Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2011 balandis

 • Lithuania

  15-04-2011

  ATSTOVAVIMAS

  Patvirtintos Duomenų teikimo notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklės

  2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Civilinio kodekso nuostata, pagal kurią notarine tvarka patvirtinti įgaliojimai ir jiems prilyginami įgaliojimai turi būti registruojami viešame notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registre. Tokios informacijos teikimo ir naudojimosi internetine programa tvarką detaliai aprašo 2011 m. vasario 10 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-47 patvirtintos Duomenų teikimo Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklės. Su sąlyga, kad yra pasirašę duomenų teikimo registrui elektroniniu būdu sutartis su Centrine hipotekos įstaiga, Lietuvos Respublikos notarai, konsuliniai pareigūnai ir teismai naudodamiesi internetine programa gali registrui pranešti tiek apie notarine tvarka naujai patvirtintus ir tokiems prilygintus įgaliojimus, tiek apie jų pakeitimą ir pasibaigimą, įskaitant klaidingų ar netikslių, neišsamių duomenų minėtuose įgaliojimuose ištaisymą.

  DARBO TEISĖ

  Patvirtintas darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašas

  Nuo 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR darbo kodekso (toliau – „DK“) 124 straipsnio pakeitimai dėl darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio - fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. Įgyvendindama minėto straipsnio 2 dalies nuostatas, darbo santykių šiuo pagrindu pasibaigimo tvarkos aprašą patvirtino LR Vyriausybė 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 220.

  Šiame apraše detalizuota, kad norėdamas nutraukti darbo santykius pagal DK 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą, darbuotojas turi Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai (toliau – „VDI“) pateikti rašytinį prašymą. Šio prašymo šablonas yra VDI interneto svetainėje www.vdi.lt (skyriuje ,,Darbo santykių pasibaigimas“). Toks prašymas gali būti teikiamas paštu, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) ar tiesiogiai.

  Gavusi prašymą, VDI pradeda patikrinimą dėl darbdavio buvimo vietos nustatymo, apie kurį ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo interneto svetainėje pateikia informaciją. VDI prašymą nagrinėja ir patikrinimą atlieka per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Praėjus 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir nenustačius darbdavio buvimo vietos, kitą darbo dieną VDI inspektorius darbuotojui išduoda Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatytos formos pažymą, kurioje konstatuoja darbo santykių pasibaigimą pagal DK 124 straipsnio 1 dalies 4 punktą (t. y. kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma). Darbo santykiai laikomi pasibaigę nuo tokios pažymos išdavimo datos. Išdavus pažymą Valstybinė darbo inspekcija apie darbo santykių pasibaigimą taip pat informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  Patvirtintas Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas

  Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie pagal sutartis su darbdaviais atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas ar jų dalį, privalo kasmet Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikti informaciją VDI apie darbdavius, kuriems teikė tokias paslaugas, ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atlikusių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, skaičių. Šios informacijos teikimo tvarka bei paruoštos pildymui atitinkamos formos patvirtintos 2011 m. sausio 27 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-39. Pažymėtina, kad informacija privalo būti teikiama už kiekvienus praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 1 dienos paštu arba elektroniniu paštu, jei pasirašoma elektroniniu parašu.

  FINANSŲ TEISĖ

  Patikslinta vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka

  Įgyvendindama Vartojimo kredito įstatymą (VKĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. kovo 23 d. priėmė nutarimą Nr. 347, kuriuo patikslino tvarką dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma žmogui suteikia galimybę palyginti, kokiomis sąlygomis kreditą imti jam parankiau. Apskaičiuojant bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, nustatoma bendra vartojimo kredito kaina vartojimo kredito gavėjui. Priešingai nei iki šiol, į bendrą vartojimo kredito kainą turės būti įskaičiuojama:

  • sąskaitos, kurioje registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai (išskyrus, kai sąskaitos atidarymas yra neprivalomas ir sąskaitos administravimo mokesčiai buvo aiškiai atskirai nurodyti vartojimo kredito sutartyje arba bet kurioje kitoje su vartotoju sudarytoje sutartyje);
  • mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos;
  • kitos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos;
  • su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, įskaitant draudimo įmokas, jei privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis.

  Suteikiant vartojimo kreditus iki 1000 litų, ankstesnis reguliavimas nenumatė pareigos kreditus išduodančioms įstaigoms nurodyti klientams bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Vadovaujantis naujais teisės aktais, jos privalės šį rodiklį klientams pateikti visais atvejais.

  Tiek VKĮ, tiek minėtas Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2011 m. balandžio 1 d.

  Patvirtintos VKĮ pažeidimų nagrinėjimo taisyklės

  Įgyvendindamas Vartojimo kredito įstatymą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius 2011 m. kovo 14 d. priėmė įsakymą Nr. 1-35, kuriuo patvirtino VKĮ pažeidimų nagrinėjimo taisykles. Šios taisyklės nustato VKĮ pažeidimų nagrinėjimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) tvarką. Kreiptis į Tarnybą dėl Įstatymo pažeidimų turi teisę vartotojai, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, vartotojų asociacijos (toliau – pareiškėjas), pateikdami Tarnybai prašymą raštu.

