Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2009 vasaris

 • Lithuania

  18-02-2009

  Auditas

  Patvirtintas Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašas

  2009 m. sausio 14 d. įsigaliojo Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašas, patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu.

  Aprašas parengtas vadovaujantis Audito įstatymo reikalavimais ir nustato konfidencialumo ir profesinės paslapties principų laikymosi tvarką, aplinkybes, kada gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija, kas priima sprendimus dėl konfidencialios informacijos atskleidimo bei atsakomybę už konfidencialumo ir profesinės paslapties pažeidimą.

  Aprašo reikalavimai taikomi auditoriams kontrolieriams, Audito priežiūros komiteto nariams, Audito ir apskaitos tarnybos darbuotojams, įgyvendinantiems auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą ir viešąją priežiūrą, bei ekspertams, kuriuos pasitelkia kontrolieriai ar Audito ir apskaitos tarnybos darbuotojai, įgyvendindami audito kokybės užtikrinimą ir viešąją priežiūrą.

  Įsakymu taip pat patvirtinta ir Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi pasižadėjimo forma. Šią formą per 5 dienas nuo šio aprašo įsigaliojimo privalėjo pasirašyti visi iki aprašo įsigaliojimo priimti ar paskirti asmenys, kuriems taikomas šis aprašas. Po tvarkos aprašo įsigaliojimo priimti ar paskirti asmenys minėtą pasižadėjimą pasirašo pasirašydami darbo sutartį (tarnybos darbuotojai), po išrinkimo (kontrolieriai), ar prieš pirmąjį audito priežiūros komiteto posėdį (komiteto nariai ir ekspertai).

  Patvirtintas Nepriklausomumo laikymosi tvarkos aprašas

  2009 m. sausio 14 d. įsigaliojo Nepriklausomumo laikymosi tvarkos aprašas, patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu.

  Aprašas parengtas vadovaujantis Audito įstatymu bei Europos Komisijos rekomendacija 2002/590/EB dėl įstatymų nustatytų auditorių nepriklausomumo Europos Sąjungoje: pagrindinių principų rinkinys.

  Aprašas apibrėžia atvejus, kada asmenys laikomi nepriklausomais, nustato reikalavimus, kurių privalo laikytis asmenys, kuriems taikomas šis aprašas, ir atsakomybę už šio aprašo reikalavimų pažeidimą.

  Aprašo reikalavimai taikomi auditoriams kontrolieriams, Audito priežiūros komiteto nariams, Audito ir apskaitos tarnybos darbuotojams, įgyvendinantiems auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimą ir viešąją priežiūrą, bei ekspertams, kuriuos pasitelkia kontrolieriai ar Audito ir apskaitos tarnybos darbuotojai, įgyvendindami audito kokybės užtikrinimą ir viešąją priežiūrą.

  Įsakymu patvirtinta ir Nepriklausomumo deklaracijos forma, kurią privalo pasirašyti aukščiau minėti asmenys.

  Šeimos teisė

  Priimtas Tarybos reglamentas dėl išlaikymo prievolių

  2008 m. gruodžio 18 d. buvo priimtas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje.

  Reglamentas priimtas siekiant supaprastinti ir paspartinti vienos valstybės narės ribas peržengiančių ginčų, susijusiųjų su ieškiniais dėl išlaikymo, sprendimą, ir panaikinti papildomus formalius reikalavimus, susijusius su ginčų dėl išlaikymo nagrinėjimu bei teismo sprendimų vykdymu kitoje valstybėje narėje.

  Reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių, tėvystės ir motinystės, santuokos ar giminystės. Reglamentas nustato jurisdikcijos taikymo taisykles, taikytinos teisės nustatymo taisykles, teismų sprendimų išlaikymo bylose pripažinimo ir vykdymo tvarką bei reglamentuoja daugelį kitų klausimų, susijusių su ginčų dėl išlaikymo sprendimu: centrinių institucijų bendradarbiavimo tvarką, autentiškų dokumentų pateikimo tvarką, pasinaudojimo nemokama teisine pagalba tvarką ir kt.

  Visos reglamento nuostatos bus taikomos nuo 2011 m. birželio 18 d., tačiau tik tuo atveju, jeigu tą dieną Europos Sąjungoje jau bus pradėtas taikyti 2007 m. Hagos protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės. Kitu atveju reglamentas bus taikomas nuo Hagos protokolo taikymo dienos, t.y. nuo dienos, kada prie protokolo prisijungs Europos Bendrija.

  Įmonių teisė

  Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatai

  2009 m. sausio 21 d. Vyriausybė nutarimu patvirtino Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimus.

  Nuo šiol Juridinių asmenų registre be kitų viešųjų juridinių asmenų bus registruojamos ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (juridiniai asmenys, steigiami vadovaujantis Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės).

  Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės registro tvarkytojui turės pateikti ne tik informaciją, kurią pateikia ir kiti registre registruojami juridiniai asmenys (tokią kaip pavadinimas, buveinės adresas, valdymo organai, statusas ir pan.) bet ir informaciją apie grupės narius bei narystės laikotarpį.

  Nuostatų pakeitimai įsigaliojo 2009 m. sausio 30 d.

  Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė – tai teisinė priemonė vietos valdžios institucijų bendradarbiavimui Europoje skatinti: juridinis asmuo, kurio nariu gali būti įvairios valstybių narių institucijos (regioninės ar vietos institucijos, asociacijos, kitos viešosios teisės reglamentuotos įstaigos) ir kurio tikslas yra regioninio bendradarbiavimo skatinimas. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės gali būti steigiamos skatinti bendradarbiavimą tokiose srityse kaip visuomenės sveikata, viešasis transportas, civilinė sauga, turizmas ir kt.

  Kitos naujienos


  Advokatų kontorai Eversheds Saladžius malonu pranešti, kad ji atliko Lietuvos
  Susiliejimų ir įsigijimų sektoriaus teisinės aplinkos apžvalgą. Šį tyrimą užsakė ir paskelbė Londono leidykla Global Legal Group Limited, leidžianti Tarptautinius palyginamuosius teisės žinynus (International Comparative Legal Guide Series), kuriuose pateikiamos palyginamosios teisinės apžvalgos svarbiausiais teisės praktikos klausimais. Lietuvos Įsigijimų ir susiliejimų sektoriaus palyginamasis teisės žinynas 2009 (“The Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2009 Lithuania”) analizuoja susiliejimų ir įsigijimų teisinį reglamentavimą, įsigijimų mechanizmus, sandorių apsaugos bei kitus klausimus, susijusius su susiliejimais ir įsigijimais Lietuvoje.

  Jei norėtumėte perskaityti Lietuvos susiliejimų ir įsigijimų sektoriaus palyginamosios teisės žinyną. 2009 (The Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2009 Lithuania), aplankykite mūsų interneto svetainę www.evershedssaladzius.lt arba Global Legal Group Limited svetainę adresu www.iclg.co.uk. Jūsų prašymu, galėtume pasiūlyti patį Susiliejimų ir įsigijimų 2009 žinyną.

  Advokatų kontorai Eversheds Saladžius malonu pranešti, kad ji ką tik pabaigė Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus teisinės aplinkos apžvalgą. Šį tyrimą užsakė ir paskelbė Londono leidykla “Global Legal Group Limited”, leidžianti “Tarptautinius palyginamuosius teisės žinynus” (“International Comparative Legal Guide Series”), kuriuose pateikiamos palyginamosios teisinės apžvalgos svarbiausiais teisės praktikos klausimais.

  “Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus palyginamasis teisės žinynas. 2009” (“The Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution 2009 Lithuania”) analizuoja teisminius procesus, teismų pareigas bei įgaliojimus, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus klausimus, susijusius su ginčų sprendimu Lietuvoje.

  Toliau pateikiama informacija buvo publikuota “Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus palyginamosios teisės žinyne. 2009”; paskelbta bei pristatoma Global Legal Group Ltd, London, maloniai sutikus. Jei norite perskaityti “Lietuvos ginčų sprendimo sektoriaus palyginamosios teisės žinyną. 2009” (“The Comparative Legal Guide to Litigation and Dispute Resolution 2009 Lithuania”), prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.evershedssaladzius.lt arba Global Legal Group Limited svetainėje www.iclg.co.uk.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings