Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 kovas

 • Lithuania

  19-03-2009

  Įmonių teisė

  Pakeistos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės

  2009 m. vasario 6 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko, Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas, kuriuo pakeičiamos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės.

  Nauja redakcija išdėstytos taisyklės nustato siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą parengimo tvarką ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais specialios patvirtintos formos užpildymo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui reikalavimus.

  Taisyklės parengtos remiantis Civilinio kodekso straipsniu, suteikiančiu teisę Juridinių asmenų registro tvarkytojui savo iniciatyva likviduoti juridinį asmenį tuo atveju, kai asmuo penkerius metus nepateikia duomenų apie save ir kai tenkinami kiti straipsnio reikalavimai.

  Vadovaujantis taisyklėmis, siūlymus likviduoti juridinį asmenį rengia apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų ir jų teritorinių skyrių tarnautojai ir darbuotojai. Siūlymai rengiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei teritorinės muitinės pateiktos informacijos apie juridinius asmenis pagrindu, kai šių institucijų tarnautojai nustato, kad yra taisyklėse nurodyti pagrindai inicijuoti siūlymą likviduoti, pavyzdžiui, kai juridinis asmuo per penkerius metus nė karto nedeklaravo pajamų, kai valdymo organų narių ilgiau kaip šešis mėnesius negalima surasti nei juridinio asmens buveinėje, nei jų nurodytais adresais ir kt.

  Finansų teisė

  Priimti nauji teisės aktai dėl piktnaudžiavimo finansinių priemonių rinka

  2009 m. vasario 15 d. įsigaliojo Vertybinių popierių komisijos patvirtinti Piktnaudžiavimo rinka pasireiškimo formų sąrašas ir pranešimų apie galimą piktnaudžiavimą rinka pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarkos nuostatai.

  Nuostatai pakeitė iki šiol galiojusį Vertybinių popierių komisijos nutarimą „Dėl manipuliavimo rinka požymių sąrašo ir pranešimų apie galimą pasinaudojimą viešai neatskleista informacija ar manipuliavimą rinka pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarkos“.

  Finansinių priemonių rinkų įstatymas finansų maklerio įmonėms, kredito įstaigoms ir reguliuojamos rinkos operatoriui nustato pareigą pranešti Vertybinių popierių komisijai apie sandorius, kurie būtų vykdomi galimai pažeidžiant draudimą piktnaudžiauti finansinių priemonių rinka. Nuostatai buvo priimti siekiant įtvirtinti šios pareigos įgyvendinimo tvarką.

  Nutarimu patvirtintas nebaigtinis piktnaudžiavimo rinka ir pasinaudojimo viešai neatskleista informacija pasireiškimo formų sąrašas ir pranešimų apie galimą piktnaudžiavimą rinka pateikimo Vertybinių popierių komisijai tvarka. Nutarimu patvirtinta ir pranešimo apie galimą piktnaudžiavimą rinka forma. Nutarimas taikomas reguliuojamos rinkos operatoriui, finansų maklerio įmonėms ir kredito įstaigoms.

  Vertybinių popierių komisija taip pat patvirtino ir Piktnaudžiavimo rinka nustatymo gaires. Gairės parengtos siekiant padėti finansų maklerio įmonėms, kredito įstaigoms bei reguliuojamos rinkos operatoriui pastebėti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir tinkamai apie juos pranešti Vertybinių popierių komisijai. Jose pateikiami konkrečių piktnaudžiavimo rinka metodų aprašymai, detalizuojami pasinaudojimo viešai neatskleista informacija pasireiškimo požymiai.

  Draudimo teisė

  Papildytas Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašas

  2009 m. vasario 17 d. Draudimo priežiūros komisija priėmė nutarimą, kuriuo papildytas Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašas.

  Aprašas papildytas nauju punktu, kuris numato, kad skaičiuojant asmens turimus balsus, neatsižvelgiama į balsavimo teises ar akcijas, kurias finansų maklerio įmonės ar kredito įstaigos gali turėti po teiktos finansinių priemonių pasirašymo ir (arba) platinimo įsipareigojant jas išplatinti paslaugos, jei šiomis teisėmis nesinaudojama ar jos kitaip nenaudojamos siekiant kištis į emitento valdymą ir jei jos perleidžiamos per vienus metus nuo įsigijimo.

  Papildymas įsigaliojo nuo 2009 m. vasario 25 d.

  Auditas

  Patvirtintas Auditoriaus vardo suteikimo tvarkos aprašas

  2009 m. vasario 19 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktorius įsakymu patvirtino Auditoriaus vardo suteikimo, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, auditoriaus vardo netekimo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams tvarkos aprašą.

  Aprašas patvirtintas remiantis Audito įstatymo nuostatomis. Jis nustato tvarką ir reikalavimus, kuriais vadovaujantis suteikiamas auditoriaus vardas, sustabdomas auditoriaus pažymėjimo galiojimas, netenkama auditoriaus vardo ir panaikinamas auditoriaus pažymėjimo galiojimas valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, kuriems pirmoji teisę atlikti auditą suteikė valstybės narės ar valstybės ne narės kompetentinga institucija. Sprendimus dėl auditoriaus vardo suteikimo, netekimo, auditoriaus pažymėjimo sustabdymo ar panaikinimo priima Audito ir apskaitos tarnyba, vadovaudamasi aprašo reikalavimais.

  Aprašas taikomas nuo 2009 m. vasario 25 d.

  Kitos naujienos


  Advokatų kontorai Eversheds Saladžius malonu pranešti, kad ji ką tik pabaigė Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus teisinės aplinkos apžvalgą. Šį tyrimą užsakė ir paskelbė Londono leidykla “Global Legal Group Limited”, leidžianti “Tarptautinius palyginamuosius teisės žinynus” (“International Comparative Legal Guide Series”), kuriuose pateikiamos palyginamosios teisinės apžvalgos svarbiausiais teisės praktikos klausimais. “Nekilnojamojo turto palyginamasis teisės žinynas. 2009” (“The Comparative Legal Guide to Real Estate 2009”) analizuoja nekilnojamojo turto teisę, turto registracijos sistemą, taip pat finansinius, ekologinius ir kitus klausimus, susijusius su nekilnojamuoju turtu Lietuvoje.

  Jei norite perskaityti “Nekilnojamojo turto sektoriaus palyginamosios teisės žinyną, 2009. Lietuva” (“The Real Estate 2009 Lithuania Guide”), prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.evershedssaladzius.lt arba “Global Legal Group Limited” svetainėje www.iclg.co.uk.

  Advokatų kontorai Eversheds Saladžius malonu pranešti, kad ji ką tik pabaigė Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus teisinės aplinkos apžvalgą. Šį tyrimą užsakė ir paskelbė Londono leidykla “Global Legal Group Limited”, leidžianti “Tarptautinius palyginamuosius teisės žinynus” (“International Comparative Legal Guide Series”), kuriuose pateikiamos palyginamosios teisinės apžvalgos svarbiausiais teisės praktikos klausimais.

  “Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus palyginamasis teisės žinynas. 2009” (“The Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution 2009 Lithuania”) analizuoja teisminius procesus, teismų pareigas bei įgaliojimus, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus klausimus, susijusius su ginčų Sprendimu Lietuvoje.

  Jei norite perskaityti “Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus palyginamosios teisės žinyną. 2009” (“The Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution 2009 Lithuania”), prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.evershedssaladzius.lt arba “Global Legal Group Limited” svetainėje www.iclg.co.uk.

  Eversheds Saladžius tapo viena Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto komandos, vyksiančios į Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo proceso inscenizacijos turnyrą Vienoje, Austrijoje, rėmėjų. Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo proceso inscenizacijos tikslas – gilinti joje dalyvaujančių studentų žinias tarptautinės privatinės teisės ir arbitražo proceso srityje, skatinti pritaikyti teorines žinias praktikoje, o taip pat ugdyti ginčų sprendimo įgūdžius bei kitus profesinius gebėjimus. Julius Vainoris, Eversheds Saladžius teisininkas, dalyvaus Lietuvą atstovausiančioje komandoje.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings