Global menu

Our global pages

Close

Vaikuttajamarkkinointi – todistetusti tehokas markkinointikanava, mutta älä unohda juridiikkaa

  • Finland
  • Other

30-11-2020

Maailma muuttuu ja uudet ilmiöt sekä teknologian kehittyminen mahdollistavat uusia tapoja toimia. Esimerkiksi sosiaalisen median kehittymisen myötä yrityksille on auennut täysin uudenlaisia markkinointikanavia ja -keinoja. Sosiaalisen median kautta myös tietyt henkilöt, vaikuttajat, pystyvät saamaan valtavia yleisömääriä, ja sitä kautta luomaan toiminnastaan sosiaalisessa mediassa jopa elinkeinon.

Vaikuttajat ovat henkilöitä, joiden henkilöbrändi on niin vahva ja suosittu, että heillä on sosiaalisen median kanavissaan mittava joukko seuraajia, jotka ottavat vaikutteita vaikuttajan näkemyksistä ja kokemuksista. Vaikuttaja voi olla urheilija tai vaikkapa filmitähti, mutta yhä useammin ainoastaan sosiaalisesta mediasta tunnettu bloggaaja tai tubettaja. Vaikuttajien voidaan sanoa olevan jopa ihan uusi ammattiryhmä. Uudet toimintatavat asettavat kuitenkin tiettyjä juridisia haasteita. Toisenlaiseen toimintaympäristöön säädetty lainsäädäntö ei aina taivu optimaalisella tavalla uusiin toimintamuotoihin, ja toisaalta uusissa kanavissa ei ehkä aina muisteta, että niissäkin toimiessa tulee olemassa olevaa lainsäädäntöä noudattaa.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa vaikuttaja vastiketta vastaan esittelee, kokeilee tai suosittelee yrityksen tuotetta tai palvelua sosiaalisessa mediassa, kuten blogissaan tai Youtube -kanavallaan. Näin yritys pystyy kohdistamaan markkinointia tehokkaasti juuri halutulle kohderyhmälle. Vaikuttajan saama vastike voi olla rahaa tai tuotteita.

Huomioi lainsäädäntö

Vaikuttajamarkkinointiin soveltuu sama lainsäädäntö ja samat säännökset kuin mihin tahansa muuhun markkinointiin. Kuluttajaan kohdistuvassa markkinoinnissa on siten huomioitava kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukainen markkinoinnin tunnistettavuuden vaatimus. Markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Vaikuttajat saattavat joskus olla tietämättömiä edellä mainitusta vaatimuksesta eivätkä siten välttämättä osaa riittävällä tavalla tuoda esille esittelemiensä tuotteiden tai palvelujen taustalla olevaa kaupallista yhteistyötä. Yritykset taas saattavat joskus jopa toivoa, että vaikuttajan viestistä ei ilmenisi sen perustuvan sopimukseen yrityksen kanssa. Markkinoiva yritys on kuitenkin aina vastuussa markkinoinnin lain ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Puutteet markkinoinnin tunnistettavuudessa ovatkin nousseet ehkä suurimmaksi juridiseksi haasteeksi vaikuttajamarkkinoinnissa, ja esimerkiksi Mainonnan eettinen neuvosto on antanut aiheesta useita huomautuksia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on yhtenä esimerkkinä julkaissut hyvän ohjeistuksen kaupallisen yhteistyön merkitsemisestä siten, että se täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tällaisia ohjeistuksia on suositeltavaa käyttää apuna vaikuttajamarkkinointikampanjoita suunniteltaessa. Toinen huomioitava seikka on vaikuttajamarkkinoinnin usein alaikäinen kohdeyleisö. Alaikäiselle suunnatussa markkinoinnissa tulee huomioida omia erityisvaatimuksia, jotta se olisi hyvän tavan mukaista.

Sopimusasiat ja vastuut kuntoon

Markkinointia harjoittava yritys on aina viime kädessä vastuussa markkinoinnista juridisesti ja kaupallisesti. Sosiaalinen media on arvaamaton ja kampanjat eivät aina mene halutulla tavalla. Muun muassa edellä mainituista syistä vaikuttajan ja yrityksen välinen sopimus on tärkeä laatia tarkkaan ja harkiten. Sopimuksessa tulisi sopia, miten kaupallinen yhteistyö ilmoitetaan, julkaisujen takaisinveto-oikeudesta, mahdollisista yksinoikeuksista ja kilpailun rajoituksista sopimuksen voimassaollessa ja sen jälkeen sekä kulloisenkin tilanteen mukaan julkaisujen sisältöjen raamit tarvittavissa määrin. Näin pyritään varmistamaan, ettei vaikuttaja tekisi julkaisuja, jotka sotivat vastoin yrityksen perusarvoja. Tärkeää on myös sopia, montako julkaisua vaikuttajalta edellytetään ja miten vaikuttajan palkkio määräytyy. Jos vaikuttajan luomaa sisältöä halutaan käyttää yrityksen muissa kanavissa, pitää lisäksi sopia tekijänoikeuksien tarvittavista luovutuksista.

Viime aikoina keskustelua ovat herättäneet myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kaupalliset yhteistyöt vaikuttajina. Yritysten ja vaikuttajien kannattaakin tarkkaan harkita ennen tällaisen yhteistyön aloittamista, onko yhteistyö toteutettavissa ilman, että esimerkiksi poliitikon jääviys voidaan kyseenalaistaa.