Global menu

Our global pages

Close

Hallintolakiin sisältyvä suhteellisuusperiaate kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

 • Finland

  02-09-2022

  Hankintalaki ei lähtökohtaisesti koske kynnysarvot alittavia hankintoja. Kynnysarvot alitta-vien hankintojen tekemistä koskevat kuitenkin usein hankintayksikön sisäiset ohjeet, joissa määritellään millä tavalla pienhankinnat tulee toteuttaa. Edellä mainitun lisäksi ainakin kyn-nysarvot alittaviin valtion ja kuntien hankintoihin tulee soveltaa hallintolain 6 §:ä, jonka mu-kaan ”viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimi-valtaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia”. Edellä mainitut periaat-teet näyttäisivät ainakin sanamuotonsa mukaan vastaavan hankintalain tasapuolisuus-, suh-teellisuus- ja avoimuusperiaatteita.

  Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 17.6.2022 päätöksen KHO:2022:75, jossa se otti kantaa hallinnon oikeussuojaperiaatteiden, ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen soveltamiseen kynnysarvot alittavassa julkisessa hankinnassa. KHO vahvisti päätöksessään aiemmasta vuo-sikirjapäätöksestä KHO:2014:189 ilmenevän tulkintansa koskien hankintalainsäädännön pe-riaatteiden soveltumista myös kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Se katsoi, että vaikka han-kintalainsäädäntö ei sovellu asiaan, sen sisältämiä periaatteita koskevasta oikeuskäytännöstä on saatavissa johtoa tulkittaessa hallintolain 6 §:n mukaisten hallinnon oikeusperiaatteiden soveltamista.

  Tapauksessa kunta oli pyytänyt tarjouksia kunnan kiinteistöjätteiden keräyksestä ja kuljetustyöstä sekä kuivatun puhdistamolietteen kuljettamisesta. Tekninen lautakunta oli 27.11.2017 sulkenut muutoksenhakijan tarjouskilpailuista ja perustellut poissulkemista sillä, että muutoksenhakijan kanssa vastaavista työsuorituksista aiemmin tehty hankintasopimus oli purettu teknisen lautakunnan päätöksellä 11.4.2011 muutoksenhakijan menettelyn vuok-si. Kunta oli purkanut sopimuksen siitä syystä, että kunta katsoi muutoksenhakijan rikkoneen jätelain säännöksiä, jätehuoltomääräyksiä ja jätelautakunnan päätöstä. Yhtenä perusteena teknisen lautakunnan päätöksessä on mainittu, että ”kunta ei voi valita jätteen kuljettajaksi sellaista yritystä, joka toimii päätösten vastaisesti jätteitä toimittaessaan, eikä pysty toimit-tamaan jätettä kunnan määräämään paikkaan”. Kunta oli esittänyt KHO:ssa muun ohella, ettei yksiselitteistä aikamäärettä ole kynnysarvot alittavien hankintojen osalta sille, miten pitkän ajan aiempi negatiivinen kokemus tarjoajasta voi muodostaa tarjouskilpailusta sulke-misperusteen. Kyseinen seikka on kunnan harkintavallassa.

  KHO viittasi päätöksessään EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohtaan, jonka mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tar-jouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jonka suorituksissa aikaisemmissa han-kintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa; lisäedellytyksenä on, että puutteet ovat joh-taneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, va-hingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin. EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 81 §:n 4 momentin mukaan ehdokasta tai tarjoajaa ei saa kuiten-kaan sulkea tarjouskilpailusta, jos 1 momentissa tarkoitetusta tapahtumasta on kulunut yli kolme vuotta. Nyt kysymyksessä olevassa kynnysarvot alittavassa ja lähtökohtaisesti hankin-talain ulkopuolelle jäävässä hankinnassa kyseinen säännös ei tule sovellettavaksi. Hallinto-lain 6 §:ään sisältyvä suhteellisuusperiaate edellyttää kuitenkin, että poissulkemisperusteen muodostava tarjoajan aiemman menettelyn puutteellisuus ja siitä johtunut hankintasopi-muksen purkaminen eivät estä tarjoajan osallistumista hankintamenettelyihin kohtuuttoman pitkän ajan. Hankintalain 81 §:n 4 momentti osoittaa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatettavia suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia ja siitä voidaan saada johtoa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ottaen kuitenkin huomioon, että hankintalain ulkopuo-lelle jäävissä hankinnoissa poissulkemista voidaan arvioida vapaammin kuin hankintalain soveltamisalalla.

  KHO katsoi, että asiassa ei ollut esitetty sellaisia poissulkemisperusteeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi muutoksenhakijan osallistuminen tarjouskilpailuihin voitaisiin estää poikkeuk-sellisen pitkän ajan. Kunta oli vedonnut poissulkemisperusteeseen kohtuuttoman pitkän ajan sulkiessaan muutoksenhakijan tarjouskilpailusta, kun sulkemisen perusteena olevasta tapah-tumasta oli kulunut yli kuusi vuotta.  Kunnan päätös muutoksenhakijan tarjouskilpailusta sulkemisesta ei ole ollut hallintolain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeassa suhteessa tavoitel-tuun päämäärään nähden.

  Kuten KHO:n päätöksestä käy ilmi, negatiivisiin kokemuksiin vetoaminen poissulkuperustee-na vaatii erittäin painavia perusteita, jos tapahtumasta on päätöksentekohetkellä kulunut yli kolme vuotta. Tämä koskee myös kynnysarvot alittavia hankintoja.

