Global menu

Our global pages

Close

Valituksen täydentämisestä valitusajan päättymisen jälkeen

  • Finland
  • Other

26-04-2021

Koska valitusaika markkinaoikeuteen hankinta-asioissa on pituudeltaan vain 14 päivää hankintapää-töksen tiedoksiannosta, joudutaan valitus usein tekemään kovalla kiireellä. Valitusajan jo umpeudut-tua tarjoaja ehkä haluaisi täydentää valitustaan ja esittää esimerkiksi uusia vaatimuksia, väitteitä tai asiakirjamateriaalia. Onko tämä mahdollista myöhemmin?

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 § sisältää säännökset seikoista, joiden pitää sisäl-tyä valitukseen ja 16 §:ssä säädetään selvityksestä, joka tulee liittää valituskirjelmään. Lähtökohtana on, että markkinaoikeuden tulisi varata valittajalle tilaisuus valituksessa olevien puutteiden korjaami-seen silloin, kun valitus liitteineen ei täytä valitukselle säädettyjä vaatimuksia sisällön ja vaadittujen liitteiden osalta. Täydennysmenettelyyn ei kuitenkaan olisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-tua lakia koskevien esitöiden mukaan tarpeen ryhtyä, jos täydentäminen olisi asian käsittelyn kannal-ta tarpeetonta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun päätöksen ja valituksen päivämäärien perusteella on selvää, että valitus on tullut valitusajan kuluessa, vaikka siihen ei ole liitetty selvitystä päätöksen tiedoksisaannista. Myöskään silloin, jos valituksenalaista päätöstä ei ole liitetty valituk-seen, ei valituksen täydentäminen ole aina tarpeen. Markkinaoikeus voisi hankkia valituksen kohtee-na olevan päätöksen myös viran puolesta, mikäli sen tiedot on riittävästi yksilöity.

Markkinaoikeuden tulisi turvautua valituksen täydennyttämiseen silloin, kun se on asian jatkokäsitte-lyn kannalta välttämätöntä. Näin on esimerkiksi silloin, kun muutoksenhakijan vaatimuksia tai niiden perusteluja ei ole valituksessa esitetty niin selkeästi, että hankintayksikkö voisi antaa yksilöidyn ja perustellun vastauksen. Vaatimusten ja perusteluiden puuttuminen tai niiden huomattava epäsel-vyys olisi yleensä aina riittävä aihe täydennyspyyntöön. Markkinaoikeuden tulisi täydennyskehotuk-sessaan ilmoittaa valittajalle, millä tavoin valitusta tulee täydentää.  Jos valittaja ei täydennysmenet-telystä huolimatta täydennä valitustaan pyydetyllä tavalla hänelle asetetussa määräajassa, valitus voitaisiin ratkaista tai jättää tutkimatta. Tämä edellyttää, että valittajalle on ilmoitettu tutkimatta jättämisuhasta täydennyspyynnössä. Määräajan jälkeen toimitettu täydennys otetaan kuitenkin huomioon, jos täydennys saapuu tuomioistuimelle ennen asian ratkaisemista, ja tarvittaessa valitta-jalle voidaan varata uudelleen tilaisuus valituksessa olevien puutteiden korjaamiseen.

Valittaja saa oma-aloitteisesti esittää uusia perusteluja ja uutta selvitystä valitusajan päättymisen jälkeen. Uusia perusteluja saisi esittää valitusajan päättymisen jälkeen kuitenkin vain, jos asia ei sen johdosta muutu toiseksi. Ratkaisussa KHO 2017:156 asia jätettiin tutkimatta siltä osin kuin yhtiö oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt uusia tarjousten vertailun virheellisyyden perusteita, joita se ei ollut esittänyt markkinaoikeudessa. Asia oli näiden perusteiden esittämisen johdosta muuttunut toiseksi. Asia olisi yhtiön tarjousten vertailun virheellisyyden perusteiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämien seikkojen perusteella tullut arvioitavaksi huomattavasti laajemmin kuin asia oli ollut käsiteltävänä markkinaoikeudessa.

Lisäksi valittaja saa esittää valitusajan päättymisen jälkeen myös sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu olosuhteiden muutokseen tai vasta valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.  Olosuhteiden muutoksella tarkoitettaisiin seikkaa, jota valittaja ei ole voinut ottaa huomioon valitusajan kuluessa. Hyvitysmaksuvaatimuksen esittäminen on esimerkki vaatimuksesta, jonka esittämisen perusteena oleva hankintasopimuksen solmiminen tulee valittajan tietoon yleensä vasta valitusajan päättymisen jälkeen.
Huolimatta siitä, että markkinaoikeuden tulisi varata valittajalle mahdollisuus täydentää valitustaan, pitäisi valittajan pyrkiä hankintaprosessin sujuvuuden takia aina siihen, että valituksessa yksilöidään päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätökseen haetaan muutosta sekä vaatimusten perus-telut pääpiirteissään. Hankintaprosessin sujuvuus on kaikkien osapuolten etu.