  Remiantis šiomis taisyklėmis, Tarnyba pareiškėjo prašymą išnagrinėja ir sankcijas paskiria ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo Tarnyboje pateikimo dienos ar nuo dienos, kai Tarnyba Įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pradeda savo iniciatyva. Jei nutarime konstatuojama, kad asmuo pažeidė Įstatymo nuostatas, apie tokį pažeidimą Tarnyba skelbia viešai savo interneto tinklalapyje praėjus 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

  ĮMONIŲ TEISĖ

  Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniai steigimo dokumentai

  2010 m. gruodžio 16 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-917 patvirtinti pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties forma, pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai ir šių pavyzdinių steigimo dokumentų pildymo rekomendacijos. Juridinių asmenų registro tvarkytojui savo informacinėje sistemoje atlikus reikiamus techninius pakeitimus, šių pavyzdinių dokumentų patvirtinimas leis uždarąją akcinę bendrovę įsteigti ir registruoti internetu, kai yra ne tik vienas, bet ir du ar daugiau bendrovės steigėjų. Šie pavyzdiniai dokumentai bus pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba ir elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui naudojantis Registrų centro savitarnos sistema adresu www.registrucentras.lt/savitarna/. Jais gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais, rengiant uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentus.

  INVESTICIJŲ TEISĖ

  Patvirtintos pavyzdinė LEZ laisvosios teritorijos aptarnavimo sutartis ir tipinės LEZ laisvosios teritorijos prekių apskaitos taisyklės

  LEZ laisvojoje teritorijoje laikomų, apdorotų, perdirbtų, parduotų ar pirktų prekių apskaita tvarkoma pagal muitų teisės aktus ir laikantis suinteresuotų asmenų su teritorine muitine, kurios veiklos zonoje yra laisvoji teritorija, suderintos tvarkos. Vadovaujantis LR Muitinės įstatymo 76 straipsnio 4 dalimi, Muitinės departamento generalinis direktorius turi teisę tokiai apskaitai nustatyti papildomus reikalavimus arba (ir) tipinę šios apskaitos tvarką. Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai taikyti muitinės priežiūros priemones 2010 m. gruodžio 10 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-739 patvirtintos pavyzdinė LEZ laisvosios teritorijos aptarnavimo sutartis ir tipinės LEZ laisvosios teritorijos prekių apskaitos taisyklės. Šios taisyklės reglamentuoja ne tik aukščiau išvardintų prekių, bet ir LEZ laisvosiose teritorijose laikytų ir vėliau sunaikintų prekių bei laisvosiose teritorijose susidariusių ir iš jų į kitas Bendrijos muitų teritorijos dalis išvežamų atliekų, kurios ūkiniu ir komerciniu požiūriu yra bevertės, apskaitos tvarką.

  PATENTŲ TEISĖ

  Rengiamasi ratifikuoti Patentų teisės sutartį

  Lietuvai siekiant prisijungti prie 2000 m. birželio 1 d. Ženevoje priimtos ir šiuo metu 27 valstybėse galiojančios Patentų teisės sutarties, Seimo 2011 m. pavasario sesijoje rengiamasi priimti įstatymą dėl Patentų teisės sutarties ratifikavimo. Pažymėtina, kad Patentų teisės sutartimi nereglamentuojami su materialine patentų teise susiję klausimai. Patentų teisės sutartį pasirašiusių valstybių narių tikslu buvo šios sutarties pagalba suvienodinti ir supaprastinti formalias procedūrines patentų teisės taisykles, sukuriant panašias procedūrines taisykles nacionalinėse teisės sistemose bei palengvinant nacionalinių arba regioninių patentinių paraiškų padavimo bei patentų išdavimo procedūras.

  Priimti Patentų įstatymo pakeitimai

  Lietuvai prisijungus prie Patentų teisės sutarties kartu įsigalios naujoji Lietuvos Respublikos patentų įstatymo redakcija, kurią Seimas priėmė 2010 m. gruodžio 23 d. Atsižvelgiant į būtinybę nacionalinėje teisėje įgyvendinti Patentų teisės sutarties nuostatas, Patentų įstatyme atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • supaprastintos patento paraiškos padavimo datos suteikimo sąlygos, kadangi data gali būti suteikiama pateikus ir laisvos formos dokumentus;
  • supaprastinti privalomojo atstovavimo reikalavimai numatant, kad užsienio subjektams Lietuvos Respublikos patentinis patikėtinis nebeprivalės atstovauti atliekant tokius veiksmus kaip patento paraiškos padavimas, mokesčio sumokėjimas ir kt.;
  • numatytas prašymo suteikti prioritetą taisymas ar pildymas;
  • numatytas prioriteto teisės atkūrimas, kai pavėluojama pateikti prašymą suteikti prioritetą arba laiku nepateikiama ankstesnės paraiškos patvirtinta kopija;
  • numatytas paraiškos nagrinėjimo tęsimas, kai pareiškėjas praleidžia tam tikrus paraiškos nagrinėjimo terminus ir pageidauja juos pratęsti;
  • numatytas pareiškėjo arba patento savininko su paraiška ar patentu susijusių teisių atkūrimas, kai pareiškėjas praleidžia tam tikrus procedūrinius terminus ir pageidauja juos pratęsti. Už prašymus Valstybiniam patentų biurui atlikti aukščiau minėtus veiksmus numatyti penki nauji mokesčiai.

