Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 gegužė-birželis

 • Lithuania

  22-06-2009

  Finansų teisė

  Priimti Finansų sektorių reglamentuojančių įstatymų pakeitimai

  2009 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Finansinių priemonių rinkų įstatymo, Draudimo įstatymo, Bankų įstatymo ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimai ir papildymai

  Įstatymų pakeitimai ir papildymai priimti siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2007/44/EB dėl riziką ribojančio vertinimo tvarkos taisyklių ir vertinimo kriterijų, taikomų akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje.

  Iki šiol galiojusios įstatymų nuostatos nustatė kriterijus, pagal kuriuos vertinami finansų maklerio įmonės ar reguliuojamos rinkos operatoriaus, draudimo ar perdraudimo įmonės, valdymo įmonės ar banko akcijų paketą įsigyjantys asmenys: asmens reputacija, veiklos skaidrumas ir finansinė padėtis, lėšų, skirtų akcijoms apmokėti, teisėtumas, galimai atsirasiantys glaudūs ryšiai ir kt. Siekiant suvienodinti akcijų paketo įsigijimo kriterijus ir jų taikymo tvarką skirtinguose finansų subsektoriuose, buvo priimti atitinkami įstatymų pakeitimai, nustatantys, kad siekiant užtikrinti patikimą ir skaidrų aukščiau minėtų finansų sektoriaus įmonių valdymą, akcijų paketą įsigyjantys asmenys vertinami tik pagal šiuos kriterijus: asmens reputacija, patirtis, finansinis patikimumas, tai, ar po įsigijimo bus galima užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir ar įsigijimas nesusijęs su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikla.

  Be kita ko, sutrumpintas asmens tinkamumo ir įsigijimo finansinio patikimumo vertinimo terminas. Nuo šiol atitinkama priežiūros institucija vertinimą privalės atlikti per 60 darbo dienų su galimybe pratęsti terminą tik tuo atveju, jeigu reikalinga papildoma informacija. Iki šiol buvo nustatytas 3 mėnesių terminas. Siekiant išvengti nepagrįstai ilgų vertinimo procedūrų, dėl papildomos informacijos pateikimo bus galima kreiptis ne vėliau kaip penkiasdešimtą vertinimo laikotarpio darbo dieną, o vertinimo laikotarpio skaičiavimą sustabdyti ne daugiau kaip 20 darbo dienų ir ne daugiau kaip vieną kartą. Tuo atveju, jei akcijų paketą įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs arba jo veikla reglamentuojama ne Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba jis veikia Europos Sąjungoje, tačiau nėra prižiūrimas, t. y. nėra finansų maklerio įmonė, reguliuojamos rinkos operatorius, kolektyvinio investavimo subjektų
  valdymo įmonė, kredito įstaiga, draudimo ar perdraudimo įmonė, vertinimo laikotarpis galės būti pratęstas ne daugiau kaip 30 darbo dienų. Tokiu būdu siekiama paspartinti asmens tinkamumo ir įsigijimo finansinio patikimumo vertinimo procedūrą.

  Kiti pakeitimai įstatymuose priimti siekiant ištaisyti netikslumus, atsiradusius taikant konkrečius įstatymus atitinkamuose finansų subsektoriuose.

  Pakeistas Finansų įstaigų įstatymas

  2009 m. balandžio 4 d. įsigaliojo Finansų įstaigų įstatymo pakeitimas.

  Pakeitimu papildomas finansinių paslaugų sąrašas. Nuo šiol finansinėmis paslaugomis pagal įstatymą laikoma ne tik indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas, finansinė nuoma, pinigų pervedimas, finansinių garantijų ir laidavimų teikimas ir kt., kaip buvo numatyta iki šiol, bet ir finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas

  Priimtos Europos Komisijos rekomendacijos dėl listinguojamų bendrovių vadovų atlyginimų mokėjimo tvarkos

  2009 m. balandžio 29 d. Europos Komisija priėmė Rekomendacijas dėl listinguojamų bendrovių vadovų atlyginimų mokėjimo tvarkos, kurios papildo rekomendacijas 2004/913/EB ir 2005/162/EB.