  Artikkeli on julkaistu aiemmin Edita Publishing Oy:n Credita -palvelussa.

  Hankintalaki ei lähtökohtaisesti koske kynnysarvot alittavia hankintoja. Kynnysarvot alittavien hankintojen tekemistä koskevat kuitenkin usein hankintayksikön sisäiset ohjeet, joissa määritellään millä tavalla pienhankinnat tulee toteuttaa. Edellä mainitun lisäksi ainakin kynnysarvot alittaviin valtion ja kuntien hankintoihin tulee soveltaa hallintolain 6 §:ä, jonka mukaan ”viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia”. Edellä mainitut periaatteet näyttäisivät ainakin sanamuotonsa mukaan vastaavan hankintalain tasapuolisuus-, suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita.

   

  Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 17.6.2022 päätöksen KHO:2022:75, jossa se otti kantaa hallinnon oikeussuojaperiaatteiden, ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen soveltamiseen kynnysarvot alittavassa julkisessa hankinnassa. KHO vahvisti päätöksessään aiemmasta vuosikirjapäätöksestä KHO:2014:189 ilmenevän tulkintansa koskien hankintalainsäädännön periaatteiden soveltumista myös kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Se katsoi, että vaikka hankintalainsäädäntö ei sovellu asiaan, sen sisältämiä periaatteita koskevasta oikeuskäytännöstä on saatavissa johtoa tulkittaessa hallintolain 6 §:n mukaisten hallinnon oikeusperiaatteiden soveltamista.

                            Tapauksessa kunta oli pyytänyt tarjouksia kunnan kiinteistöjätteiden keräyksestä ja kuljetustyöstä sekä kuivatun puhdistamolietteen kuljettamisesta. Tekninen lautakunta oli 27.11.2017 sulkenut muutoksenhakijan tarjouskilpailuista ja perustellut poissulkemista sillä, että muutoksenhakijan kanssa vastaavista työsuorituksista aiemmin tehty hankintasopimus oli purettu teknisen lautakunnan päätöksellä 11.4.2011 muutoksenhakijan menettelyn vuoksi. Kunta oli purkanut sopimuksen siitä syystä, että kunta katsoi muutoksenhakijan rikkoneen jätelain säännöksiä, jätehuoltomääräyksiä ja jätelautakunnan päätöstä. Yhtenä perusteena teknisen lautakunnan päätöksessä on mainittu, että ”kunta ei voi valita jätteen kuljettajaksi sellaista yritystä, joka toimii päätösten vastaisesti jätteitä toimittaessaan, eikä pysty toimittamaan jätettä kunnan määräämään paikkaan”. Kunta oli esittänyt KHO:ssa muun ohella, ettei yksiselitteistä aikamäärettä ole kynnysarvot alittavien hankintojen osalta sille, miten pitkän ajan aiempi negatiivinen kokemus tarjoajasta voi muodostaa tarjouskilpailusta sulkemisperusteen. Kyseinen seikka on kunnan harkintavallassa.

                            KHO viittasi päätöksessään EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 81 §:n 1 momentin 9 kohtaan, jonka mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jonka suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa; lisäedellytyksenä on, että puutteet ovat johtaneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin. EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovellettavan hankintalain 81 §:n 4 momentin mukaan ehdokasta tai tarjoajaa ei saa kuitenkaan sulkea tarjouskilpailusta, jos 1 momentissa tarkoitetusta tapahtumasta on kulunut yli kolme vuotta. Nyt kysymyksessä olevassa kynnysarvot alittavassa ja lähtökohtaisesti hankintalain ulkopuolelle jäävässä hankinnassa kyseinen säännös ei tule sovellettavaksi. Hallintolain 6 §:ään sisältyvä suhteellisuusperiaate edellyttää kuitenkin, että poissulkemisperusteen muodostava tarjoajan aiemman menettelyn puutteellisuus ja siitä johtunut hankintasopimuksen purkaminen eivät estä tarjoajan osallistumista hankintamenettelyihin kohtuuttoman pitkän ajan. Hankintalain 81 §:n 4 momentti osoittaa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatettavia suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia ja siitä voidaan saada johtoa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ottaen kuitenkin huomioon, että hankintalain ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa poissulkemista voidaan arvioida vapaammin kuin hankintalain soveltamisalalla.

                            KHO katsoi, että asiassa ei ollut esitetty sellaisia poissulkemisperusteeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi muutoksenhakijan osallistuminen tarjouskilpailuihin voitaisiin estää poikkeuksellisen pitkän ajan. Kunta oli vedonnut poissulkemisperusteeseen kohtuuttoman pitkän ajan sulkiessaan muutoksenhakijan tarjouskilpailusta, kun sulkemisen perusteena olevasta tapahtumasta oli kulunut yli kuusi vuotta.  Kunnan päätös muutoksenhakijan tarjouskilpailusta sulkemisesta ei ole ollut hallintolain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

                            Kuten KHO:n päätöksestä käy ilmi, negatiivisiin kokemuksiin vetoaminen poissulkuperusteena vaatii erittäin painavia perusteita, jos tapahtumasta on päätöksentekohetkellä kulunut yli kolme vuotta. Tämä koskee myös kynnysarvot alittavia hankintoja.

   

  Anne Björklund

  asianajaja, VT, LL.M. (VUB)

  Eversheds Asianajotoimisto Oy