijpt onvoldoende wat onder belangrijke begrippen, zoals ‘cliënt’ en ‘transactie’, moet worden verstaan. Veel ondernemingen vatten deze begrippen te beperkt op. De AFM geeft in de herziene leidraad van juli 2018 hierover uitleg. Tevens wordt op de website van de AFM antwoord gegeven op veelgestelde vragen over Wwft-begrippen.
 • Onvoldoende controle en training - Ondanks dat het verplicht is, zorgt slechts de helft van de onderzochte beleggingsondernemingen voor opleidingen om medewerkers en beleidsbepalers bekend te maken met de bepalingen uit de Wwft.
 • Onvoldoende meldingen – Ondanks een stijgende lijn, melden beleggingsondernemingen nog steeds niet alle ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (“FIU”).
 • Onvoldoende cliënt monitoring - Uit het onderzoek blijkt tevens dat een kwart van de beleggingsondernemingen de transacties van hun cliënten niet monitort. Een periodieke controle of cliënten voorkomen op een sanctielijst wordt maar door een kwart van onderzochte beleggingsondernemingen nageleefd, terwijl driekwart deze controle wel uitvoert bij nieuwe cliënten.

Toezicht aangescherpt

De gebrekkige naleving van de Wwft en de Sw is voor de AFM aanleiding om het toezicht aan te scherpen. Dit betekent onder meer dat de AFM meer onderzoek gaat verrichten. Zo wordt extra aandacht besteed aan de meldplicht bij de FIU en transactiemonitoring.

De AFM heeft recentelijk nog voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en brancheverenigingen een bijeenkomst georganiseerd over compliance met de Wwft en Sw. Ook zijn er op de website van de AFM voorbeelden van ongebruikelijke transacties beschreven, zodat instellingen die beter kunnen identificeren.

Hoe Eversheds Sutherland kan helpen

Mocht u vragen hebben over deze update of de Wwft in het algemeen, neem dan gerust contact op met een van de onderstaande personen.