Global menu

Our global pages

Close

Yliopiston Apteekki võimaliku keelatud riigiabi mõjud Eesti apteegiturule

  • Estonia
  • Other

19-05-2014

Soome õigusbüroo Fondia esindaja Juha Hämäläinen kritiseeris hiljuti Meditsiiniuudiste artiklis „Õigusbüroo peab Yliopiston Apteekki hundiks lambanahas“ Yliopiston Apteekki (edaspidi: YA) tegevust Eestis ja Soomes. Arvamusartikli keskmes on YA-le Soomes antud eriõiguste kui võimaliku riigiabi kasutamine konkurentsi moonutamiseks Eestis.

Soome jurist Juha Hämälainen on tõstatanud kahetsusväärse ja aktuaalse probleemi, mis võib viia tõsise kahju tekkimisele konkurentsiolukorrale Eesti apteegiturul. See on tõsine teema ja kahtlemata tuleb tõsta lauale apteegivaldkonna reguleerimisele pühendatud debatis. On selge, et YA omab põhimõtteliselt finantsvõimekust tõrjuda nõrgemad Eesti ettevõtjad välja Eesti apteegiturult, mida iseloomustavad ka artiklis välja toodud finantsandmed. Oleks kahetsusväärne, ebaaus ja kohalike ettevõtjate õigusi kahjustav, kui YA võidaks turuosa mitte normaalses konkurentsis, vaid Soome riigilt saadud eriõiguste või soodustuste abil, mis on kaudseltki taandatavad rahalisteks hüvedeks. Juha Hämälainen sellisele võimalusele oma arvamuses aga viitabki. Tuleb tähele panna, et riigiabi ei pea seisnema ilmtingimata rahas, vaid võib tähendada mistahes rahaliselt hinnatavat soodustust, milleks võib olla ka YA eristaatus Soomes, kuna konkurentsiõiguse praktikas on varemgi loetud riigiabiks õiguslikku normistikku, mille sisuks on ettevõtjale valikuliselt eelisseisundi loomine.

Juha Hämäläineni väljatoodud asjaolude põhjal ei kasuta YA talle antud eeliste abil teenitavat raha mitte niivõrd kodumaise õppe- ja teadustöö edendamiseks (mille tarbeks ta on Soome riigilt oma eristaatuse saanud) ega isegi mitte kodumaise apteegiteenuse parandamiseks. Näib, et YA on leidnud viisi muuta Soomes saadud eelisseisundi äritegevuseks naaberriikides (kaudselt eksporditegevuseks). Seetõttu on äärmiselt küsitav, kas on täidetud nn Altmarki kriteeriumid riigiabi andmiseks (vt otsus kohtuasjas C-280/00 Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747). Liiatigi loetakse EL-i õiguse ja kohtupraktika alusel iseäranis ühisturuga kokkusobimatuks igasugust ekspordiabi. Enamgi veel, tegelikult maksavad Soome patsiendid ja maksumaksjad YA eristaatuse kaudu kinni Eesti ja Venemaa (kus samuti asuvad teadaolevalt YA apteegid) patsientidele apteegiteenuse osutamise. Soome elanike vaatepunktist võiks põhjendatult küsida, et kui raha selleks tuleb siiski Soome patsiendi taskust, siis kas seda raha ei peaks kasutama tervishoiu edendamiseks Soomes?

Juha Hämälaineni artikli kontekstis on vaata et kõige huvitavam teema see, mis saab siis, kui Euroopa Komisjon leiab, et tegemist ongi keelatud riigiabiga. Iseenesest on nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu kohtu tasandil analoogsete juhtumite kohta praktika olemas. Üldreeglina peab ebaseadusliku riigiabi saaja maksma saadud riigiabi koos kopsakate protsentidega tagasi. Piiriüleseselt konkurentsi moonutusest kahju saanud osapooled aga võivad nõuda kahju hüvitamist Soome riigilt või ebaseaduslikult riigiabi saanud ettevõtjalt. Euroopa Komisjon on senimaani olnud ebaseadusliku riigiabi tuvastamise korral olnud printsipiaalne, otsustav ja sallimatu. Kui riigiabi on olnud ulatuslik ja kestnud märkimisväärse aja, siis tagastamisele kuuluvad rahasummad on olnud astronoomilised. Hiljuti näiteks kaebas Euroopa Komisjon Itaalia riigi Euroopa Liidu kohtusse, kuna viimane ei näidanud üles piisavad aktiivsust ebaseadusliku riigiabi (summas 44 miljonit eurot) tagasinõudmiseks (vt http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1103_en.htm). Juhul kui ebaseadusliku riigiabi maksmise teema mingis ametlikus menetluses (nt kohtus) tõstatatakse, võib see nii YA-le kui Soome riigile seega päris kalliks maksma minna. Halvimal juhul on YA sunnitud turult lahkuma, sh kas tütarfirmad sulgema, maha müüma vmt.

Artikli autor on Risto Rüütel, Eversheds Ots & Co vandeadvokaat, konkurentsiõiguse spetsialist

Artikkel avaldati ka www.meditsiiniuudised.ee

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings