Global menu

Our global pages

Close

Force Majeure –lausekkeet hankintasopimuksissa

  • Finland
  • Other

03-04-2020

Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimusosapuoli ei voi täyttää sopimusvelvoitettaan johtuen ulkopuolisesta odottamattomasta ja poikkeuksellisesta syystä.

Hankintasopimuksiin sovellettavien JYSE-ehtojen (esimerkiksi JYSE 2014 Tavarat, kohta 13.1) mukaan

”Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen hankintasopimuksen täyttämisen estävä ja hankintasopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon hankintasopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.”

Sopimusoikeudessa on yleisestikin katsottu, että tapahtuman on pitänyt olla osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja että tapahtumaa ei ole ollut mahdollista ennakoida. Esimerkkinä voi mainita Islannissa vuonna 2010 tapahtuneen Eyjafjallajökull- tulivuoren purkauksen seuraukset.

Covid-19 (koronaviruksen) aiheuttamaa mahdollista ylivoimaista estettä on arvioitava tapauskohtaisesti lainsäädännön ja sopimusten valossa. Erityisesti on arvioitava, onko koronavirus tosiasiallisesti estänyt osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan sopijapuolen on kyettävä näyttämään, että tilanne todella täyttää sopimuksessa asetetut ylivoimaista estettä koskevat vaatimukset. Vastaavasti, mikäli jo sopimusta tehtäessä tiedetään, että koronaviruksen seurauksena ei palveluntuottamisessa tai tavarantoimituksissa kyetä toimimaan sopimuksen edellyttämällä tavalla, ei voida pääsääntöisesti vedota ylivoimaiseen esteeseen. Tällöin kyseiset olosuhteet olivat ennakoitavissa.

Force majeure –tilanteen arvioimiseksi on ensisijaisen tärkeää kirjallisesti dokumentoida kaikki osapuolten välillä tapahtuva kirjeenvaihto. Viranomaisten suosituksista ja myös median raportoinnista on tärkeää pysyä ajan tasalla, paitsi muista, myös mahdolliseen jälkikäteisarviointiin tai todisteluun liittyvistä syistä.

JYSE-ehdoissakin (kohta 13.4) todetun periaatteen mukaan osapuolen, joka katsoo, että on olemassa sopimuksen täyttämisen estävä ylivoimainen este, on välittömästi ilmoitettava asiasta vastapuolelleen. Ilmoitus on tehtävä sopimukseen sisältyvien ilmoitusmääräysten mukaisesti. Jos mitään tiettyä tapaa ilmoituksen tekemiseen ei ole sopimuksessa määritelty, on suositeltavaa ilmoittaa asiasta normaalille yhteyshenkilölle, mutta myös että vastaavat tiedot lähetetään yrityksen toimitusjohtajalle tai muulle yhteisössä vastaavassa asemassa olevalle henkilölle.

Säännöllisten tilannearvioiden tekeminen ja tilannearvioiden perusteella viipymättä toimiminen on tärkeää, jos katsotaan tai epäillään, että ylivoimainen este on käsillä. Mikäli toimittaja ilmoittaa hankintayksikölle vaikeuksista hankintasopimuksen täyttämisessä ylivoimaisen esteen vuoksi, tulee hankintayksikön myös arvioida, mitä mahdollisuuksia on korvaavien hankintalähteiden käyttämiseen tai voiko kyseessä olla suorahankinnan edellytykset täyttävä tilanne. Hankintayksikkö voi myös olla tilanteessa, jossa sen tavaran- tai palveluntoimittajan force majeure –tilanne vaikuttaa hankintayksikön mahdollisuuksiin täyttää omat sopimusvelvoitteensa tilaajana. Tällöin tulee arvioida, mitkä mahdollisuudet hankintayksiköllä on soveltaa force majeure -säännöstä omiin sopimusvelvoitteisiinsa.

Force Majeure –tilanteen pitkittyessä on huomattava, että esimerkiksi JYSE-ehtojen (kohta 13.5) mukaan kumpikin sopijapuoli saa purkaa hankintasopimuksen kokonaan tai osittain, jos hankintasopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli neljä (4) kuukautta.

Artikkeli on julkaistu alunperin Credita Julkisethankinnat.fi -palvelussa.