Global menu

Our global pages

Close

Onko hankintapäätös milloinkaan olennaisesti puutteellinen?

  • Finland
  • Other

12-11-2021

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on aina käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Hankintapäätöksen tulisi myös sisältää selvitys siitä, mihin seikkoihin piste-erot perustuvat. Pelkkä tarjoajien saamien pisteiden ilmoittaminen hankintapäätöksessä ei ole riittävää, vaan hankintayksikön pitäisi avata seikkoja, jotka ovat johtaneet hankintapäätöksessä mainittuun pisteytykseen. Lisäksi hankintapäätökseen on liitettävä valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yhteystieto sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä.

Pääsääntöisesti valitus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on kuitenkin tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Kuuden kuukauden enimmäisvalitusaikaa koskevan sääntelyn tavoitteena on suojata hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan välille syntynyttä oikeustilaa estämällä muutoksenhaku pitkän ajan kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Muutoksenhakua koskeva enimmäismääräaika ei kuitenkaan tulisi sovellettavaksi, jos hankintapäätöstä tai valitusosoitusta ei olisi annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneelle. Tällöin valitusaika ei ala kulua ollenkaan.

Kuuden kuukauden enimmäismääräaika on poikkeus 14 päivän muutoksenhakuaikaan. Vähäinen puute hankintapäätöksessä tai valitusosoituksessa ei oikeuta 14 päivää pidempään muutoksenhakuaikaan. Muutoksenhaun määräajan pidentäminen 14 päivästä kuuteen kuukauteen onkin mahdollista vain tilanteissa, joissa hankintapäätöksen tai valitusosoituksen puutteellisuus vaikuttaa muutoksenhakijan mahdollisuuksiin arvioida oikeussuojan tarvettaan.

Oikeuskäytännöstä käy ilmi, että valitus on syytä tehdä aina 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen tiedoksiannosta.[1] Riski siitä, että valitus katsotaan myöhässä tehdyksi, on todellinen, jos valittaja luottaa siihen, että valituksen voi tehdä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä.[2] Se, milloin hankintapäätös on niin olennaisesti puutteellinen, että tarjoajan ei voida katsoa tulleen tietoiseksi oikeussuojan tarpeestaan, on aina tulkinnanvaraista.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Edita Publishing Oy:n Credita -palvelussa.


[1] KHO:2018:126 ja KHO:2017:52.

[2] tuorein markkinaoikeuden päätös otsikkoasiassa MAO:139/21