Global menu

Our global pages

Close

Asianajaja Mika Backman: Voittaneen tarjoajan oikeus tulla kuulluksi markkinaoikeudessa

  • Finland
  • Other

29-09-2021

Voitimme hankintakilpailun, mutta toiseksi tullut kilpailija valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinanoikeus antoi meille mahdollisuuden lausua valittajan valituksesta, mutta emme saaneet tilaisuutta lausua hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittamasta vastineesta. Hankintayksikkö on vastineessaan lausunut siitä, sovelletaanko hankintaan hankintalakia, erityisalojen hankintalakia tai liikenteen palveluista annettua lakia. Mielestämme meidän olisi tullut myös saada esittää näkemyksemme hankintayksikön lausuntoon, koska hankintaan sovellettavalla lailla on ratkaiseva merkitys asiassa.

Osapuolten oikeudesta tulla kuulluksi markkinaoikeusprosessin aikana säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 44 §:n 1 momentissa.

Mainitun lainkohdan mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus esittää käsityksensä muiden tekemistä vaatimuksista sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. Pykälän 2 momentin mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen ei muutoin edellytä kuulemista.

Korkein hallinto-oikeus on 21.5.2021 antamassaan ratkaisussa (ks. Edilex-uutinen) käsitellyt vastaavanlaista kuulematta jättämistä markkinaoikeudessa. Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että markkinaoikeus päättää, mihin seikkoihin se voi ratkaisunsa perustaa. Markkinaoikeuden oli kuitenkin hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 1 momentin perusteella kuultava asianosaista sellaisesta oikeudenkäyntiaineistosta, joka voi vaikuttaa asianosaista koskevan asian ratkaisuun. Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa sovellettiin siis vanhaa jo kumottua hallintolainkäyttölain asianosaisen kuulemista koskevaa pykälää, joka vastaa sisällöltään nykyistä kuulemista koskevaa säännöstä.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että markkinaoikeus ei ollut kuullut voittanutta yhtiötä hankintayksikön vastineesta, jossa oli käsitelty markkinaoikeuden viran puolesta esille ottamaa kysymystä hankintamenettelyyn sovellettavasta laista. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan hankintayksikön vastine oli voinut vaikuttaa voittanutta yhtiötä koskevan asian ratkaisuun. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asian käsittelyssä markkinaoikeudessa oli tapahtunut kuulemisvirhe.

Ottaen huomioon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain sisältämän säännöksen asianosaisen oikeudesta tulla kuulluksi sekä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun, voidaan todeta, että markkinaoikeuden olisi tullut varata kysyjän yhtiölle mahdollisuus lausua hankintayksikön lausunnosta.

Artikkeli on julkaistu myös Edita Publishing Oy:n Credita -palvelussa.