Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 birželis

 • Lithuania

  03-07-2009

  Finansų teisė

  Pakeistos ir papildytos Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisyklės ir Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklės

  2009 m. balandžio 30 d. Vertybinių popierių komisija pakeitė ir papildė 2008 m. kovo 14 d. patvirtintas Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisykles ir 2007 m. spalio 30 d. patvirtintas Finansų maklerio įmonių licencijų išdavimo taisykles.

  Pakeitimai ir papildymai nustato kartu su pranešimu Vertybinių popierių komisijai apie siūlomą valdymo įmonės ar finansų maklerio įmonės paketo įsigijimą pateikiamų dokumentų ir duomenų, būtinų įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti, sąrašą. Minėtais taisyklių pakeitimais įgyvendinami 2009 m. kovo 19 d. pakeistas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas bei Finansinių priemonių rinkų įstatymas.

  Taisyklės panaikina iki šiol galiojusias standartines formas, kurias reikėjo pateikti įmonės licencijai gauti. Taisyklės įtvirtina detalesnį reikiamos pateikti informacijos sąrašą. Tiek licencijos gavimui, tiek įmonės akcijų įsigijimui nuo šiol reikia pateikti gyvenimo aprašymą, profesinės veiklos aprašymą, informaciją apie atliktus tyrimus ir taikytas poveikio priemones, interesų ar santykių su dabartiniais akcininkais, vadovais ar įmonių grupe aprašymą. Reikia pateikti asmens vadovaujamų ar kontroliuojamų įmonių finansines ataskaitas. Juridinis asmuo privalo pateikti 3 finansinių metų finansines ataskaitas (vietoje anksčiau buvusių 1 metų).

  Taisyklės įtvirtina papildomus reikalavimus priklausomai nuo įsigyjamų akcijų kiekio. Tuo atveju, kai įgijėjui priklausys daugiau kaip 50 procentų akcijų, reikia pateikti veiklos planą, prognozuojamas 3 finansinių metų finansines ataskaitas. Kai įgijėjui priklausys nuo 20 iki 50 procentų akcijų, reikia informuoti, kiek laiko yra planuojama laikyti akcijų paketą, ar įmonei susidūrus su sunkumais asmuo galėtų finansuoti įmonę asmeninėmis lėšomis.

  Finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodyta, kad finansų maklerio įmonė gali būti reorganizuojama tik gavusi išankstinį Vertybinių popierių komisijos pritarimą. Nauja taisyklių redakcija įtvirtinta procedūrą pritarimui gauti.

  Pakeitimai ir papildymai įsigaliojo 2009 m. gegužės 15 d.

  Draudimo teisė

  Pakeisti draudimo ir draudimo brokerių įmonėms skirti nurodymai, kurias siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui

  2009 m. gegužės 19 d. Draudimo priežiūros komisija priėmė nutarimą, pakeičiantį draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtus nurodymus, kurias siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.

  Nutarimas suderina taisykles su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais šią sritį reglamentuojančiais Vyriausybės nutarimais.

  Pagal anksčiau galiojusią taisyklių redakciją, draudimo įmonės ir draudimų brokerių įmonės, gavusios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nurodymą sustabdyti kliento atliekamas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas, galėjo sustabdyti operaciją 48 valandom. Pagal įstatymą šis terminas yra 5 dienos, todėl taisyklės taip pat analogiškai pakeičiamos. Suderinus su įstatymu, taisyklėse taip pat patikslintos naudos gavėjo tapatybės nustatymo, supaprastinto ir sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros.

  Pakeitimai ir papildymai įsigaliojo 2009 m. gegužės 31 d.

  Užsieniečių teisinė padėtis

  Pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių buvimą Lietuvos Respublikoje

  2009 m. balandžio 30 d. Vidaus reikalų ministras pakeitė pažymos, patvirtinančios ES valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo ir jo šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai tvarkos aprašą ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos bendrijoje užsieniečiams išdavimo ir fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisykles.

  Naujos taisyklių redakcijos detaliai nurodo institucijas, į kurias reikia kreiptis dėl pažymų, patvirtinančių teisę gyventi, ar leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

  Pagal anksčiau galiojusį reglamentavimą kartu su prašymais (dėl pažymos, patvirtinančios teisę gyventi, ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo) reikėjo pateikti ir dokumentą, patvirtinantį sumokėtą valstybės rinkliavą. Nuo šiol pakanka patvirtinti, kad yra žinomos nesumokėjimo pasekmės, t.y. jog nesumokėjus valstybės rinkliavos, pažyma ar leidimas gyventi nebus išduodami ar užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi nebus nagrinėjimas ir nutraukiamas be pranešimo. Nesumokėjus mokesčio už dokumentų leidimui nuolat gyventi įforminimą, dokumentai bus priimami, tačiau leidimas bus išduodamas tik sumokėjus rinkliavą.

  Pakeitimai įsigaliojo 2009 m. gegužės 9 d.

  Pakeistos Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo taisyklės

  2009 m. gegužės 28 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo pakeistos Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklės.