  Be to, naujojoje Patentų įstatymų redakcijoje priimti su Patentų teisės sutartimi nesusiję, tačiau taip pat reikšmingi pakeitimai, iš kurių paminėtini šie:

  • nustatytas terminas, per kurį turi būti sumokėtas mokestis už patento paraiškos padavimą;
  • apibrėžta, kad įgaliojimas turi būti ne notarinės, o paprastos rašytinės formos;
  • numatyta, kad licencinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo datos šalims, tačiau tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos patentų registrą dienos;
  • numatyta galimybė įkeisti arba areštuoti teisę į patento paraišką ar patentą;
  • sutrumpintas patento išdavimo terminas nuo 6 iki 3 mėnesių.

  TRANSPORTO TEISĖ

  Ratifikuotas Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) papildomas protokolas dėl elektroninio važtaraščio

  2010 m. lapkričio 12 d. Seimui priėmus įstatymą dėl ratifikavimo,2011 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikai įsigalios Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) papildomas protokolas dėl elektroninio važtaraščio, kuriuo teisiškai reglamentuotas važtaraščių surašymas elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninio važtaraščio autentiškumas vežant krovinius kelių transportu patvirtinamas elektroniniu parašu ar kitu elektroniniu autentifikavimo metodu, leidžiamu šalyje, kurioje surašomas elektroninis važtaraštis. Šiuo metu protokolas galioja Bulgarijoje, Latvijoje, Olandijoje ir Šveicarijoje. Protokolą pasirašiusių valstybių vežėjams bei ekspeditoriams jis sudaro galimybes greičiau ir paprasčiau sudaryti, o prireikus keisti krovinių vežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais sutartis, leidžia daug greičiau ir efektyviau perduoti informaciją, vežėjai bei operatoriai sugaišta mažiau laiko ir patiria mažiau sąnaudų.

  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISĖ

  Patvirtintos Viešųjų pirkimų organizavimo perkančiosiose
  organizacijose pavyzdinės taisyklės

  2010 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-181 patvirtintos Viešųjų pirkimų organizavimo perkančiosiose organizacijose pavyzdinės taisyklės. Taisyklės yra neprivalomo pobūdžio dokumentas, kurio tikslas – padėti perkančiajai organizacijai sureguliuoti jos viduje vykstančius viešųjų pirkimų organizavimo procesus, apibrėžti atsakingų asmenų ratą ir jų funkcijas. Taisyklių prieduose pridedamos paruoštos pildymui formos: biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašas, biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas, tikrinimo lapas, nešališkumo deklaracija, konfidencialumo pasižadėjimas. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, dydį ir struktūrą, gali nustatyti kitokią viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, negu nustatyta Taisyklėse, šią tvarką įtvirtinti nebūtinai viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėse.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius kartu su Lietuvos bankų asociacija organizuoja konferenciją „Lietuvos finansų sektoriaus reformos: Kokių pokyčių tikėtis? Ar finansų sektorius jiems pasiruošęs?“

  Konferencijos tikslas – supažindinti Lietuvos finansų sektoriaus dalyvius su planuojamomis finansų sektoriaus reformomis, kurių rengimas atitinkamose valstybės institucijose jau įsibėgėjo, ir skatinti diskusiją šia tema tarp šalies finansų sektoriaus profesionalų, siekiant suformuoti realiais ekonominiais ir socialiniais valstybės poreikiais pagristą poziciją, kuria remiantis būtų galima veikti tolesnę finansinių reformų eigą bei jų įgyvendinimą Lietuvoje.

  Konferencijos pranešėjai:

  • Ingrida Šimonytė, LR Finansų ministrė
  • Dr. Audrius Misevicius, Lietuvos banko valdybos narys
  • Ramunas Kaklauskas, LR vertybinių popierių komisijos Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas
  • Dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas
  • Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacijos direktorius
  • Dr. Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas

  Konferenciją moderuoja Julius Niedvaras, VU Tarptautinio verslo mokyklos direktorius.

  Daugiau informacijos apie konferenciją rasite www.evershedssaladzius.lt bei telefonu +370 5 239 2391