Global menu

Our global pages

Close

Tietojenvaihto yrityskauppojen yhteydessä

  • Finland
  • Other

14-04-2020

Tietojenvaihto – mahdollinen kilpailunrajoitus

Kilpailijoiden tai potentiaalisten kilpailijoiden välinen tietojenvaihto, jonka tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai, josta seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, on kiellettyä. Vaikka osapuolten tarkoituksena ei olisi rajoittaa kilpailua, voi kilpailua rajoittavia vaikutuksia syntyä, jos tietojenvaihdolla on merkittävä ja tuntuva vaikutus hintaan, tuotantoon, tuotteiden laatuun, tuotevalikoimaan tai muihin yrityksen strategisena pitämiin tietoihin. Edellä mainitun kielletyn tai kilpailuoikeudellisesti kriittisen tietojenvaihdon lisäksi tietojenvaihto voi olla ”harmaalla alueella”, jolloin sen sallittavuus on oikeudellisesti epävarmaa. Tietojenvaihto voi kuitenkin olla myös sallittua tai luonteeltaan sellaista, että siihen sisältyy vain pieni riski. Koska tietojenvaihtoon liittyvät käytännön tilanteet ovat usein varsin monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia, on tärkeätä, että yritykset toteuttavat tietojenvaihtotilanteissa kilpailuoikeudellisten riskien itsearvioinnin. Parhaimmassa tapauksessa kilpailijoiden välinen tietojenvaihto voi tehostaa tuotantoa esimerkiksi parantamalla investointien suunnittelua tai tehostamalla kapasiteetin käyttöä. Pahimmassa tapauksessa yritysten välinen menettely joutuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkittavaksi ja siitä seuraa merkittäviä imagohaittoja ja taloudellisia seuraamuksia.

Tietojenvaihdon sallittavuus – tapauskohtaista harkintaa

Tietojenvaihdon sallittavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ainakin markkinoiden rakenne, vaihdettavien tietojen luonne ja tietojenvaihdon potentiaaliset tehokkuusedut. Kilpailua rajoittavia vaikutuksia esiintyy todennäköisimmin keskittyneillä markkinoilla, ja silloin, kun vaihdettavat tiedot ovat luottamuksellisia. Tieto on luottamuksellista silloin, kun sitä ei ole saatavissa yleisistä lähteistä ja kun tehokkaaseen kilpailuun pyrkivällä yrityksellä on intressi olla luovuttamatta sitä muille yrityksille. Erityisesti tulevaisuutta koskevien kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtaminen on riskialtista. Historiallisen tiedon paljastaminen kilpailijalle on pääsääntöisesti ongelmatonta, joskin tiedon ”historiallisuus” on riippuvainen markkinoista, joilla tietojenvaihto tapahtuu, ja siitä, mikä on vaihdettavan tiedon luonne. Vaikutusta on myös sillä, ovatko tiedot yksilöityjä vai yhteenkoottuja siten, ettei yksilöityjen yritystason tietojen tunnistaminen ole mahdollista ja sillä, miten tiheätä tietojenvaihto on. On huomattava, että tietojenvaihdolla tarkoitetaan myös yksipuolista tietojen luovuttamista toisen yrityksen käyttöön.

Tietojenvaihto yrityskauppojen yhteydessä – menettelytavat avainasemassa

Yrityskaupoissa tietojenvaihdon kriittisyys korostuu erityisesti, jos kaupan osapuolet ovat kilpailijoita, joiksi kilpailuoikeudellisesti katsotaan myös potentiaaliset kilpailijat. On selvää, että osapuolten on välttämätöntä vaihtaa luottamuksellista tietoa esimerkiksi yrityskaupan Due Diligence –tarkastuksen yhteydessä. Kuitenkin sillä, mitä tietoa, missä muodossa ja millä menettelytavoilla potentiaaliselle ostajalle annetaan tai yrityskaupan osapuolet toisilleen antavat, on suuri merkitys kilpailuoikeudellisessa riskiarviossa. Mikäli yrityskauppa kariutuu, osapuolille voi jäädä sellaista sensitiivistä tietoa, minkä tiedon vaihtaminen voidaan katsoa kielletyksi kilpailunrajoitukseksi. Transaktion valmistelun yhteydessä annettavat tiedot voivat johtaa myös siihen, että yrityskauppa arvioidaan joiltain osin toteutetuksi ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa tai ennen yrityskaupan sallimista tarkoittavaa viranomaispäätöstä (”gun jumping”).

Pääperiaatteena on, että yrityskaupan osapuolten tulee toimia itsenäisinä ja kilpailevina yhtiöinä aina yrityskaupan sallittuun täytäntöönpanoon saakka. Aidon kilpailuasetelman jatkuminen täytäntöönpanoon (”Closing”) saakka edellyttää, että myöskään neuvotteluprosessin ja Due Diligence –vaiheen aikana osapuolet eivät saa luovuttaa toisen osapuolen käyttöön sellaista tietoa, joka voi mahdollistaa kilpailun rajoittumisen tai joka johtaa siihen (”by effect”). Pääperiaatteen mukaisesti osapuolet eivät luonnollisesti saa myöskään sopia menettelytavoista, joiden tarkoituksena (”by object”) on yrityskaupan osapuolten välisen kilpailun rajoittaminen ennen yrityskaupan sallittua täytäntöönpanoa.

Menettelytavat riskien vähentämiseksi yrityskaupan eri vaiheissa

1. Rajoita annettavat tiedot yrityskaupan kannalta välttämättömiin tietoihin (”need to know basis”). Anna yrityskaupan toisen osapuolen tietoon vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamisedellytysten tutkimiseksi. Toimita tiedot vain sellaisille henkilöille, jotka on hyväksytty vastaanottamaan ja käsittelemään tietoja.

2. Dokumentoi annetut tiedot ja keille tietoja on kulloinkin luovutettu. Neuvottelujen yhteydessä dokumentoi myös keskustelujen sisältö, mikäli kyseessä on potentiaalisesti kilpailijasensitiivinen tieto. Käytä etukäteen suunniteltua agendaa sallituista keskustelun aiheista ja tiedoista ja pysy agendassa.

3. Yksityiskohtaiset kilpailijasensitiiviset tiedot tulee luovuttaa osapuolen tietoon vain riittävillä varmistavilla menettelytavoilla ja riittävän myöhäisessä vaiheessa neuvotteluprosessia, jolloin on jo suurempi varmuus yrityskaupan toteutumisesta. Suositellaan, että sensitiivisimmät ja tuoreimmat tiedot luovutetaan ja käsitellään kolmannen osapuolen (kuten asianajajien tai taloudellisten neuvonantajien) toimesta ja koostetaan näiden ”clean team” –järjestelyjen avulla sellaisiksi, että niiden luovuttaminen yrityskauppaosapuolen edustajille on tietojenvaihdon näkökulmasta riskitöntä.

4. Huolehdi riittävän kattavan ja riittävästi sanktioidun salassapitosopimuksen tekemisestä ennen kuin aloitat neuvottelut ja luovutat yritystä koskevia tietoja toisen osapuolen käyttöön. Salassapitosopimuksessa osapuolten tulee sitoutua pitämään tiedot salassa, käyttämään tietoja ainoastaan yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömän arvioinnin tekemiseen, säilyttämään käyttöönsä saamiaan tietoja salassapidon varmistavalla tavalla, antamaan tiedot käyttöön vain käsittelyyn oikeutetuille henkilöille ja palauttamaan (tai tuhoamaan) tiedot, mikäli yrityskauppa ei toteudu.

5. Käytä Data Room –järjestelyjä tietojen hallinnoinnin kontrolloituna ympäristönä, jossa tieto annetaan vain Data Roomin kautta, salassapitoon sitoutuneille ja tiedon vastaanottoon sallituille henkilöille. Käytä Data Room –mahdollisuudet pääsyoikeuksien ja tiedon luonteen (”sensitive” ja ”non-sensitive”) kategorisoimiseen ja riskien hallintaan. Poista dokumenteista kilpailijasensitiiviset tiedot. Järjestä kilpailijasensitiivinen tieto Data Roomissa siten, että toisen osapuolen operatiiviseen toimintaan osallistuvilla henkilöillä ei ole pääsyä tähän aineistoon.

6. Muista, että riski kielletystä tietojenvaihdosta koskee myös yrityskaupan neuvotteluvaihetta sekä edelleen yrityskaupan allekirjoituksen (”Signing”) ja täytäntöönpanon välistä ajanjaksoa. Vaikka yrityskaupassa tavanmukaisesti sovitaan tietyistä kaupan kohdetta koskevista menettelytavoista Signingin ja Closingin välillä kohteen arvon säilymiseksi, ostajan ei tule saada vaikuttaa kaupan kohteen operatiiviseen toimintaan ennen kaupan sallittua täytäntöönpanoa.

    Artikkeli on julkaistu alun perin Eversheds Sutherland Magazinessa 1/2020. Lue koko lehti: Eversheds Sutherland Magazine