  Taisyklės išdėstytos nauja redakcija, siekiant suderinti taisyklių nuostatas su įstatymo Dėl užsieniečių teisinės padėties bei kitų teisės aktų nuostatomis, harmonizuoti taisyklių nuostatas tarpusavyje, pašalinti netikslumus. Taisyklės reglamentuoja dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimą, leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimą, keitimą ir panaikinimą, užsieniečio prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi bei prie jo pridedamų dokumentų pateikimą, priėmimą ir nagrinėjimą, įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi, tvarką, sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimą, dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimą ir priėmimą ir kitus su leidimais gyventi Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus.

  Naujoji taisyklių redakcija įsigaliojo 2009 m. gegužės 29 d.

  Ginčų sprendimas

  Patvirtintas Arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašų sudarymo tvarkos aprašas

  2009 m. gegužės 6 d. įsigaliojo Arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos arbitražo asociacijos visuotinio narių susirinkimo.

  Aprašas, patvirtintas vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymu, nustato asmenų įrašymo į Lietuvos arbitražo asociacijos rekomenduojamų arbitrų arba į Lietuvos arbitražo asociacijos rekomenduojamų tarpininkų (mediatorių) sąrašus tvarką, apibrėžia ypatingą šių asmenų statusą sprendžiant ginčus tarp ūkio subjektų neteisminiu būdu, nustato kvalifikacinius reikalavimus asmenims, norintiems ir/ar rekomenduojamiems būti įrašytais į minėtus sąrašus bei reguliuoja kitus su asmenų įrašymu į minėtus sąrašus tvarka susijusius klausimus.

  Aprašas nustato, kad į Lietuvos arbitražo asociacijos rekomenduojamus arbitrų ir tarpininkų (mediatorių) sąrašus įrašomi teisės ir verslo profesijų specialistai-praktikai (vadybininkai, administratoriai, ekonomistai, technologai ir kt.), gebantys kvalifikuotai išspręsti įvairiose verslo srityse kylančius ginčus. Prioritetas teikiamas asmenims, rekomenduotiems verslo struktūrų, advokatų arba kitų teisininkų sąjungų, mokslo ir studijų įstaigų, kitų nekomercinių institucijų.

  Aprašas, be kita ko, nustato kvalifikacinius reikalavimus: asmuo turi būti baigęs teisės, administravimo, ekonomikos ar kitokios krypties socialinius mokslus, turėti praktinę patirtį kurioje nors verslo srityje, išmanyti verslo ginčų sprendimo būdus ir metodus ir kt.

  Vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo nuostatomis, ginčą sprendžiant arbitražiniame teisme, ginčą nagrinėsiančius arbitrus skiria ginčo šalys savo nuožiūra. Rinktis ginčo arbitrą iš Lietuvos arbitražo asociacijos patvirtinto rekomenduojamų arbitrų sąrašo šalims nėra privaloma.

  Darbo teisė

  Pakeista direktyva dėl Europos darbo tarybos steigimo ir darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais

  2009 m. gegužės 6 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB, pakeičianti direktyvą 94/45/EB dėl Europos darbo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo.

  Pakeitimais įtvirtinama iki šiol nenumatyta darbuotojų atstovų teisė mokytis darbo metu, nemažinant darbo užmokesčio tiek, kiek yra reikalinga atstovavimo pareigoms vykdyti.

  Pakeitimais taip pat naikinamas iki šiol buvęs maksimalus ir minimalus Europos darbo tarybos narių skaičius. Įtvirtinama, kad Europos darbo tarybos narių skaičius turi būti proporcingas darbuotojų skaičiui, kiekvienai valstybei narei skiriant vieną vietą pagal toje valstybėje narėje dirbančių darbuotojų skaičių, kuris sudaro 10 % arba mažiau visose valstybėse narėse dirbančių darbuotojų skaičiaus.

  Be kita ko, keičiamos ir direktyvos nuostatos, nustatančios Europos darbo tarybos formavimo procedūras, principus, kuriais vadovaujantis turi būti atskirtos Europos darbo tarybos ir nacionalinių darbo tarybų funkcijos ir kt.

  Direktyva nustato valstybėms pareigą užtikrinti direktyvos nuostatų įgyvendinimą iki 2011 m. birželio 5 d.

  Kitos naujienos

  Eversheds Saladžius rengia pietus liepos 2-3 dienomis organizuojamo Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo Konkurencinga Lietuva: inovatyvi ekonomika, efektyvi verslo plėtra ir investicijos metu.

  Konkurencinga Lietuva: inovatyvi ekonomika, efektyvi verslo plėtra ir investicijos Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas - reikšmingas Lietuvos verslo ir ekonomikos renginys, pažymintis Lietuvos vardo minėjimo Tūkstantmetį. Renginys prasideda liepos 2 dieną priėmimu Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose. Antrąją renginio dieną Eversheds Saladžius forumo dalyvius vaišins pietumis. Jonas Saladžius, Eversheds Saladžius Vadovaujantis partneris, tapo šio forumo Garbės Tarybos nariu.