  Anksčiau priimtos rekomendacijos nustatė, kad atlyginimų politika turėtų būti formuojama taip, kad atlyginimas būtų mokamas už pasiektus rezultatus ir tai turėtų skatinti vadovus užtikrinti ilgalaikį kompanijos stabilumą. Naujosios rekomendacijos nustato tolimesnes gaires listinguojamų bendrovių vadovų atlyginimų politikos formavimo srityje.

  Rekomendacijos siūlo apriboti kintamosios atlyginimo dalies mokėjimą vadovui nesėkmės atveju. Rekomenduojama nustatyti konkrečius veiklos kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant būtų mokama ar nemokama kintamoji atlyginimo dalis, taip sustiprinant ryšį tarp konkrečių veiklos rezultatų ir atlyginimo mokėjimo. Taip pat rekomenduojama leisti bendrovėms reikalauti kintamosios atlyginimo dalies grąžinimo tuo atveju, jeigu buvo pateikti klaidingi duomenys apie veiklos rezultatus.

  Rekomendacijos siūlo valstybėms narėms išplėsti reikalavimus dėl atlyginimų politikos atskleidimo, taip sustiprinant akcininkų vykdomą priežiūrą. Be kita ko, siūloma priimti atitinkamas nuostatas, leidžiančias užtikrinti, kad instituciniai investuotojai dalyvautų sprendžiant dėl vadovų atlyginimų politikos. Turėtų būti stiprinamas ir atlyginimų komitetų vaidmuo bendrovėse.

  Rekomendacijų taikymas valstybėms narėms nėra privalomas.

  Priimtos Europos Komisijos rekomendacijos dėl atlyginimų mokėjimo
  finansinių paslaugų sektoriuje

  2009 m. balandžio 29 d. Europos Komisija priėmė rekomendacijas dėl atlyginimų finansinių paslaugų sektoriuje.

  Rekomendacijos siūlo valstybėms narėms užtikrinti, kad finansų institucijos turėtų atlyginimų politiką, skirtą su rizika dirbančiam personalui, kuri užtikrintų atlyginimo derinimą su efektyviu rizikos valdymu.

  Rekomendacijos siūlo valstybės narėms imtis konkrečių priemonių atlyginimų politikos formavimo srityje. Visų pirma, atlyginimas turi būti derinamas ir skatinti efektyvų ir protingą rizikos valdymą. Dėl to turi būti subalansuotas bazinio atlyginimo ir premijų mokėjimas. Siūloma nustatyti reikalavimus, kurie užtikrintų atlyginimų politikos skaidrumą ir aiškumą bei numatyti priemones, kurios padėtų išvengti galimų interesų konfliktų. Taip pat rekomenduojama atlyginimų politiką formuoti įtraukiant už personalo valdymą ir žmogiškuosius išteklius atsakingus padalinius ar asmenis.

  Rekomendacijų taikymas valstybėms narėms nėra privalomas.

  Intelektinė nuosavybė

  Įsigaliojo Europos patentų konvencijos Londono protokolas

  2009 m. gegužės 11 d. Lietuvoje įsigaliojo Susitarimas dėl Europos patentų išdavimo konvencijos 65 straipsnio taikymo (Londono protokolas).

  Londono protokolu nustatoma Europos patentų konvencijos išlyga - konvencijos narės, ratifikavusios protokolą įsipareigoja nereikalauti viso Europos patento vertimo į nacionalinę kalbą, jei jis buvo paskelbtas viena iš Europos patentų tarnybos oficialių kalbų - anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Be to, tos valstybės narės, kurių nacionalinė kalba nėra oficiali Europos patentų tarnybos kalba, įsipareigoja reikalauti tik Europos patento apibrėžties vertimo, o ne išversti visus Europos patento dokumentus.

