Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 gruodis

 • Lithuania

  31-12-2009

  Įmonių teisė

  Patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinės steigimo dokumentų formos

  2009 m. lapkričio 18 d. Ūkio ministro įsakymu patvirtintos uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinė steigimo akto forma ir pavyzdinė įstatų forma bei minėtų formų pildymo rekomendacijos.

  Pavyzdinės formos patvirtintos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais. Tokiu būdu siekiama palengvinti uždarosios akcinės bendrovės steigimą ir taip sumažinti verslui tenkančią administracinę naštą. Nuo šiol, norint įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, pakaks užpildyti patvirtintų pavyzdinių steigimo dokumentų formų tuščius laukus, vadovaujantis formų pildymo rekomendacijomis.

  Ūkio  ministro  įsakymas,  kuriuo  patvirtintos  minėtos  pavyzdinės  formos,
  įsigaliojo 2009 m. lapkričio 22 d.

  Investicijos

  Patvirtintos  Viešojo  ir  privataus  sektorių  partnerystės  projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės

  2009 m. lapkričio 11 d. LR Vyriausybė nutarimu patvirtino Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles.

  Taisyklės priimtos įgyvendinant Investicijų įstatymo ir Koncesijų įstatymo reikalavimus. Taisyklės reglamentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimą, vertinimą ir įgyvendinimą tiek tais atvejais, kai rengiami centrinės valdžios partnerystės projektai, tiek tais, kai rengiami vietos valdžios partnerystės projektai. Taisyklės taip pat nustato partnerystės procese dalyvaujančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę už partnerystės projektų įgyvendinimą, partnerystės projektų įgyvendinimo kontrolę ir apskaitą.

  Taisyklėmis privalės vadovautis viešojo sektoriaus subjektai, turintys teisę sudaryti valdžios ir privataus subjektų partnerystės ir koncesijų sutartis.

  Be kita ko, taisyklės reglamentuoja ir rizikos paskirstymo tarp viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto šalių tvarką. Kartu su taisyklėmis patvirtintas  Rizikos  paskirstymo tarp viešojo  ir  privataus  sektorių partnerystės projekto šalių tvarkos aprašas nustato pagrindines viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rizikos rūšis, rizikos paskirstymo tarp partnerystės šalių principus ir rizikos paskirstymo įtaką valdžios sektoriaus deficito ir skolos
  rodikliams.

  Taisyklės įsigalios 2010 m. sausio 1 d.

  Turizmas

  Priimti Civilinio kodekso pakeitimai

  2009 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo LR Civilinio kodekso 6.750, 6.751, 6.754,
  6.865 straipsnių pakeitimai.

  Pakeitimais siekiama suderinti kelionių organizavimo reglamentavimą su Tarybos direktyva Nr. 90/314/EEC dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų taip skatinant Lietuvos turizmo sektoriaus plėtrą ir konkurencingumą ES turizmo rinkoje bei pakeisti viešbučių materialinės atsakomybės reglamentavimą atsižvelgiant į 1962 m. Konvencijos dėl viešbučių valdytojų materialinės atsakomybės už svečių turtą, prie kurios Lietuvos Respublika yra prisijungusi, nuostatas.

  Iki šiol galiojusioje Civilinio kodekso redakcijoje buvo numatyta, kad tuo atveju, kai turistas atsisako turizmo paslaugų sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti ar kompensuoti už kelionę sumokėti pinigai arba, jeigu kelionė jau iš dalies įvyko, proporcinga jų dalis. Siekiant išvengti galimo turistų piktnaudžiavimo šia nuostata bei siekiant sumažinti neadekvačią kelionių organizatorių patiriamą verslo riziką, buvo priimti minėtos nuostatos pakeitimai. Nuo šiol jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionės organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Pažymėtina, kad atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negaliviršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

  Pakeitimais taip pat įtvirtinamos naujos nuostatos dėl viešbučių materialinės atsakomybės. Iki šiol vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, viešbučiams materialinė atsakomybė buvo taikoma tuo atveju, kai daiktai perduodami saugoti viešbučiui. Pakeitimais naikinamas minėtas viešbučių atsakomybės ribojimas nustatant, kad, kai turtas nėra perduotas viešbučiui saugoti, išskyrus atvejus, kai viešbutis atsisakė priimti saugoti turtą, kurį jam privaloma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio  asmens  vienos  nakvynės  viešbutyje  kaina,  padauginta  iš šimto. Civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš penkiasdešimties. Pažymėtina, kad viešbučio atsakomybė neribojama, kai turtas buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl paties viešbučio ar dėl asmens, už kurio veiksmus jis yra atsakingas, kaltės.

  Viešieji pirkimai

  Seimui pateiktas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektas

  2009 m. lapkričio 17 d. Seimui pateiktas svarstyti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1424.

  Projektas parengtas siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir  92/13/EEB  dėl  viešųjų  sutarčių  suteikimo peržiūros  procedūrų veiksmingumo  didinimo  (toliau  –  Direktyva)  reikalavimus  bei  siekiant užtikrinti nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymąsi viešųjų pirkimų procedūrų metu.

  Projektu siekiama patobulinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką, sudarant galimybes suinteresuotiems tiekėjams pasinaudoti skubiomis ir veiksmingomis teisės gynimo priemonėmis, ypač kol pirkimo procedūra dar nepasibaigusi ir dar galima ištaisyti pažeidimus.

  Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tiekėjas,  manantis,  kad perkančioji  organizacija  nesilaikė  įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Pretenzijos  pateikimas  yra  privaloma  ikiteisminė  ginčo nagrinėjimo stadija. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, perkančioji organizacija sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Perkančiosios organizacijos sprendimu nepatenkintas tiekėjas per 10 dienų gali kreiptis į apygardos teismą, kuris ne vėliau kaip per 45 dienas turi išnagrinėti bylą ar apeliacinį skundą.

  Atsižvelgiant į Direktyvos nuostatas, įstatymo projekte siūloma atsisakyti sąlygos, kad pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Taip viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūroms suteikiama daugiau lankstumo ir veiksmingumo. Tiekėjams paliekama  galimybė  kreiptis  į  teismą  po  sutarties  sudarymo  net  ir  tais atvejais, kai pirkimo procedūros metu jis nepateikė pretenzijos perkančiajai organizacijai. Projekte taipogi nustatyti ilgesni nei šiuo metu galiojantys senaties terminai perkančiosios organizacijos priimtiems sprendimams ir veiksmams ginčyti. Senaties terminas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimams gali trukti 10 ar 15 dienų, o senaties terminas kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia – 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties sudarymo.

  Įstatymo projektu taip pat siūloma tikslinti ar pakeisti ir kitus galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnius, atsižvelgiant į verslo atstovų bei Verslo aplinkos gerinimo (Saulėtekio) komisijos siūlymus, kitas įgyvendinamos Direktyvos nuostatas.

  Kitos naujienos

  Eversheds Saladžius rėmė 2009 m. gruodžio 10 d., LITEXPO, Vilniuje, vykusią konferenciją   Viešojo ir   privataus   sektorių   partnerystės   perspektyvos Lietuvoje.  Partneris  Rimtis  Puišys skaitė  pranešimą  tema  VPSP  teikiama nauda ir rizikos. Santykis su viešaisiais pirkimais ir koncesijomis. Advokatas taip pat moderavo konferenciją reziumuojančią diskusiją.

  Rimtis Puišys, Eversheds Saladžius Asocijuotasis partneris, dalyvauja LR Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės veikloje. Organizuojamos darbo grupės tikslas – kovos su šešėline ekonomika priemonių parengimas. Į šią darbo grupę Rimtis deleguojamas ICC Lietuva, kurios aktyvia nare jau keleta metų yra Eversheds Saladžius. Grupę taip pat sudaro profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų, prekybos rūmų, investuotojų forumų bei keleto kitų visuomeninių organizacijų atstovai.

  Jau kelerius metus Eversheds Saladžius yra aktyvi Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva narė.  ICC Lietuva prezidiumo, vykusio lapkričio 11  dieną  sprendimu,  Eversheds  Saladžius  Vadovaujantis  partneris  Jonas Saladžius įtrauktas į ICC Lietuva Aplinkos ir energetikos komisijos narių sarašą, o į ICC Lietuva Mokesčių komisijos narių sarašą įtrauktas Eversheds Saladžius Asocijuotasis partneris Rimtis Puišys.

  Aušra Jefremovienė, Eversheds Saladžius Marketingo ir Žmogiškųjų išteklių
  vadovė, tapo Prancūzijos Prekybos rūmų Lietuvoje Valdybos nare. Advokatų
  kontora Eversheds Saladžius jau ketverius metus yra Prancūzijos Prekybos
  rūmų Lietuvoje narė.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings