Global menu

Our global pages

Close

Teises naujienos 2010 lapkritis

 • Lithuania

  23-11-2010

  Priimti Civilinio kodekso pakeitimai

  2010 m. rugsejo 23 d. LR Civilinis kodeksas papildytas 2.111, 2.1381 straipsniais ir nauja 2.147 straipsnio 2 dalimi. Šiais pakeitimais isteigti neveiksniu ir ribotai veiksniu asmenu bei notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registrai.

  Kadangi neveiksniu ir ribotai veiksniu asmenu registras tures tiesiogine saveika su Lietuvos Respublikos gyventoju registru, tai užtikrins fiziniu asmenu duomenu tiksluma ir, siekiant išvengti neteisetu sandoriu sudarymo ir tvirtinimo, leis tinkamai informuoti notarus apie kiekviena isiteisejusi Lietuvos Respublikos teismo sprendima, pripažistanti fizini asmeni neveiksniu ar panaikinanti fizinio asmens neveiksnuma, apribojanti fizinio asmens veiksnuma ar panaikinanti veiksnumo apribojimus.

  Naujai steigiamame viešame notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registre bus registruojami ne tik notarine tvarka patvirtinti igaliojimai, bet ir CK 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodyti notaru patvirtintiems prilyginami igaliojimai. Duomenis notarine tvarka patvirtintu igaliojimu registrui privales pateikti igaliojimus patvirtine notarai, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigunai ir kai kurie kiti CK nurodyti asmenys.

  Šie pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

  KONKURENCIJOS TEISĖ

  Siūlomos Konkurencijos įstatymo pataisos

  Siekiant, kad sąžiningos konkurencijos apsauga būtų efektyvesnė, 2010 m. spalio 13 d. Prezidentės dekretu Seimui teikiamos Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pataisos. Parengtame projekte dėl LR Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 441, 442 straipsniais už kartelinius susitarimus ir nesąžiningą konkurenciją siūloma:

  • numatyti asmeninę įmonių vadovų atsakomybę; Eversheds Saladžius is a member of Eversheds International Limited
  • prailginti sankcijų skyrimo senaties terminus ir nustatyti atvejus, kada patraukimo atsakomybėn termino eiga sustabdoma;
  • padidinti baudas.

  Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus taikoma tik ūkio subjektams – juridiniams asmenims. Kai už Konkurencijos įstatymo pažeidimus sankcija skiriama juridiniam asmeniui, asmeniškai už padarytus Konkurencijos įstatymo pažeidimus (už ūkio subjekto sudarytus draudžiamus konkurentų susitarimus ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi) atsakingi ar asmeniškai prie šio įstatymo pažeidimų padarymo prisidėję ūkio subjekto vadovai (fiziniai asmenys) išvengia atsakomybės ir nepatiria jokių neigiamų pasekmių. Dėl šios priežasties įstatymo pataisomis įmonės vadovui, prisidėjusiam prie draudžiamų susitarimų, siūloma apriboti teisę eiti viešosios ar privačiosios įmonės vadovo pareigas, būti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (ar) valdymo organo nariu. Šios teisės apribojimas gali būti taikomas nuo 3 iki 5 metų. Kartu su šiuo apribojimu gali būti skirta ir papildoma poveikio priemonė – bauda. Asmenų, kuriems paskirtos tokios sankcijos, sąrašą siūloma skelbti Konkurencijos tarybos interneto tinklalapyje.

  Pataisomis taip pat siūloma iki penkerių metų pailginti sankcijų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus skyrimo terminus ir nustatyti atvejus, kada patraukimo atsakomybėn termino eiga sustabdoma. Šiuo metu galioja Konkurencijos įstatymo nuostata, kad ūkio subjektai gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo įvykdymo dienos, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį ir jų tyrimų sudėtingumą.Konkurencijos tarybos praktika rodo, kad sankcijų skyrimo terminai yra per trumpi ir sudaro sąlygas ūkio subjektams išvengti atsakomybės už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, kadangi pažeidimai paaiškėja ne iš karto, o tik praėjus tam tikram laikui, tyrimo metu būtina atlikti plataus masto ekonominę analizę, išnagrinėti didelės apimties informaciją, ūkio subjektai vengia bendradarbiauti tyrimo metu ir pan. Dabartinis reglamentavimas, kuris dėl tyrimo atlikimo ar ginčo nagrinėjimo teisme nenumato galimybės sustabdyti patraukimo atsakomybėn termino eigą, skatina ūkio subjektus vilkinti Konkurencijos tarybos tyrimus ir taip išvengti atsakomybės. Dėl šios priežasties yra siūloma nustatyti, kad sankcijų skyrimo terminai yra sustabdomi 3 atvejais, kai Konkurencijos taryba atlieka tyrimą, teismo sprendimu sustabdomas Konkurencijos tarybos atliekamas tyrimas ar ginčas nagrinėjamas teisme.

  Projektu taip pat siūloma Konkurencijos įstatyme įtvirtintus baudų apskaičiavimo kriterijus papildyti nauju kriterijumi, pagal kurį būtų atsižvelgiama į ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę už vienerius ūkinius metus, kuriais buvo daromas pažeidimas (paprastai paskutinius) ir apie kuriuos turimi patikimi metų pardavimų duomenys. Šio kriterijaus įteisinimas sudarytų prielaidas parengti naują baudų skaičiavimo metodiką, atitinkančią Europos Komisijos baudų taikymo už konkurencijos taisyklių pažeidimus gaires (pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų gairių (OL 2006 m., C 210, p. 2)). Konkurencijos tarybos praktika skiriant ūkio subjektams baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus parodė, kad šiuo metu įstatyme ir jo pagrindu priimtuose įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytos baudų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus apskaičiavimo taisyklės neužtikrina, kad būtų tinkamai pasiekti baudų skyrimo tikslai. Papildomo kriterijaus įtraukimas įgalintų Konkurencijos tarybą skirti didesnes, proporcingas visuomenei padarytai žalai, baudas. Tokia nuostata siekiama paskatinti ūkio subjektus ir jų vadovus patiems pranešti apie pažeidimus ir padėti Konkurencijos tarybai išaiškinti sunkiausiai nustatomus Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

  BENDROVIŲ TEISĖ

  UAB registravimas internetu

  Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. atsirado galimybė internetu registruoti uždarąją akcinę bendrovę, kurią steigia vienintelis steigėjas, pasirenkantis tipinius bendrovės įstatus ir įmonės buveinę jam nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamame turte. Bendrovės steigėjams nuo šiol nebeteks lankytis notarų biure ar Registrų centre, tačiau vis dar išlieka būtinybė apsilankyti pasirinktame banke ir atidaryti įmonės kaupiamąją sąskaitą. Visas nesudėtingas uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir registravimo procedūras įmonės steigėjai gali atlikti Registrų centro savitarnos sistemoje adresu www.registrucentras.lt/savitarna/. Prieš steigiant įmonę internetu, registruojamos uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą reikia iš anksto rezervuoti Juridinių asmenų registre - nuo š.m. sausio tai taip pat galima padaryti internetu.

  KITOS NAUJIENOS

  VŠĮ Investuok Lietuvoje pakvietė Eversheds Saladžius dalyvauti keliuose seminaruose pristatysiančiuose Lietuvą Didžiojoje Britanijoje

  Seminarų ciklas, skirtas Didžiosios Britanijos kompanijoms bei supažindinantis su verslo bei investicijų galimybėmis Lietuvoje organizuojamas keliuose Didžiosios Britanijos miestuose. Besiplečiantis tarptautinis verslas neaplenkia pasauliniame investicijų žemėlapyje esančios Lietuvos. Lietuva tampa patrauklia lokacija tarptautinėms kompanijoms, siekiančioms perkelti dalį savo operacijų. Pastarųjų mėnesių bėgyje net kelios tarptautinės kompanijos paskelbė apie investicijas į Lietuvą: Barclays Bank, Western Union, IMB bei Fisher Scientific.

  Seminarų metu bus apžvelgiami infrastruktūros, finansinės paramos bei mokestiniai aspektai, aktualūs Didžiosios Britanijos įmonėms, ketinančioms investuoti Lietuvoje. Taip pat bus aptarti teisiniai klausimai bei darbuotojų rinka.

  Eversheds pelnė Financial Times įsteigtą Pažangiausios advokatų kontoros apdovanojimą

  • Tarptautinė advokatų kontora pripažinta pažangiausia advokatų kontora
  • Eversheds užėmė aukščiausią vietą FT rengiamoje 50 geriausių advokatų kontorų atrankoje.

  Tarptautinė advokatų kontora Eversheds buvo pripažinta novatoriškiausia advokatų kontora prestižiniuose Financial Times Pažangiausių advokatų kontorų apdovanojimuose. Išstūmusi Freshfields Bruckhaus Deringer iš lyderių pozicijos, Eversheds užėmė pirmąją vietą novatoriškiausių kontorų kategorijoje.

  Šie apdovanojimai pabrėžė teisinės rinkos kaitą, ytakotą recesijos. Nugalėtojai buvo vertinami priimtų tarptautinių, bendradarbiavimu paremtų ir novatoriškiausių sprendimų atžvilgiu.

  Eversheds taip pat buvo nominuota tokiose kategorijose kaip: įdiegtų naujovių klientų aptarnavimo srityje, inovacijų klimato kaitos, tvarios energetikos bei advokatų kontoros veiklos optimizavime srityse.Eversheds advokatų kontorų tinklas taip pat užėmė antrą vietą kaip viena inovatyviausių kontorų prekinio ženklo plėtros srityje.

  Eversheds Saladžius yra Eversheds International Limited narė.

  Eversheds Saladžius advokato padėjėja Lina Aleknaitė-Van der Molen teikė informaciją leidiniui Doing Business 2011

  Eversheds Saladžius advokato padėjėja Lina Aleknaitė-Van der Molen teikė informaciją leidiniui Doing Business in Lithuania 2011. The Doing Business projektas pristato verslo reglamentavimo bei įgyvendinimo ypatumus 183 pasaulio ekonomikose bei pasirinktuose miestuose nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Lina apžvelgė investuotojų apsaugos bei verslo pradėjimo Lietuvoje aspektus. Doing Business leidinį jau galima skaityti šiuo adresu http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania

  Prancūzijos prekybos rūmai Lietuvoje Jus kviečia į unikalią diskusiją Lietuvos moterys versle

  Aušra Jefremovienė, Eversheds Saladžius Marketingo vadovė bei Prancūzijos prekybos rūmų Lietuvoje valdybos narė, pristatys diskusiją Lietuvos moterys versle. Diskusiją ves bei joje dalyvaus žinoma madų dizainerė Julija, Julijos mados namų įkūrėja, bei Asta Jaruševičienė, FMG, Financial Management Group, įkūrėja bei vadovė. Diskusijos partnerės plėtos profesinės patirties, karjeros tikslų bei intuicijos versle temas. Maloniai kviečiame dalyvauti renginyje bei prisijungti prie diskusijos.

  Daugiau informacijos apie diskusijos partneres rasite www.julija.lt ir www.fmg.lt

  Jei pageidautumėte užsiregistruoti į renginį prašome kreiptis law.firm@evershedssaladžius.lt arba skambinti +370 5 239 2391

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings