Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 sausis

 • Lithuania

  23-01-2009

  Civilinė teisė ir procesas

  Įsigaliojo Civilinio kodekso pakeitimai

  2008 m. gruodžio 16 d. Seimas priėmė įstatymą, kuriuo keičiamas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pakeitimai priimti siekiant įtvirtinti didesnę vartotojų teisių apsaugą.

  Pakeitimais numatyta, kad bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turės būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Kai kils abejonių dėl vartojimo sutarties sąlygų, šios bus aiškinamos vartotojo naudai, išskyrus kolektyvinio vartotojų interesų gynimo atvejus, kai siekiama parengtas standartines sutarčių sąlygas uždrausti tolesniam jų naudojimui.

  Pakeitimai įsigaliojo 2008 m. gruodžio 30 d.

  Priimti Civilinio proceso kodekso pakeitimai

  2008 m. lapkričio 14 d. Seimas priėmė įstatymą, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

  Visų pirma, keičiamos antstolių veiklą reglamentuojančios kodekso nuostatos. Pakeitimais nustatoma, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Dabar galiojanti kodekso redakcija nustato trumpesnius terminus, t.y. atitinkamai dešimt dienų ir trisdešimt dienų.

  Kitais pakeitimais patikslintos nuostatos, reglamentuojančios sprendimų vykdymo procesą, t.y. nuostatos dėl vykdymo išlaidų sudėties, dydžio, apmokėjimo tvarkos bei nuostatos dėl vykdomosios bylos užbaigimo tvarkos.

  Pakeitimai įsigalios 2009 m. balandžio 1 d.

  Apskaita

  Patvirtinti verslo apskaitos standartai

  2008 m. gruodžio 17 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktorius įsakymais patvirtino tris verslo apskaitos standartus: 15-ąjį verslo apskaitos standartą „Investicijos į asocijuotąsias įmones“, 16-ąjį verslo apskaitos standartą „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ bei 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

  Naujieji apskaitos standartai pakeitė iki šiol galiojusius verslo apskaitos standartus tokiais pačiais pavadinimais. Naujuosiuose standartuose tikslinamos kai kurios sąvokos, aiškiau išdėstomos kai kurios nuostatos. Esminių pakeitimų naujieji verslo apskaitos standartai neįtvirtina.

  Verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ nustato investicijų į asocijuotąsias įmones registravimo investuotojo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką.

  Standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ nustato įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo tvarką bei reglamentuoja investicijų į dukterines įmones apskaitą ir pateikimą įmonių grupės ir patronuojančios įmonės finansinėse ataskaitose.

  30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“ apibrėžia, kas yra laikoma susijusiais asmenimis, kaip ir kokia informacija apie susijusius asmenis turi būti pateikiama finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

  Vadovaujantis naujai patvirtintais verslo apskaitos standartais turės būti rengiamos 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidėsiančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos. Naujieji standartai gali būti taikomi ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

  Azartiniai lošimai

  Keičiamas loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas

  2008 m. gruodžio 19 d. Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą.

  Nuo šiol lošimus lošimo aparatais ir stalo lošimus organizuojantys juridiniai asmenys mokės didesnio dydžio fiksuotą mokestį už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo įrenginį, pavyzdžiui už A kategorijos lošimo automatą bus mokamas 800 litų mėnesinis mokestis, tuo tarpu iki įsigaliojant pakeitimams buvo mokamas 1800 litų mokestis kas ketvirtį, už B kategorijos lošimo aparatą bus mokamas 300 litų mėnesinis mokestis, tuo tarpu iki šiol buvo taikomas 600 litų mokestis kas ketvirtį.

  Loterijų, bingo, totalizatorių ir lažybų organizatoriams mokesčio tarifai nepasikeitė. Loterijų organizatoriai ir toliau mokės 5 procentų mokestį nuo išplatintų bilietų vertės, o bingo, tatolizatoriaus ir lažybų organizatoriai – 15 procentų mokestį nuo gautų įplaukų, atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus.

  Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.

  Kitos naujienos


  2008 m. lapkričio – gruodžio mėnesių Lithuanian Business Review žurnalas spausdino Asocijuotojo partnerio Rimčio Puišio straipsnį Įsigijimų ir susiliejimų sandorių sudarymas Lietuvoje. Lithuanian Business Review žurnalas apžvelgia svarbiausias Lietuvos verslo naujienas bei pristato analitinius straipsnius rinkos specifikos klausimais.

  Jau keletą metų advokatų kontora Eversheds Saladžius bendradarbiauja su Law Business Research leidykla teikdama informaciją Getting the Deal Through leidinių serijai. Naujausias leidinys – Nekilnojamasis turtas 2009 (Real Estate 2009), apžvelgiantis nekilnojamojo turto sritį 31-oje pasaulio valstybėje. Advokatų kontoros Asocijuotasis partneris Aušrys Šliavas apžvelgė nekilnojamojo turto sektorių Lietuvoje, ypatingai akcentuodamas teisinių reikalavimų, užsienio investicijų, teisinės atsakomybės, organizacinių formalumų bei daugelį kitų svarbių klausimų.

  Jei pageidautumėte perskaityti straipsnį, maloniai prašome apsilankyti Eversheds Saladžius interneto svetainėje adresu www.evershedssaladzius.lt arba Getting the Deal Through interneto svetainėje adresu www.GettingTheDealThrough.com.

  BCC Paper laikraštis, leidžiamas Didžiosios Britanijos Prekybos Rūmų Lietuvoje publikavo informaciją apie Eversheds Saladžius kartu su Lietuvos Ekonominės Plėtros Agentūra bei Lietuvos Ambasada Didžiojoje Britanijoje organizuotą renginį Lietuva: gamybos oazė. Straipsnis apžvelgia verslo seminarą bei įvardina Eversheds vaidmenį organizuojant renginį. Renginys įvyko spalio 15 dieną.

  Lietuvos statybų sektoriaus laikraštis Statybų žinios publikavo straipsnį apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą Lietuvoje. Šį straipsnį pristatė Eversheds Saladžius teisės asistentai Julius Vainoris ir Ona Kviliūtė. Jei pageidaujate perskaityti straipsnį, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.evershedssaladzius.lt.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings