Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2010 balandis

 • Lithuania

  30-04-2010

  Viešieji pirkimai


  Pakeistas Viešųjų pirkimų įstatymas

  2010 m. kovo 3 d. įsigaliojo Seimo priimti nauji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

  Pakeitimų priėmimo tikslas – suderinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisę su Europos Sąjungos teisės reikalavimais, užtikrinti nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymąsi viešųjų pirkimų procedūrų metu. Pakeitimais taipogi siekiama patobulinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką, sudarant galimybes suinteresuotiems tiekėjams pasinaudoti skubiomis ir veiksmingomis teisės gynimo priemonėmis, ypač kol pirkimo procedūra dar nepasibaigusi ir dar galima ištaisyti pažeidimus.

  Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (toliau – Direktyva) nuostatas, pakeitimais buvo suformuota tiekėjų teisių gynimo priemonių sistema, pagal kurią tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

  1. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą;
  2. perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka įstatymo
   reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;
  3. žalos atlyginimo;
  4. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;
  5. alternatyvių sankcijų taikymo.

  Pakeitimais atsisakoma sąlygos, kad pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Taip viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūroms suteikiama daugiau lankstumo ir veiksmingumo. Tiekėjams paliekama galimybė kreiptis į teismą po sutarties sudarymo net ir tais atvejais, kai pirkimo procedūros metu jis nepateikė pretenzijos perkančiajai organizacijai. Visgi tiekėjas, norėdamas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus iki pirkimo sutarties sudarymo, pirmiausia turės pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai įstatyme nustatyta tvarka.

  Pakeitimais nustatyti ilgesni nei iki šiol galioję senaties terminai perkančiosios organizacijos priimtiems sprendimams ir veiksmams ginčyti. Senaties terminas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimams gali trukti 10 ar 15 dienų, o senaties terminas kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia – 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties sudarymo.

  Pakeitimais pakoreguotas mažos vertės pirkimų apibrėžimas, nurodant, kad tai supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų: (1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); (2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yrasuskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį ir kuri yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir ne didesnė kaip 1,5 procento bendros visų pirkimo dalių vertės perkant darbus. Iki šiol apibrėžime buvo numatyta tik pirmoji sąlyga.

  Pakeitimais taip pat apibrėžiama nauja pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino sąvoka. Atidėjimo terminas – tai 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Toks terminas suteikia galimybę viešajame pirkime dalyvaujantiems tiekėjams įvertinti perkančiosios organizacijos sprendimus ir nutarti, ar tikslinga juos ginčyti. Nuo šiol įstatymas numato, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Tačiau numatyti ir atvejai, kai atidėjimo terminas gali būti netaikomas (pvz., kai yra tik vienintelis suinteresuotas dalyvis ir nėra suinteresuotų kandidatų; supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt).

  Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, įstatymo reikalavimai nebetaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (ar įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas) ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms įgyvendinti.

  Pakeitimai taip pat numato, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Tačiau toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

  Įstatymu taip pat keičiamos kitos nuostatos, atsižvelgiant į verslo atstovų bei Verslo aplinkos gerinimo (Saulėtekio) komisijos siūlymus, kitus įgyvendinamos Direktyvos reikalavimus.

  Įmonių teisė

  Priimti Reikalavimų audito komitetams pakeitimai ir papildymai

  2010 m. vasario 10 d. įsigaliojo Vertybinių popierių komisijos nutarimu patvirtinti Reikalavimų Audito komitetams ir Reikalavimų Audito komitetams taikymo gairių pakeitimai bei papildymai.

  Aukščiau minėtų teisės aktų pakeitimai ir papildymai priimti siekiant išspręsti praktines problemas, kylančias taikant minėtus teisės aktus ir tokiu būdu patikslinti egzistuojantį teisinį reguliavimą.

  Nuo šiol Reikalavimuose audito komitetams aiškiai įtvirtinamas šio komiteto tikslas: užtikrinti efektyvesnę finansinių ataskaitų sudarymo ir audito atlikimo procesų, vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumo, auditoriaus ir audito įmonės nepriklausomumo ir objektyvumo principų laikymosi priežiūrą.

  Taipogi pakeitimais nustatoma audito komiteto sudėties bei vidaus taisyklių tvirtinimo tvarka. Nuo šiol aiškiai įtvirtinama, kad jeigu bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, audito komiteto tvarkos taisykles bei komiteto sudėtį tvirtina būtent šis organas. Tuo atveju, kai stebėtojų taryba nėra sudaroma arba į audito komiteto sudėtį yra įtraukiamas visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas narys, Audito komiteto vidaus taisykles bei sudėtį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

  Pakeitimais švelninami reikalavimai audito komiteto nariui: nepriklausomo audito komiteto nario profesinės patirties reikalavimas sutrumpinamas nuo 5 iki 3 metų.

  Atsižvelgiant į reikalavimų pakeitimus, atitinkamai buvo koreguotos ir Reikalavimų Audito komitetams taikymo gairės.

  Kitos naujienos

  Advokatų kontora Eversheds Saladžius, Eversheds International Limited narė,Tarptautinės Moters dienos Kovo 8 – osios proga surengė tradicinės angliškos arbatėlės popietės susitikimą.

  Tarptautinės moters dienos šventimas jau kelerius metus gyvas visuose 47- iuose Eversheds International biuruose – tai pasaulinis moters ekonominių, politinių bei socialinių pasiekimų paminėjimas, kurio tikslu tapo lėšų kovai su krūties vėžiu rinkimas. Eversheds Saladžius pakvietė savo klientes, diplomatinio korpuso atstoves bei kitas ponias atitrūkti nuo kasdienių darbų, pasimėgauti maloniu pašnekesiu, angliška arbata ir vaišėmis bei paremti Lietuvoje gražią veiklą vykdantį Nedelsk fondą.

  Renginio metu viešnias pasveikino advokatų kontoros Eversheds Saladžius Vadovaujantysis partneris Jonas Saladžius bei fondo Nedelsk steigėja Agnė Zuokienė. Žymi Lietuvos madų dizainerė Julija Žilėnienė maloniai bendraudama su publika pristatė 2010-ųjų pavasario ir vasaros mados tendencijas.

  Tradicinės angliškos arbatėlės popietė vyko vyks kovo 8 dieną, jaukiame angliško kolorito bei aplinkos Šekspyro viešbučio restorane. Popietės metu ponioms buvo suteikta galimybė paaukoti Eversheds vykdomai iniciatyvai Wear It Pink įsigyjant rausvąjį kaspinėlį. Visos surinktos lėšos bus pervestos Nedelsk fondui.

  Eversheds Saladžius tęsia savo Pro Bono veiklos visuomenei vykdymą. Šį kartą susipažinti su kontoros vykdoma veikla mes pakvietėme grupelę mokinukų iš Vilniaus Versmės vidurinės mokyklos. Nepaprastai šauni mokinių kompanija praleido kelias valandas bendraudama su kontoros darbuotojais, diskutuodama teisiniais ir ekonominiais klausimais bei mėgaudamasi jaukiu neformaliu bendravimu. Šio projekto tikslas – mokinių apsilankymas kontoroje siekiant jiems suteikti tiesioginės patirties bei žinių apie darbą kontoroje bei jos darbuotojus.

  metais Eversheds Saladžius pasirašė Lietuvos Nacionalinės Ledo Ritulio lygos rėmimo sutartį. 2010 Kovo mėnesį įvyko Lietuvos Nacionalinės Ledo Ritulio lygos čempionatas, kurio metu Vadovaujantis Partneris Jonas Saladžius įteikė Eversheds Saladžius vardo prizinę taurę rezultatyviausiam turnyro žaidėjui.

  2010 metų balandžio 21 dieną atstovaudama Prancūzijos Prekybos Rūmams Lietuvoje kontoros Marketingo vadovė Aušra Jefremovienė dalyvavo Penktajame Investuotoju Forumo susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Vyriausybės rūmuose surengtame susitikime dalyvavo didžiausių bei aktyviausių užsienio investuotojų Lietuvoje atstovai. Susitikimo metu tarp Vyriausybės bei privataus kapitalo atstovų įvyko labai įdomi bei konstruktyvi diskusija.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings