Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2011 gegužė

 • Lithuania

  18-05-2011

  DARBO TEISĖ

  Priimti Darbo kodekso pakeitimai

  2011 m. balandžio 12 d. papildytas LR darbo kodekso (toliau – DK) 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuriuo papildomai įtvirtintas draudimas diskriminuoti įsidarbinti siekiantį asmenį ar darbuotoją dėl ketinimo turėti vaiką (vaikų). Viena vertus, LR Vyriausybė tokiam papildymui nepritarė ir vertino kaip perteklinį, kadangi aukščiau minėtame punkte jau buvo numatytas darbo teisės subjektų lygybės principas nepaisant jų santuokinės ir šeiminės padėties, taip pat nepaisant kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Kita vertus, tokia nuostata tikimasi eliminuoti praktikoje pasitaikančius galimai asmenį diskriminuojančius veiksmus dėl ketinimo turėti vaikų.

  Šis papildymas įsigaliojo nuo 2011 m. balandžio 28 d.

  2011 m. balandžio 19 d. pakeisti DK 101, 146 ir 214 straipsniai. DK 101 straipsnio 2 dalies pakeitimu įtvirtinta nuostata, kad konkursinių pareigų sąrašą ir konkursų viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiu būdu siekiama užtikrinti šių įstaigų vadovų skaidrią skyrimo tvarką, tinkamo kandidato pasirinkimą, tuo siekiant užtikrinti kokybiškesnį įstaigų valdymą. Šis pakeitimas įsigalios 2011 m. birželio 1 d. Iki šios dienos LR Vyriausybė yra įpareigota parengti ir patvirtinti atitinkamus įgyvendinamuosius teisės aktus.

  DK 146 straipsnio nuostatos draudžia diskriminuoti ne viso darbo laiko sąlygomis dirbančius darbuotojus. Siekiant aiškiau reglamentuoti ne viso darbo laiko sąlygomis dirbančių darbuotojų garantijų ir teisių taikymą, šis straipsnis patikslintas papildant, kad darbas ne viso darbo laiko sąlygomis neriboja tokių darbuotojo teisių palyginus su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes.

  Be to, DK 214 straipsnis papildytas nuostata, kad darbuotojų, kurie augina vaikus iki dvylikos metų ir dirba ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai. Šis papildymas reiškia, kad tokie pamainomis dirbantys darbuotojai galės pasinaudoti laisva nuo darbo pamaina per ilgesnį nei mėnuo laikotarpį. Pavyzdžiui, tie, kurie dirba 12 val. per parą, laisva pamaina galės pasinaudoti kas 1,5 mėn., o kurie dirba 24 val. – kas 3 mėn.

  DK 146 ir 214 straipsnių pakeitimai įsigaliojo 2011 m. gegužės 3 d.

  FINANSŲ TEISĖ

  Priimtos Audito įstatymo pataisos

  2011 m. balandžio 12 d. priimtas įstatymas dėl Lietuvos Respublikos audito įstatymo 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 50, 58, 59 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatas ir siekiant suteikiant audito paslaugų teikėjams didesnę laisvę pasirenkant savo veiklos teisinę formą, šiomis pataisomis nustatyta, kad auditorius audito veikla gali verstis savarankiškai, o ne vien dirbdamas audito įmonėje. Įstatymo pakeitimais numatyta, kad atestuotiems auditoriams, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios audito įmonių veiklą. Taip pat panaikintos nuostatos, apribojančios audito įmonių teisinę formą. Pagal ankstesnį teisinį reguliavimą audito įmonės teisinė forma galėjo būti tik individuali įmonė, tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija arba uždaroji akcinė bendrovė.

  Priėmus Audito įstatymo pataisas atsisakyta ankstesnio reikalavimo, kad audito įmonės, atliekančios auditą įmonėse, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atliktas auditas, privalo apsidrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Tokios audito įmonės (išskyrus tas, kurios atlieka auditą viešojo intereso įmonėse) privalo savo atsakomybę apdrausti tik bendrosios civilinės atsakomybės draudimu.

  Šiomis pataisomis taip pat atsisakyta reikalavimo, kad auditoriaus išvadą turi pasirašyti audito įmonės vadovas.

  Šios pataisos įsigaliojo 2011 m. balandžio 28 d
  .
  Siūlomos Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo ir Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo pataisos

  Atsižvelgiant į tai, kad iki 2011 m. birželio 1 d. į nacionalinę teisę reikia perkelti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/44/EB (toliau – Direktyva) nuostatas, 2011 m. balandžio 20 d. Vyriausybės nutarimu Seimui buvo pateikti Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo (toliau – ABĮ) ir Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo (toliau – FUSĮ) pakeitimo projektai.

  ABĮ projektu siūloma įtvirtinti sąveikaujančios sistemos institutą ir nustatyti pareigą sąveikaujančių sistemų operatoriams sudaryti susitarimą, kuriame būtų numatytos bendros taisyklės dėl mokėjimo nurodymų ir pervedimo nurodymų įtraukimo į sistemą ir nustatytas tokių operacijų neatšaukiamumo momentas.

  FUSĮ projektu siūloma praplėsti finansinio užtikrinimo susitarimų turinį ir sudaryti verslo subjektams platesnes galimybes naudotis finansinio užstato galimybėmis, numatant, kad kaip finansinis užstatas gali būti teikiami ne tik pinigai ar vertybiniai popieriai, bet ir kredito reikalavimai. Kredito reikalavimas – tai piniginis reikalavimas į kredito įstaigos suteiktą kreditą, išskyrus kreditus, kylančius iš vartojimo kredito sutarčių.

  Taip pat siūlomi FUSĮ pakeitimai, kurie įteisintų baigiamosios užskaitos susitarimus. Baigiamųjų užskaitos susitarimų tikslas yra paversti visus šalių tarpusavio įsipareigojimus viena grynąja suma. Tuo tikslu įvertinama, kiek šalys turi sumokėti viena kitai pagal savo įsipareigojimus, o šalis, skolinga didesnę sumą, turi sumokėti skirtumą kitai šaliai. Pripažinus tokių susitarimų teisėtumą, susitarimo šalys vienos iš jų nemokumo ar kitais atvejais galės reikalauti iš kitos šalies arba turės pareigą mokėti kitai šaliai tik skirtumą. Vykdant baigiamosios užskaitos procedūrą šalių įsipareigojimai laikomi vykdytinais nedelsiant.

  KONKURENCIJOS TEISĖ

  Priimtos Konkurencijos įstatymo pataisos

  2011 m. balandžio 21 d. priimtas įstatymas dėl LR Konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 441, 442 straipsniais. Šiomis pataisomis nustatyta asmeninė ūkio subjektų (juridinių asmenų) vadovų (fizinių asmenų) atsakomybė už kartelinius susitarimus ir nesąžiningą konkurenciją. Pagal ankstesnį teisinį reguliavimą atsakomybė už Konkurencijos įstatymo pažeidimus galėjo būti taikoma tik ūkio subjektams – juridiniams asmenims.

  Pagal Konkurencijos įstatymo pakeitimus ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi galės būti apribojama teisė nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Ūkio subjekto vadovui už šį nusižengimą taip pat įtvirtinta galimybė papildomai skirti piniginę baudą iki 50 tūkst. Litų.

  Seimas taip pat nuo 3 iki 5 metų pratęsė laikotarpį, kai ūkio subjektams už šio įstatymo pažeidimus galės būti taikomos sankcijos. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui - nuo paskutinių veiksmų atlikimo ar nutraukimo dienos.

  Siekiant pašalinti prielaidas ūkio subjektams vilkinant tyrimus nepagrįstai išvengti atsakomybės už jų įvykdytus konkurenciją ribojančius veiksmus, įstatymo pataisomis numatyta, kad sankcijų taikymo terminas bus sustabdomas, kai Konkurencijos taryba atliks tyrimą, kai teismas stabdys šios tarnybos atliekamą tyrimą arba teisme bus nagrinėjamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos sprendimo taikyti sankcijas.

  Šios pataisos įsigaliojo 2011 m. gegužės 3 d.

  TRANSPORTO TEISĖ

  Patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

  2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-223 buvo patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, pakeitusios nuo 1997 m. galiojusias to paties pavadinimo taisykles. Šios taisyklės yra privalomos savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims ir yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir troleibusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius kartu su Lietuvos bankų asociacija surengė konferenciją Lietuvos finansų sektoriaus reformos: Kokių pokyčių tikėtis? Ar finansų sektorius jiems pasiruošęs?. Konferencija siekė supažindinti Lietuvos finansų sektoriaus dalyvius su planuojamomis finansų sektoriaus reformomis, kurių rengimas atitinkamose valstybės institucijose jau įsibėgėjo, ir skatinti diskusiją šia tema tarp šalies finansų sektoriaus profesionalų, siekiant suformuoti realiais ekonominiais ir socialiniais valstybės poreikiais pagristą poziciją, kuria remiantis būtų galima veikti tolesnę finansinių reformų eigą bei jų įgyvendinimą Lietuvoje.Konferencijoje pranešimus pristatė Ingrida Šimonytė, LR Finansų ministrė, Dr. Audrius Misevicius, Lietuvos banko valdybos narys, Ramunas Kaklauskas, LR vertybinių popierių komisijos Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas, Dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas, Andrius Romanovskis, Lietuvos draudikų asociacijos direktorius bei Dr. Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Konferenciją moderavo Julius Niedvaras, VU Tarptautinės verslo mokyklos direktorius.

  Konferencijos audio įrašą bei pranešimų skaidres rasite www.evershedssaladzius.lt

  Eversheds Saladžius tęsia Pro Bono veiklos visuomenei vykdymą

  Eversheds Saladžius tęsia Pro Bono veiklos visuomenei vykdymą. Sekdami tradicija, šįkart susipažinti su kontoros vykdoma veikla mes pakvietėme grupelę mokinukų iš Vilniaus Versmės vidurinės mokyklos. Nepaprastai šauni mokinių kompanija praleido kelias valandas bendraudama su kontoros darbuotojais, diskutuodama teisiniais ir ekonominiais klausimais bei mėgaudamasi jaukiu neformaliu bendravimu. Šio projekto tikslas – mokinių apsilankymas kontoroje siekiant jiems suteikti tiesioginės patirties bei žinių apie darbą kontoroje bei jos darbuotojus.

  Eversheds Saladžius su BCC surengė verslo pusryčius

  Eversheds Saladžius kartu su Britanijos prekybos rūmais Lietuvoje surengė tradicinius verslo pusryčius, kurie įvyko balandžio 27 dieną (trečiadienį), Šekspyro viešbučio restorane.

  Pusryčių metu Eversheds Saladžius advokato padėjėja Milda Aukštakalnytė pristatė pranešimą fizinių asmenų bankroto tema. Šia tema aktualiai diskutuojama jau keletą metų, o pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pristatė Fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą. Pranešimas aptarė pagrindinius įstatymo projekto aspektus bei pasiūlė teisinio reguliavimo galimybes.