Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2010 spalis

 • Lithuania

  04-11-2010

  STATYBOS TEISĖ

  Įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai ir papildymai

  2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai ir papildymai, priimti šių metų liepos mėnesį.

  Įstatymo pakeitimai ir papildymai detaliau reglamentuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą. Įstatymas įtvirtina galimybę įteisinti savavališkas statybas parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokant įstatyme nustatytą įmoką tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

  Siekiant supaprastinti statybos procesą, nuo šiol nebereikės gauti statinio projektavimo sąlygų sąvado. Statytojams reikės gauti tik prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygasbei valstybės institucijų išduodamus specialiuosius reikalavimus, jei ketinama statyti saugomose ar kultūros paveldo teritorijose.

  Be to, pakeitimai ir papildymai supaprastina statinių užbaigimo procedūras. Nuo šiol, užbaigus statinio kapitalinį remontą, pakeitus statinio (patalpų) paskirtį, atnaujinus (modernizavus) vieno ar dviejų butų namą nebereikės jų pripažinti tinkamais naudoti. Statytojui pakaks pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Nesudėtingų statinių statybos užbaigimui apskritai nereikės atlikti jokių procedūrų.

  Pakeitimai ir papildymai taip pat nustato statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo procedūrą, aiškiau apibrėžia statinio, laikino statinio, nebaigto statinio, statinio rekonstravimo ir kitas sąvokas, išsamiai reglamentuoja, kuriais atvejais yra privalomas kiekvienas statybą leidžiantis dokumentas ir kt.

  Naujos administracinės nuobaudos statybų srityje

  2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai. Pakeitimai priimti siekiant suderinti kodekse vartojamas sąvokas su Statybos įstatymo sąvokomis, aiškiai diferencijuoti baudas, skiriamas už savavališkas statybas, papildyti kodeksą naujomis nuobaudomis už kitus, iki šiol nereglamentuotus, statybos srities įstatymų pažeidimus.

  Nuo šiol kodeksas aiškiai nustato baudas, skiriamas už savavališką statybą, baudas diferencijuojant pagal statinio kategoriją, statybos rūšis ir teritorijas. Pavyzdžiui, nuo šiol išskiriama, kad už naujo ypatingo statinio savavališką statybą galės būti skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Tuo tarpu naujo neypatingo statinio savavališka statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje gali užtraukti baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

  Kodeksas papildytas naujomis nuostatomis, nustatančiomis administracines nuobaudas už savavališką statinio griovimą. Pavyzdžiui, kodeksas nustato, kad neypatingo statinio savavališkas griovimas gali užtraukti baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų. Iki šiol sankcijos už savavališką griovimą nebuvo reglamentuojamos.

  Pakeitimais atsisakyta baudų už statinių naudojimą neužbaigus statybos. Iki pakeitimų įsigaliojimo už tokius veiksmus grėsė bauda nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

  Nuo šiol kodekso pagrindu galės būti skiriamos baudos ir už teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus bei statinio ekspertizės atlikimą, pažeidžiant teisės aktus. Iki šiol sankcijos už tokius pažeidimus kodekse nebuvo įtvirtintos.

  Taipogi keičiamos kodekso nuostatos dėl nuobaudų už savavališką statinio rekonstravimą, savavališką kapitalinį remontą, kodeksas papildytas naujomis nuostatomis dėl statinio paprastojo remonto.

  Priimti Statybos techninių reglamentų pakeitimai

  Atsižvelgiant į įsigaliojusius Statybos įstatymo pakeitimus, 2010 m. rugsėjo mėnesį buvo pakeista net keletas statybos techninių reglamentų, keletas iki šiol galiojusių statybos techninių reglamentų buvo panaikinti, taip pat buvo patvirtinta keletas naujų statybos techninių reglamentų.

  Atsižvelgiant į Statybos įstatymo pakeitimus, siekiant suderinti teisinį reguliavimą statybos srityje, buvo pakeisti, be kita ko, šie statybos techniniai reglamentai:

  1. STR 1.02.06:2007: "Teisės eiti statybos techninės veiklos
   pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“;
  2. STR 1.01.08:2002: “Statinio statybos rūšys“;
  3. STR 1.06.03:2002: "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė";
  4. STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas";
  5. STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas";
  6. STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

  Atsižvelgiant į tai, kad nuo šiol pagal Statybų įstatymą statytojams nebereikės gauti statinio projektavimo sąlygų sąvado, buvo panaikintas ir atitinkamas statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“.

  Patvirtinus naują statybos techninį reglamentą "Statybą leidžiantys dokumentai", panaikintas iki šiol galiojęs reglamentas STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas". Taipogi, patvirtinus statybos techninį reglamentą STR 1.12.08:2010 "Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas", panaikintas iki šiol galiojęs reglamentas STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamu naudoti tvarka".

  Patvirtinta ir keletas naujų statybos techninių reglamentų, tarp jų STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai", STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai".

  Pažymėtina, kad aukščiau nurodyti reglamentai ar jų pakeitimai priimti siekiant suderinti reglamentuose vartojamas sąvokas su Statybos įstatymo sąvokomis, taip pat atitinkamai harmonizuotiesamą teisinį reglamentavimą, pašalinti prieštaravimus, atsiradusius pasikeitus įstatymo nuostatoms.

  FINANSŲ TEISĖ

  Pakeistos Oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklės

  2010 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, patvirtinti LR Vertybinių popierių komisijos nutarimu.

  Nuo šiol asmuo, ketinantis oficialaus siūlymo būdu įsigyti visus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius ar jų dalį, privalės Vertybinių popierių komisijai pateikti, be kita ko, ir šiuos dokumentus, pagrindžiančius įsigytų vertybinių popierių kainą: visų per 12 mėnesių iki nustatytos 1/3 balsų ribos peržengimo dienos sudarytų sandorių kainų įrodymus (akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių kopijas, sandorių, sudarytų reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, suvestinę ir pan.) bei vidutinės svertinės rinkos kainos reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos apskaičiavimą. Iki pakeitimų įsigaliojimo galiojusioje taisyklių redakcijoje šių dokumentų pateikimas nebuvo numatytas. Pakeitimais taipogi nustatoma ir tokios vidutinės svertinės rinkos vertės apskaičiavimo formulė.

  Siekiant užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams, kiek tai susiję su oficialiu siūlymu įsigyti vertybinius popierius, pakeitimais įtvirtinama nauja nuostata, numatanti, jog jeigu oficialaus siūlymo teikėjas kartu yra ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organo narys ar su juo glaudžiai susijęs asmuo, kaip tai apibrėžta Emitento vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių taisyklėse, tai tokios bendrovės valdymo organų skelbiamoje nuomonėje apie oficialų siūlymą turi būti aiškiai atskleistas esamas arba galimas interesų konfliktas.

  Priimti Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių pakeitimai

  2010 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Vertybinių popierių komisijos priimti Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių pakeitimai.

  Nuo šiol emitento metiniame pranešime ar konsoliduotame metiniame pranešime (tuo atveju, jeigu emitentas turi pareigą rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas), be kita ko, turės būti nurodyta ir ši informacija: per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas, įskaitant jų dydį, taip pat informacija apie bendrovėje sudarytų komitetų narius (vardai, pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale, kiekvieno asmens kadencijos pradžią ir pabaigą, darbovietės, įgaliojimai, pagrindinės funkcijos). Tačiau, įsigaliojus pakeitimams, emitentams, kurių išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, metiniame ar konsoliduotame metiniame pranešime nebereikės pateikti informacijos apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso, kaip buvo numatyta iki šiol galiojusioje taisyklių redakcijoje.

  Pakeitimais taipogi įtvirtinamos naujos nuostatos numatančios, kad tuo atveju, kai emitentas privalo parengti atitinkamai metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba tarpines finansines ataskaitas ar tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas, jis gali pateikti bendrą atsakingų asmenų patvirtinimą, kad, jų žiniomis, atitinkamai, emitento metinės finansinės ataskaitos ir metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, arba tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo emitento ir įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus; kad, jų žiniomis, atitinkamame emitento pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

  DARBO TEISĖ

  Patvirtintas Asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą, valstybinio socialinio draudimo tvarkos aprašas

  2010 m. rugsėjo 9 d. įsigaliojo Asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą, valstybinio socialinio draudimo tvarkos aprašas.

  Aprašas nustato asmenų, įsidarbinusių pagal darbo sutartį pirmą kartą laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d. valstybinio socialinio draudimo sąlygas ir duomenų pateikimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams. Pažymėtina, kad aprašas taikomas tuo atveju, jeigu asmens, įsidarbinusio pagal darbo sutartį pirmą kartą, darbo užmokestis neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, ne daugiau kaip vienerius jo darbo metus laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d.

  Vadovaujantis aprašu, nuo naujam darbo rinkos dalyviui priskaičiuoto darbo užmokesčio už laikotarpį, kai draudžiama ne visomis socialinio draudimo rūšimis, bus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos tik apraše nustatytoms valstybinio socialinio draudimo rūšims: ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniamM draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui. Jeigu naujam darbo rinkos dalyviui priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį viršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydį, skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos visoms valstybinio socialinio draudimo rūšims.

  Aprašas taip pat reglamentuoja duomenų pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams tvarką, kitas draudimo vykdymo taisykles.

  BENDROVIŲ TEISĖ

  Pakeistas Žemės ūkio bendrovių įstatymas

  2010 m. rugsėjo 21 d. buvo priimtas LR Žemės ūkio bendrovių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas.

  Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, steigiant žemės ūkio bendrovę Lietuvoje, bendrovės registruota buveinė galės būti ne tik Lietuvos Respublikoje, kaip buvo nustatyta iki šiol, bet ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje.

  Pakeistos pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentų formos

  2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo Ūkio ministro įsakymas, kuriuo buvo pakeistos pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigiamojo akto forma ir pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės įstatų forma.

  Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės įstatų forma buvo pakeista, atsižvelgiant į pakeistą Akcinių bendrovių įstatymą, formoje numatant, kad bendrovės pranešimai, kai privalo būti skelbiami viešai, gali būti skelbiami ne tik Lietuvos dienraštyje, bet ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

  Taip pat priimta keletas redakcinio pobūdžio pakeitimų, siekiant aiškiau išdėstyti pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentų nuostatas.

  ENERGETIKA

  Priimtas Konstitucinio teismo nutarimas dėl Elektros energetikos įstatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

  2010 m. spalio 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas dėl Elektros energetikos įstatymo tam tikrų nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

  Konstitucinis teismas konstatavo, kad Elektros energetikos įstatymo 42 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nėra įtvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių nustatymo kriterijai, kuriais turėtų vadovautis Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, tvirtindama vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius, prieštarauja Konstitucijai. Be kita ko, konstatuota, kad to paties įstatymo 42 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyti kriterijai,kuriais vadovaujantis nustatomas skirstomųjų tinklų operatorių, vykdančių vartotojų įrenginių prijungimo paslaugą, būtinų sąnaudų dydis, prieštarauja Konstitucijai.

  Nutarime pabrėžta, jog iš Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, kad valstybė gina vartotojų interesus, įstatymų leidėjui kyla pareiga įstatymu apibrėžti ne tik elektros energijos kainų ribų nustatymo kriterijus, bet ir paslaugų (įskaitant elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų), įkainių nustatymo kriterijus, kad minėti įkainiai galėtų būti diferencijuojami pagal vartotojus, objektyviai esančius skirtingose padėtyse, taip pat atsižvelgiant į vartotojams reikalingas paslaugas, į vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų būtinas sąnaudas ir į tai, ar prijungiant vartotojų įrenginius prie elektros tinklų yra padarytas šių vartotojų turtinis įnašas. Tokie kriterijai turi būti aiškūs, pagrįsti, kad nebūtų sudaryta prielaidų piktnaudžiauti nustatant tokių paslaugų įkainius ir taip pažeisti elektros energijos vartotojų teises, interesus.

  Iš Konstitucijoje įtvirtintų vartotojų teisių gynimo imperatyvų įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų veiksmingą elektros energijos vartotojų teisių apsaugą. Nutarime pabrėžta, kad Elektros energetikos įstatymo 42straipsnio 3 dalyje neįtvirtinus vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių nustatymo kriterijų, kuriais turi vadovautis Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, tvirtindama vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainius, yra nukrypstama nuo iš Konstitucijos kylančių imperatyvų. Atsižvelgęs į minėtus argumentus Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad įstatymo 42 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nėra įtvirtinti minėti vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių nustatymo kriterijai, prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 3 (valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei) ir 5 (valstybė gina vartotojo interesus) dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

  Nutarime taip pat konstatuota, kad įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje nustačius, jog visi vartotojai turi apmokėti 20 procentų skirstomųjų tinklų operatorių, vykdančių vartotojų įrenginių prijungimo paslaugą, būtinų sąnaudų, susijusių su vartotojų įrenginių prijungimu, tačiau nenustačius kriterijų, pagal kuriuos nustatomas skirstomųjų tinklų operatorių, vykdančių vartotojų įrenginių prijungimo paslaugą, būtinų sąnaudų dydis, taip pat nenustačius minėtų kriterijų, kad šis dydis galėtų būti diferencijuojamas pagal vartotojus, objektyviai esančius skirtingose padėtyse, taip pat atsižvelgiant į vartotojams reikalingas paslaugas ir atsižvelgiant į tai, ar prijungiant vartotojų įrenginius prie elektros tinklų, yra šių vartotojų padarytas turtinis įnašas, yra nukrypstama nuo iš Konstitucijos kylančių imperatyvų. Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Elektros energetikos įstatymo 42 straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyti minėti kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatomas skirstomųjų tinklų operatorių, vykdančių vartotojų įrenginių prijungimo paslaugą, būtinų sąnaudų dydis, prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 3 ir 5 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

  Kitos naujienos

  Jonas Saladžius, Eversheds Saladžius Vadovaujantysis partneris, dalyvavo Tarptautinės advokatų asociacijos IBA (International Bar Association) metiniame susitikime Vankuveryje, Kanadoje. Jonas yra Tarptautinės advokatų asociacijos narys, teisinės praktikos grupės Bankininkystės, Įmonių bei Susijungimų ir Įsigijimų teisės, Arbitražo ir Teisminių ginčų komitetų narys, Tarptautinės advokatų asociacijos Europos forumo narys bei Kapitalo rinkos forumo narys. Tarptautinės advokatų asociacijos Viešojo ir profesinio intereso skyriaus (PPID) narys.

  Gerda Diniute, Eversheds Saladžius advokato padėjėja, skaitė pranešimą Susijungimai ir įsigijimai - kaip tinkamai 'apsipirkti' Lietuvoje ir užsienyje Prancūzijos Prekybos rūmų Lietuvoje rugsėjo 29 dieną organizuotuose pusryčiuose. Atgyjant ekonomikai ir verslui lektorė apžvelgė susijungimų ir įsigijimų ypatumus Lietuvoje, reglamentavimo skirtumus JAV, ES ir Rytų Azijos rinkose. Taip pat Gerda Diniūtė paaiškino kuo skiriasi susijungimai ir įsigijimai nuo bendrovių perėmimų bei kaip teisingai išsirinkti susijungimų ir įsigijimų partnerius Lietuvoje ir užsienyje.

  Eversheds Saladžius rėmė kasmetinę vadovų konferenciją Lūžio taškas. Viena pagrindinių kasmetinių verslo konferencijų Lietuvoje Lūžio taškas įvyko šių metų rugsėjo 23-24 dienomis. Konferencija, kurioje dalyvauja žymiausi Lietuvos verslo atstovai, tampa vienu pagrindinių šalies verslo įvykiu bei šiemet pritraukė apie 200-300 dalyvių iš stambiausių Lietuvos įmonių.
  Jau trečią kartą advokatų kontora Eversheds Saladžius tapo konferencijos rėmėja. Šiais metais Eversheds Saladžius rėmė virtuvės virtuozo chef de cuisine Danny Boom atvykimą bei pranešimą. Mums taip pat labai malonu pranešti, kad su savo aktualiu pranešimu į konferenciją atvyko p. Andrew Symms, Eversheds International Limited partneris.

   

   

   

   

   

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings