Global menu

Our global pages

Close

Įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

  • Lithuania
  • Other

09-11-2017

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 27 d. priėmė naujos redakcijos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) įstatymą, kuris įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.

PAV įstatyme reglamentuojami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procesai ir šių procesų dalyvių tarpusavio santykiai.

Galima išskirti keletą PAV įstatymo keitimo tikslų: perkelti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/52/ES reikalavimus; ištaisyti Europos Komisijos nustatytus 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES (toliau – PAV direktyva) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę trūkumus; be to pakoreguoti PAV įstatymo taikymo metu pastebėtus trūkumus bei kiek įmanoma optimizuoti atrankos dėl PAV ir PAV procesus.

Pagrindiniai PAV įstatymo pakeitimai

Naujos redakcijos PAV įstatyme susiaurintas veiklos rūšių, kurioms atliekama atranka dėl PAV, skaičius. Anksčiau atranka dėl PAV galėjo būti atliekama planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į PAV įstatymo 1 ar 2 priedą, kai bet kuris proceso dalyvis reikalaudavo, o atsakinga institucija nuspręsdavo, kad atranka turi būti atliekama. Po įstatymo pakeitimo atranka dėl PAV atliekama tik PAV įstatymo 2 priede nurodytai planuojamai ūkinei veiklai (atkreipiame dėmesį, kad  šio priedo veiklos rūšių sąraše yra tik PAV direktyvoje nurodytos veiklos rūšys). Atsirado ir naujų veiklos rūšių, kada yra būtina atlikti PAV atranką, pavyzdžiui, dėl atliekų tvarkymo.

PAV įstatyme nebeliko atrankos išvados persvarstymo procedūrų Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau – AAA). Tiek su visuomene, tiek su PAV subjektais atsakinga institucija privalo konsultuotis dar iki atrankos išvados priėmimo. Atrankos išvada dėl PAV įsigalioja iškart po jos paskelbimo AAA tinklalapyje, taip pat veiklos vykdytojai galės nedelsiant kreiptis į kitas institucijas siekiant gauti statybos ar kitus veiklos leidimus.

Naujajame PAV įstatyme susiaurinta savivaldybės tarybos veto teisė – taryba negali stabdyti PAV proceso ne tik, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas numatytas Vyriausybės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose, bet ir kai planuojama ūkinė veikla reikalinga valstybinės svarbos ekonominiam ar regioninės svarbos projektui įgyvendinti. Taip pat įpareigoja savivaldybės tarybą sprendimą priimti per 20 darbo dienų, jeigu per tą laiką jis nebus priimtas, taryba nebegalės stabdyti PAV proceso.

Taip pat nustatyta PAV subjektų kompetencija. PAV subjektu visais atvejais yra ne savivaldybės taryba, o savivaldybės vykdomoji institucija.  
Naujuoju reguliavimu apribota PAV subjektų ir atsakingos institucijos teisė per keletą kartų teikti pastabas ir pasiūlymus, kurie galėjo būti pateikti pirmą kartą nagrinėjant PAV ar atrankos dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad, planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ar poveikio aplinkai vertinimas negali būti atliekami, jeigu planuojama ūkinė veikla tiesiogiai uždrausta įstatymais.

Galiausiai, planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) suteikiama teisė pasirinkti, ar tęsti PAV procedūras pagal reguliavimą galiojusį iki 2017 m. lapkričio 1 d., ar atsisakyti pradėtų procedūrų ir vykdyti naujas atrankos procedūras dėl PAV ar PAV procedūras pagal naująją įstatymo redakciją.

Trumpėja PAV įstatyme nustatyti terminai

  • Įtvirtinta nauja nuostata, kad visuomenė ir PAV subjektai apie parengtą PAV programą turės būti informuojami vienu metu – nebereikės laukti 10 darbo dienų, kol pasibaigs šios programos viešinimo procedūros;
  • Pagal pastabas papildytos atrankos informacijos nagrinėjimo ir atrankos išvados priėmimo terminas sutrumpintas nuo 20 darbo dienų iki 10 darbo dienų;
  • Pagal pastabas patikslintos ataskaitos nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas sutrumpintas nuo 25 darbo dienų iki 15 darbo dienų;
  • Bendra atrankos dėl PAV proceso trukmė sutrumpėjo iki 33 darbo dienų.

Baigiamosios įžvalgos

Įvertinus naujosios redakcijos įstatymą, galima daryti išvadą, kad šių nuostatų pagalba tikimasi užtikrinti skaidresnį PAV procesą, optimizuotą sprendimų priėmimą, taip pat sumažinti galimybę šį procesą politizuoti. Galų gale, naujuoju reguliavimu siekiama ne tik efektyvesnio visuomenės dalyvavimo PAV procese, bet ir užtikrinti verslo plėtrą regionuose bei investicijų pritraukimą Lietuvoje.