  Europos patentas yra pagal Europos patentų konvencijos nustatytą vieningą
  procedūrą Europos patentų tarnybos išduodamas patentas. Pareiškėjas gali gauti Europos patentą užpildydamas Europos patento paraišką, kuri nagrinėjama Europos patentų tarnyboje. Lietuvoje paraiškos pateikiamos per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą.

  Konkurencijos teisė

  Priimti Konkurencijos įstatymo pakeitimai ir papildymai

  2009 m. balandžio 24 d. įsigaliojo Konkurencijos įstatymo pakeitimai ir papildymai.

  Pakeitimais įtvirtinama nauja nuostata, kad Konkurencijos tarybos nutarimai dėl įstatymo pažeidimų tyrimo Konkurencijos tarybos sprendimu gali būti laikomi konfidencialiais tol, kol išnyksta grėsmė tyrimo eigai. Tokiu būdu siekiama apsaugoti tyrimui svarbius duomenis nuo tyčinio sunaikinimo.

  Nuo šiol įstatyme įtvirtinama Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų teisė ne tik įeiti ir atlikti patikrinimą ūkio subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto priemonėse, kaip buvo numatyta iki šiol, bet taipogi įeiti ir atlikti patikrinimą kitose patalpose, teritorijose ir transporto priemonėse, įskaitant ūkio subjekto vadovų bei darbuotojų gyvenamąsias ir kitokias patalpas, jeigu kyla pagrįstas įtarimas, kad tokiose patalpose, teritorijoje ar transporto priemonėse yra laikomi dokumentai ar bet kokie kiti įrodymai, reikalingi tyrimui ir galintys turėti reikšmės įrodant sunkų konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimą.

  Pakeitimais, be kita ko, keičiamos ir kitos su Konkurencijos tarybos darbo organizavimu susijusios nuostatos. Nustatoma nauja Konkurencijos tarybos pirmininko įgaliojimų trukmė - 6 metai. Iki šiol buvo nustatytas 5 metų kadencijos terminas.

  Kiti pakeitimai priimti siekiant pašalinti atsiradusius netikslumus, suderinti įstatymo nuostatas tarpusavyje.

  Socialinė apsauga

  Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

  2009 m. gegužės 1 d. Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9, 10, 14, 21-1, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą.

  Pakeitimai priimti siekiant sumažinti nustatytą ligos pašalpos dydį. Nuo šiol iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų nuo trečios iki septinto laikinojo nedarbingumo dienos bus mokama 40 procentų, o nuo aštuntos – 80 procentų kompensuojamo uždarbio dydžio ligos pašalpa.

  Įstatymas papildytas nauja nuostata, įtvirtinančia, kad asmeniui, slaugančiam
  sergantį šeimos narį ar vaiką, bus mokama 85 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpa.

  Aukščiau minėti įstatymo pakeitimai galios iki 2010 m. gruodžio 31 d.

  Viešasis administravimas

  Patvirtintas Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas

  2009 m. gegužės 1 d. Vyriausybė patvirtino Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašą.

  Aprašas patvirtintas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostata,
  leidžiančia verslo subjektams neteikti verslą prižiūrinčiai institucijai dokumentų, jei juos per einamuosius finansinius metus yra pateikę nors vienam verslą prižiūrinčiam subjektui. Aprašas reguliuoja viešojo administravimo subjektų, kuriems įstatymai suteikė įgaliojimus atlikti verslu užsiimančių asmenų veiklos priežiūrą, keitimąsi tarpusavyje gautais dokumentais, būtinais suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti.

  Verslą prižiūrintis subjektas turi teisę kreiptis į kitą verslą prižiūrintį subjektą tuo atveju, kai verslo subjektas raštu atsisakė pateikti prašomus dokumentus motyvuodamas tuo, kad jau yra juos pateikęs kitam prižiūrinčiam subjektui arba kai dėl kitų priežasčių yra pagrindo manyti, kad prižiūrintis subjektas turi reikiamus dokumentus.

  Kitos naujienos


  Eversheds Saladžius tapo Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo „Konkurencinga Lietuva: inovatyvi ekonomika, efektyvi verslo plėtra ir investicijos" rėmėja.

  Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas - reikšmingas Lietuvos verslo ir ekonomikos renginys, pažymintis Lietuvos vardo minėjimo Tūkstantmetį. Renginys įvyks 2009 metų liepos 2 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose ir truks pora dienų. Jonas Saladžius, Eversheds Saladžius Vadovaujantis partneris, tapo šio forumo Garbės Tarybos nariu.

  Verslo dienraštis Verslo žinios informavo, kad Advokatų kontoros Eversheds Saladžius Vadovaujantysis partneris Jonas Saladžius dalyvavo susitikime su Lietuvos Seimo pirmininku Arūnu Valinsku. Šiame susitikime taip pat dalyvavo p. Morten Christensen, Statoil Lietuva vadovas. Susitikimo tikslas – aptarti opius Lietuvos verslo sektoriaus klausimus.

  Penktadienį, birželio 5 dieną surengėme Eversheds Saladžius Geros valios (Give & Gain) dieną – tai tarptautiniu mastu vykstantis Eversheds International tinklo socialinės atsakomybės projektas. Bendroji socialinė atsakomybė suteikia mums, advokatų kontorų tinklui Eversheds International, galimybę dalyvauti bendruomenės gyvenime darant pozityvią įtaką ne tik visuomenei, tačiau ir savo verslui. Tai dalis mūsų vizijos - Puiki vieta dirbti bei atspindi mūsų vertybes. Kai kurie Eversheds International biurai jau keleri metai vykdo panašaus pobūdžio socialiai atsakingus projektus.

  Šia proga Eversheds Saladžius įgyvendino Jaunojo kolegos (Behind the scenes) projektą Lietuvoje. Projekto esmė - į mūsų biurą pakviesti viduriniųjų mokyklų moksleivius bei supažindinti juos su teisininko profesija. Birželio 5 dieną mūsų biure svečiavosi 10 moksleivių, kuriems pristatėme advokatų kontorą Eversheds Saladžius, supažindinome su pagrindinėmis kontoros darbo funkcijomis, papasakojome apie Eversheds International kontorų tinklą bei aptarėme kitus įdomius klausimus. Moksleiviai susidomėjo advokatų kontoros specifika bei teisinio darbo procesu. Mes taip pat inicijavome diskusijas šiuolaikinio jaunimo aktualijų, mokslų bei ateities planų klausimais. Tikime, kad renginys buvo įdomus ne tik mokiniams, bet ir mūsų kontoros komandai.

  Advokatų kontora Eversheds Saladžius tapo Lietuvos Nacionalinės Futbolo
  Federacijos rėmėja.

  Remdama Lietuvos futbolą advokatų kontora demonstruoja savo patriotinius užmojus, o kartu remia nacionalines futbolo ambicijas. Be to, šiuo projektu kontora taps dar labiau matoma visuomenei bei verslo sektoriui.

  Eversheds Saladžius Kavos stotelė – taip mes prisistatėme futbolo rungtynėse tarp Lietuvos ir Prancūzijos, kuomet, mūsų liūdesiui, bet su viltimi ateičiai, Lietuvos nacionalinė rinktinė pralaimėjo 0:1. Šaltą rungtynių vakarą Eversheds Saladžius pasiūlė LFF ložės, LFF klubo bei Verslo klubo žiūrovams sušilti vaišindama savo kava bei šokoladukais. Be to, šiose ložėsi galima buvo grožėtis Eversheds Saladžius pristatoma nuotraukų paroda Lietuvos Nacionalinio futbolo akimirkos.

  Birželio 6 dieną įvyko antrosios rungtynės, remiamos Eversheds Saladžius. Žaidė Rumunijos bei Lietuvos futbolo komandos.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings