Global menu

Our global pages

Close

Työsuhdeoptiot, holdingyhtiöt ja veronkierto

  • Finland
  • Other

21-10-2014

Verohallinto on julkaissut ohjeen työsuhdeoptioiden verotuksesta (30.9.2014, dnro A113/200/2013).

Työsuhdeoptioilla tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan sopimuksen tai muun sitoumuksen perusteella. Työsuhdeoption määritelmä on tuloverolain 66 §:n 3 momentissa.

Verohallinnon ohje käsittelee työsuhdeoptioiden verotusta palkansaajan tuloverotuksessa, työnantajan ennakkoperinnässä ja elinkeinotulon verotuksessa, varainsiirtoverotuksessa sekä perintä- ja lahjaverotuksessa. Ohje käsittelee myös kansainvälisiä tilanteita.

Korkein hallinto-oikeus antoi 2.5.2014 ratkaisun KHO:2014:66. Ratkaisussa oli kyse holdingyhtiöstä ja kannustinjärjestelmästä. Kommentoimme ratkaisua jo aiemmin nettisivullamme.

Kyseisessä verohallinnon ohjeessa viitataan kyseiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO:2014:66 ja todetaan muun muassa: ”Myös erilaiset holdingyhtiötä käyttäen toteutetut järjestelyt ovat pääsääntöisesti laissa tarkoitettuja työsuhdeoptioita (KHO:2014:66).”

Verohallinnon ohjeessa todetaan otsikon Holdingyhtiöjärjestelyt alla:

Ratkaisun perusteella veron kiertämisen tarkoituksessa toteutettuna holdingyhtiöjärjestelmänä pidetään ainakin sellaisia järjestelyjä, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

  • Palkansaajan yksin tai yhdessä muiden palkansaajien kanssa välillisesti tai välittömästi omistama holdingyhtiö hankkii hänen työnantajansa tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeita.
  • Järjestelyyn osalliseksi pääseminen on perustunut työsuhteeseen taikka toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä toimimiseen.
  • Työnantaja tai samaan konserniin kuuluva toinen yhtiö rahoittaa järjestelyä tai muutoin osallistuu rahoituksen järjestämiseen siten, että rahoitusta voidaan pitää työntekijöiden näkökulmasta edullisena.
  • Osakassopimuksessa tai muussa sopimuksessa on järjestelyä koskevia työsuhdeoptiolle ominaisia ehtoja taikka muutoin on ilmeistä, että järjestely muistuttaa ehdoiltaan työsuhdeoptiota. Tällainen ehto on esimerkiksi osakkeiden luovutusrajoitus.
  • Järjestelyn tarkoituksena on järjestelyyn osallistuvien henkilöiden kannustaminen, sitouttaminen tai palkitseminen ja järjestelyssä on mahdollisuus hyötyä osakkeiden arvonnoususta.

Edellä mainitut tunnusmerkit täyttävissä järjestelyissä on ratkaisun KHO:2014:66 perusteella tavoitteena osakkeenomistajan ansiotuloverotuksen välttäminen verotusmenettelystä annetun lain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Myös edellä kuvattua järjestelyä muistuttavassa, mutta siitä jossain määrin poikkeavassa järjestelyssä voi olla kysymys työsuhdeoptiosta.

Henkilöstön kannustinjärjestelmissä hyödynnetään usein holdingyhtiörakenteita. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2014:66 ja verohallinnon ohjeessa esitetyt edellytykset on otettava huomioon veroriskien eliminoimiseksi. Tarvittaessa omistusrakennetta on muutettava vastaamaan ratkaisun KHO:2014:66 antamisen jälkeistä oikeustilaa.