Global menu

Our global pages

Close

Nauja pareiga įmonėms pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą

  • Lithuania
  • Other

13-11-2018

Įgyvendinant Lietuvoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos buvo iš esmės peržiūrėtas ir pakeistas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Pakeitimais iš esmės praplėstas ratas subjektų, kuriems kyla pareigos pagal šį įstatymą, praplėstas ir detaliau sureglamentuotas ir nustatytų pareigų turinys. Nors dauguma šio įstatymo nuostatų įsigaliojo iš karto po jo priėmimo 2017 m. liepą, dalis jų tik bus pradėta taikyti artimiausiu metu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims nustatyta pareiga gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėjusios rinkti informaciją apie savo naudos gavėjus įmonės per 10 dienų šią informaciją turės pateikti ir JADIS tvarkytojui.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo naujoji redakcija išplėtė ir naudos gavėjų sąvoką. Įmonės naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuris yra įmonės savininkas arba kontroliuoja įmonę. Įmonės savininkais pripažįstami ne tik tie akcininkai, kurie turi 100% akcijų paketą. Įstatymas naudoja sąvoką „pakankama procentinė dalis akcijų“ ir kartu pripažįstama, kad šį reikalavimą tenkina akcininkai, turintys bent 25% ir vieną akciją arba didesnę kaip 25% įmonės nuosavybės dalį. Apskaičiuojant asmens turimą akcijų skaičių yra žiūrima ne tik į akcijas valdomas nuosavybės teise, bet ir į tas akcijas, kurių balsavimo teisės yra perleistos tam asmeniui, bei pareikštines akcijas, kurių valdymas yra perleistas tam asmeniui.

Ši nuostata nėra taikoma akcinėms bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais yra prekiaujama Europos Sąjungos reguliuojamose rinkose. Jei jų vertybiniais popieriais yra prekiaujama kitose rinkose, ši išlyga taikoma tik nustačius, kad tose rinkose yra taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai.

Nustatant naudos gavėją už korporatyvinės struktūros yra ieškoma fizinio asmens. Ši paieška neapsiriboja vienu lygmeniu. Kai įmonės akcininku, turinčiu 25% ir vieną akciją yra kitas juridinis asmuo, tą kitą juridinį asmenį kontroliuojantis fizinis asmuo yra pripažįstamas netiesioginiu pirmojo juridinio asmens savininku. Kitais žodžiais tariant, fizinis asmuo gali būti pripažintas naudos gavėju ne tik toje įmonėje, kurios akcijas turi (pirmojo lygmens įmonė), bet taip pat ir atžvilgiu tų įmonių, kurių akcijos priklauso pirmojo lygmens įmonei.

Be aukščiau minėtų akcininkų, naudos gavėju gali būti pripažintas ir fizinis asmuo, kuris nors ir neturi pakankamo skaičiaus akcijų, bet kitais būdais kontroliuoja įmonę.

Galiausiai, jei praėjus šias stadijas nėra nustatomas naudos gavėjas, tokiu pripažįstamas vyresniojo vadovo pareigas įmonėje einantis fizinis asmuo.

Identifikavus naudos gavėjus, įmonė privalo surinkti apie juos šią informaciją:

- Naudos gavėjo vardą, pavardę;

- Naudos gavėjo gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- Naudos gavėjo gyvenamąją vietą;

- Naudos gavėjo turimas teises ir apimtį (akcijų skaičius procentais, balsavimo teisių skaičius procentais);

- Naudos gavėjo turimos kitokios kontrolės teises (valdybos primininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Esant šios informacijos pasikeitimų, ši informacija turi būti reguliariai atnaujinama. Įstatymas nustato, kad per 10 dienų nuo bet kurio iš šių duomenų pasikeitimo atnaujinta informacija turi būti pateikta JADIS tvarkytojui.

Kuo mes galime jums padėti:

-  Padėti identifikuoti jūsų įmonės naudos gavėjus;

-  Parengti naudos gavėjų apskaitos dokumentus/ žurnalus;

-  Informaciją apie naudos gavėjus, jos pasikeitimus pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui;

-  Konsultuoti susijusiais teisiniais klausimais, įskaitant komunikaciją su naudos gavėjais, asmens turimų balsavimo bei kitos kontrolės teisių vertinimą, naudos gavėjo identifikavimo principus esant sudėtinei korporatyvinei struktūrai ir kt.