Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 balandis

  • Lithuania
  • Other

10-04-2009

Finansų teisė

Patvirtinti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui

2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisija priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui.

Nurodymai pakeitė iki šiol galiojusius nurodymus tokiu pačiu pavadinimu. Nuo šiol aukščiau minėtos finansų įstaigos turės nustatyti ne tik kliento, atliekančio finansinę operaciją, bet ir naudos gavėjo tapatybę. Be to, įtvirtinama, kad finansų įstaigos privalės imtis visų kryptingų ir proporcingų priemonių, kad nustatytų, ar klientas veikia savo vardu ar yra kontroliuojamas. Be kita ko, įtvirtinama, kad finansų įstaigos privalės tikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę, remdamosi informacija iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.

Nurodymuose įtvirtinama finansų įstaigų teisė nutraukti sandorius ar dalykinius santykius su informacijos ar papildomų reikalingų duomenų nepateikiančiais klientais, numatomos santykių nutraukimo sąlygos bei pareiga saugoti informaciją apie tokius klientus.

Nurodymai nustato, kad finansų įstaigos privalės imtis priemonių ir nustatyti kliento bei naudos gavėjo tapatybę tuo atveju, jeigu atliekamų piniginių operacijų suma viršija 15,000 eurų.

Nurodymų nuostatos, įtvirtinančios naujus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus finansų įstaigoms, kurie nebuvo nustatyti anksčiau galiojusiuose nurodymuose, taikomos nuo 2009 m. liepos 1 d.

Pakeistos Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklės

2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisija nutarimu pakeitė Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisykles.

Nuo šiol finansų maklerio įmonė nebeprivalės skelbti taisyklėse nurodytos informacijos (finansinės ataskaitos, metinio pranešimo ir kt.) Lietuvos finansų maklerio įmonių asociacijos interneto svetainėje – pakaks ją paskelbti pačios įmonės svetainėje.

Be kita ko, nuo šiol finansų maklerio įmonėms nebereikės paskelbti taisyklėse nustatytos informacijos (balanso, nebalansinių straipsnių ataskaitos, pelno (nuostolių) ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados ir nuorodos į interneto svetainę, kurioje galima susipažinti su minėtais dokumentais) viename iš šalies dienraščių, kaip buvo nustatyta iki šiol.

Pakeitimais taip pat nustatoma, kad nuo šiol finansų maklerio įmonės, neturinčios savo interneto svetainės, taisyklių reikalaujamą paskelbti informaciją turės atskleisti kitose viešai prieinamose visuomenės informavimo priemonėse.

Pakeitimai įsigaliojo 2009 m. kovo 14 d.

Pakeistos ir papildytos kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklės

2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisija nutarimu pakeitė ir papildė Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisykles.

Taisyklės papildytos nauju punktu, nustatančiu, kad pasibaigus finansiniams metams, įmonė per 3 dienas po metinės finansinės ataskaitos patvirtinimo, privalo pateikti Vertybinių popierių komisijai vadovo ir atsakingų darbuotojų pasirašytas ataskaitas: finansų maklerio įmonė – metines finansines ataskaitas, sprendimą dėl pelno paskirstymo ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada, kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitą, parengtą pagal audito įmonės patikrintų metinių finansinių ataskaitų duomenis; valdymo įmonė – kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaitą, parengtą pagal audito įmonės patikrintų metinių finansinių ataskaitų duomenis.

Kiti pakeitimai priimti siekiant tiksliau išdėstyti kai kurias nuostatas.

Pakeitimai ir papildymai įsigaliojo 2009 m. kovo 14 d.

Intelektinė nuosavybė

Kodifikuotas Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo

2009 m. vasario 26 d. įsigaliojo Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo.

Reglamentas pakeitė iki šiol galiojusį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, kuris buvo priimtas 1993 m. gruodžio 20 d. Kadangi minėtas reglamentas buvo keletą kartų keičiamas iš esmės, siekiant aiškumo ir racionalumo buvo priimtas naujasis reglamentas.

Reglamentas apibrėžia, kas yra laikoma Bendrijos prekės ženklu bei nustato taisykles, susijusias su Bendrijos prekių ženklais: nustato, kokie žymenys gali sudaryti prekės ženklą, prekių ženklų registravimo ar atsisakymo registruoti tvarką ir pagrindus, įtvirtina Bendrijos prekės ženklo suteikiamas teises, prekės ženklo veikimo apribojimus, reikalavimus paraiškai registruoti prekės ženklą ir kt.

Naujasis reglamentas valstybėse narėse bus taikomas nuo 2009 m. balandžio 13 d.

Importas

Kodifikuotas Reglamentas dėl bendrų importo taisyklių

2009 m. balandžio 13 d. Europos Sąjungoje įsigalios naujas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių. Reglamentas pakeitė iki šiol galiojusį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3285/94 dėl bendrų importo taisyklių, kuris buvo priimtas 1993 m. gruodžio 22 d.

Kadangi minėtas reglamentas buvo keletą kartų keičiamas iš esmės, siekiant aiškumo ir racionalumo buvo priimtas naujasis reglamentas.

Reglamentas nustato importo taisykles, taikomas produktams iš trečiųjų šalių: Bendrijos informavimo tvarką tuo atveju, jeigu importo tendencijos reikalauja imtis stebėjimo ar apsaugos priemonių, valstybių narių konsultavimosi tvarką, apsaugos priemones, kurių gali imtis Bendrija, jeigu importas daro ar gali daryti didelę žalą Bendrijos gamintojams, ir kitas su importu susijusias taisykles.

Reglamentas bus taikomas nuo 2009 m. balandžio 20 d.

Įmonių teisė

Patvirtinta nauja Juridinių asmenų registrui teikiama forma

2009 m. kovo 18 d. Teisingumo ministras patvirtino įsakymo „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų tvirtinimo“ pakeitimą.

Įsakymu buvo pakeista Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamo pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais forma (JAR-PBA forma).

Naujoji forma registro tvarkytojui teikiama nuo 2009 m. kovo 25 d.

Turizmas

Įsigaliojo kvalifikacinių reikalavimų gidams tvarkos aprašas

2009 m. kovo 1 d. įsigaliojo Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas Kvalifikacinių reikalavimų gido kategorijai bei gido ir kelionių vadovo pažymėjimams gauti ir pažymėjimo išdavimo (panaikinimo) tvarkos aprašas.

Aprašas nustato kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos turi atitikti gidas ar kelionių vadovas, specialios kategorijos suteikimo gidui tvarką, taip pat įtvirtina kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarką, pareiškėjų teises ir kt. Įsakymu, be kita ko, patvirtinta prašymo pažymėjimui gauti forma bei gido ir kelionės vadovo pažymėjimo, tarnybinio pažymėjimo formos.

Alkoholio ir tabako kontrolė

Pakeistos Didmeninės prekybos tabako ir alkoholio gaminiais licencijavimo taisyklės

2009 m. kovo 4 d. Vyriausybė priėmė Didmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių pakeitimus.

Keičiama Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (toliau – Tarnyba) informavimo apie didmenine prekyba tabaku besiverčiančių įmonių nepriemokas valstybės ar savivaldybių biudžetams ar fondams tvarka. Nuo šiol Valstybinė mokesčių inspekcija ir SODRA privalės informuoti Tarnybą apie įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, didesnes nei 10,000 litų mokestines nepriemokas (Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių atveju) ar skolas SODRA biudžetui. Iki šiol buvo nustatyta 1,000 litų riba. Gavusi minėtą pranešimą, Tarnyba įspėja įmonę apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą. Įspėjant įmonę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą dėl aukščiau nurodytų priežasčių, taikomas ilgesnis - 60 dienų - įspėjimo terminas (bendrasis įspėjimo apie galimą licencijos panaikinimą terminas – 30 dienų).

Analogiškai buvo pakeistos ir Vyriausybės nutarimais patvirtintos Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir prekybos viešojo maitinimo įmonėse taisyklės bei Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės.

Minėtų teisės aktų pakeitimai įsigaliojo 2009 m. kovo 13 d.

Kitos naujienos


Naujajame „Darbo teisė Europoje“ leidinyje partneris Maksimas Saveljevas apžvelgė darbo teisės reguliacinę aplinką Lietuvoje. „Darbo teisė Europoje” tai praktiškas bei suprantamas vadovas nacionalinių darbo teisės aktų 29 Europos jurisdikcijose (visos ES šalys, Norvegija ir Šveicarija) klausimais. Knygos dalys yra suskirstytos pagal jurisdikcijas, o informacija pateikiama ta pačia seka, išryškinant pagrindinius darbo teisės aspektus: darbo santykius, atlyginimus, darbo laiką, lygias galimybes, darbo sutarties nutraukimo pagrindus, dirbančių tėvų teises, verslo perleidimą, kolektyvines teises, darbo ginčus.

Ši vertinga knyga supažindins su pagrindiniais Europos darbo teisės aspektais bei skirtingų jurisdikcijų specifika. „Darbo teisė Europoje” autoriai yra advokatų kontorų tinklo Eversheds darbo teisės ekspertai, atstovaujantys skirtingas jurisdikcijas, bei turintys praktinės patirties sprendžiant sudėtingus tarptautinius darbo teisės klausimus, su kuriais susiduria žmogiškųjų išteklių specialistai, praktikuojantys ekspertai bei įmonėse dirbantys teisininkai.

2009 metų kovo 31 dieną Advokatų kontoros Eversheds Saladžius partneris Maksimas Saveljevas dalyvavo bei skaitė pranešimą verslo konferencijoje „Darbo teisės praktiniai aspektai”. Konferencijoje dalyvavo įvairių sričių stambiausių Lietuvos įmonių atstovai. Savo pranešimu Maksimas analizavo darbo sutarčių keitimo aktualijas. Daugiau informacijos apie šį renginį galite gauti susisiekę su Eversheds Saladžius sekretoriatu.

Eversheds Saladžius tęsia įvairių edukacinių projektų rėmimą – tai vienas kontoros korporatyvinės atsakomybės tikslų. Ką tik tapome vienais iš Mykolo Romerio Universiteto komandos, vyksiančios į Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, rėmėjų.

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings