Global menu

Our global pages

Close

Samaan konserniin kuuluvien yritysten yhdenmukaiset tarjoushinnat julkisissa tarjouskilpailuissa

  • Finland
  • Other

04-04-2022

Markkinaoikeus antoi 5.11.2021 päätöksen (MAO:277/2021), jossa se otti kantaa muun muassa samaan konserniin kuuluvien yritysten erillisten, mutta hinnoittelultaan yhtenäisten tarjousten hankintaoikeudelliseen arviointiin. Asiasta ei ole olemassa aiempaa kansallista oikeuskäytäntöä. Aihe on mielenkiintoinen, koska kilpailuoikeudellisesti konserniyrityksiä ei nähdä toisistaan erillisinä yhtiöinä, ja tästä syystä niiden hinnoittelukin voi olla yhtenäistä.

Asiassa oli kyse avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta käyttöoikeussopimusta koskevasta hankinnasta. Tarjoajien joukossa oli myös yrityksiä, jotka kuuluivat samaan konserniin, ja näiden samaan konserniin kuuluvien yritysten hinnoittelu oli ollut yhtenäinen. Tarjouspyynnössä ei ollut kuitenkaan kielletty tai rajoitettu samaan konserniin kuuluvia yrityksiä jättämästä erillisiä tarjouksia.

Hankintalaki ei sanamuotonsa mukaan estä samaan konserniin kuuluvia yrityksiä antamasta erillisiä tarjouksia tarjouskilpailussa. Hankintalain 81 §:n 1 momentin 6 kohta kuitenkin mahdollistaa harkinnanvaraisen poissulkemisen, jos toimittaja on ollut osallisena kilpailua vääristävässä sopimuksessa ja hankintayksikkö voi näyttää tämän toteen. Kilpailua vääristävää sopimusta ei määritellä laissa tarkemmin. Edelleen hallituksen esityksessä (HE 108/2016) todetaan, että mikäli kilpailurikkomuksesta ei ole lainvoimaista tuomiota, tulisi hankintayksikön tapauskohtaisesti harkita, onko käsillä riittävän uskottava näyttö. Hankintayksiköllä olisi oikeus harkintansa perusteella päättää milloin rikkomuksesta on riittävän uskottava näyttö, mutta sen on kuitenkin huomioitava, että se vastaa mahdollisen virheellisen päätöksensä seurauksista.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että hankintayksikön menettely asiassa ei ole ollut syrjivää, eivätkä hankintasäännökset ole lähtökohtaisesti esteenä samaan konserniin kuuluvien yritysten osallistumiselle hankintamenettelyyn. Hankintayksikön koulu- ja päiväkotikuvauksien vallitsevasta markkinatilanteesta esittämä sekä valittu hankinnan toteuttamistapa huomioon ottaen markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole selvittänyt samaan konserniin kuuluvien tarjoajien tarjousten keskinäistä itsenäisyyttä tarjousten yhtenäisen hinnoittelun perusteella. Markkinaoikeus totesi vielä, ettei se ole julkista hankintaa koskevan valitusasian yhteydessä toimivaltainen itsenäisenä kysymyksenä ratkaisemaan sitä, onko asiassa menetelty kilpailulain vastaisesti.

Konserniyritysten yhdenmukainen hinnoittelu ei ole rangaistavaa kilpailuoikeudellisesti. Hankintaoikeudellisesti katsottuna yhdenmukainen hinnoittelu voi kuitenkin joissakin tilanteissa vaarantaa hankintamenettelyyn osallistuvien tarjoajien yhdenmukaisen kohtelun, vääristää kilpailua ja johtaa konserniyritysten harkinnanvaraiseen poissuljentaan. Markkinaoikeuden antama päätös ei valitettavasti anna samaan konserniin kuuluville yrityksille tarkempia eväitä arvioida, milloin tällainen tilanne on käsillä. Päätöksestä käy kuitenkin selkeästi ilmi, että konserniyritysten on varauduttava esittämään hankintayksikölle näyttöä siitä, että tarjoukset on annettu toisistaan riippumattomasti ja itsenäisesti.