Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2011 lapkritis

 • Lithuania

  28-11-2011

   

  CIVILINĖ TEISĖ

  Priimti civilinio kodekso pakeitimai

  2011 spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369, 6.370 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymą. Priimti pakeitimai numato vartotojų interesų apsaugos pagerinimą. Įstatymu buvo priimti konkretūs pakeitimai dėl vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sampratos; daiktų pardavimo pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones; pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones. Be to, LR Civilinio kodekso 6.369 bei 6.370 straipsniuose nustatomi nauji terminai dėl pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių. Minėti straipsniai numato tokių sutarčių sudarymo sąlygas, terminus, formas ir atsisakymo sąlygas.
  Civilinio kodekso pakeitimai įsigalioja 2011m. gruodžio 1 d.

  Įgyvendinant hipotekos registro vystymo koncepciją, siūlomi įstatymų pakeitimai

  Siekiant įgyvendinti hipotekos registro vystymo koncepciją ir atsižvelgiant į siūlomus Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso pakeitimus, yra atliekama kompleksinė teisės aktų (LR teismų įstatymo, LR valstybinio socialinio draudimo, LR Notariato įstatymo, LR Mokesčių administravimo įstatymo, LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, LR įmonių bankroto įstatymo ir LR hipotekos registro steigimo įstatymo) peržiūra bei siūlomi atitinkami teisės aktų pakeitimai.

  Pagal siūlomas LR teismų įstatymo ir LR hipotekos registro steigimo įstatymo nuostatas, atsisakoma hipotekos skyrių prie apylinkės teismų ir hipotekos teisėjų instituto. Registravimo funkciją atlieka Hipotekos registras Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka. Be to, pagal siūlomas LR turto arešto registro įstatymo pataisas, rekomenduojama atsisakyti turto arešto aktų techninio tyrimo. Tai leistų užtikrinti šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą kreditorių teisių apsaugos sistemą, įgyvendinti „vieno langelio“ principą.

  LR notariato įstatymo pataisomis siūloma nustatyti, kad notaras tvirtina hipotekos sandorius ir duomenys apie notarų patvirtintus hipotekos (įkeitimo) sandorius elektroniniu būdu perduodami Hipotekos registrui nedelsiant.

  LR Mokesčių administravimo įstatymo pataisos numato, kad duomenys apie atitinkamų institucijų sprendimais nustatytą priverstinę hipoteką (įkeitimą) elektroniniu būdu yra perduodami Hipotekos registrui nedelsiant.

  Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo ir LR įmonių bankroto įstatymo pataisas būtų atsisakoma standartizuotos hipotekos (įkeitimo) sandorio formos (hipotekos (įkeitimo)) lakšto ir nustatoma, kad priverstinė hipoteka atsiranda teismo, valstybinio socialinio draudimo ir mokesčių administravimo subjektų sprendimo pagrindu.

  BENDROVIŲ TEISĖ

  Siūlomos Akcinių bendrovių įstatymo pataisos

  2011 spalio 14 d. nutarimu Nr. 1182 LR Vyriausybė pateikė Seimui LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo, be kita ko, numatoma galimybė mokėti dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Įstatymo projekte siūloma nustatyti akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau nei 1/3 visų balsų (jei įstatai nenustato didesnės daugumos), teisę inicijuoti dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimą.

  Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą sprendimas dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo būtų priimamas visuotinio akcininkų susirinkimo kvalifikuota balsų dauguma, kitiems bendrovės organams išreiškus savo nuomonę. Valdyba taip pat privalėtų išanalizuoti tam tikslui parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą.

  ADMINISTRACINĖ TEISĖ

  Siūlomos LR akcizų įstatymo pataisos

  2011 spalio 14 dieną LR Vyriausybė pateikė LR Seimui LR Akcizų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo cigarams ir cigarilėms vietoj esamo 80 Litų būtų taikomas 84 Litų už kilogramą produkto akcizų tarifas. Priėmus įstatymą, pakeitimas turėtų įsigalioti nuo 2012 m. kovo mėn. 1 d.

  Siūlomos LR tabako kontrolės įstatymo pataisos

  2011 spalio 19 d. nutarimu Nr. 1208 Vyriausybė pateikė Seimui LR Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą. Be kitų pakeitimų, įstatymo projekte siūloma papildyti įstatymo 26 straipsnį naujomis 51 ir 52 dalimis ir jose nustatyti naujas sankcijas juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.

  Siūlomame projekte numatomos sankcijos, taikytinos už mažareikšmį tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą bei sankcijos už tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą neturint tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje arba jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus.

  Kitu 2011 spalio 5 dieną Seimui pateiktu LR Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu siūloma papildyti įstatymo 22 straipsnį nuostata, numatant, jog 5 procentai akcizo pajamų, gautų už apdorotą tabaką, būtų skiriami socialinei reklamai ir nerūkymo propagavimui per visuomenės informavimo priemones.

  Siūlomos LR tabako kontrolės įstatymo pataisos

  2011 spalio 11 dieną LR Vyriausybė pateikė LR Seimui LR alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti ribojimus prekybai alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse: nuo 2013 m. sausio 1 d. siūloma uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 6 procentus, nuo 2016 m. sausio 1 d. - apskritai uždrausti tokią prekybą alkoholiniais gėrimais.

  Be to, pakeitimais siekiama nustatyti ir kitus apribojimus, susijusius su prekyba alkoholiu, pvz. uždrausti parduoti alų, sidrą, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, alkoholinius kokteilius, kurie išpilstyti į didesnę nei vieno litro tarą, mažmeninėse prekybos įmonėse, taip pat uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procentų; uždrausti nuo 22 iki 6 valandos įleisti asmenis iki 18 metų į barus, restoranus, kavines, bufetus ir kitas viešojo maitinimo įmones ir įpareigoti įmones, turinčias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vykdančias viešojo maitinimo veiklą, užtikrinti šio draudimo laikymąsi; uždrausti prekiauti ir vartoti alkoholinius gėrimus meno, kultūros ir sporto renginių metu patalpose, kuriose jie vyksta; uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 valandos iki 8 valandos viešojo maitinimo įmonėse, turinčiose licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, draudimo netaikant viešojo maitinimo įmonėse, turinčiose licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartojimui skirtoje vietoje. Taip pat LR alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu siekiama nustatyti, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. alkoholiniais gėrimais būtų galima prekiauti tik specialius reikalavimus atitinkančiose specializuotose alkoholinių gėrimų prekybos įmonėse (prekybos įmonių specializuotuose alkoholinių gėrimų prekybos skyriuose).

  Be to, atskiru Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu siekiama įtvirtinti „paslėptos alkoholio reklamos“ sąvoką, užtikrinti tinkamą paslėptos alkoholio reklamos draudimo priežiūrą bei įgalioti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą taikyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims, pažeidusiems šį draudimą.

  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TEISĖ

  Priimti LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai

  2011 spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR Vartotojų teisių apsaugos pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo užtikrinama efektyvesnė vartotojų interesų apsauga. Įstatymas papildytas devintuoju skirsniu „Pardavėjų ir paslaugų teikėjų atsakomybė“. Įstatymas numato sankcijas nuo 500 Litų iki 5000 Litų pardavėjui, paslaugų teikėjui už naujai priimtų CK ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytų reikalavimų nesilaikymą. Įstatymas taip pat numato baudos skyrimo sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, skundo pradėti galimo vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, tokios procedūros nagrinėjimo terminus. Be to, naujajame Įstatymo skirsnyje yra numatoma viešo paskelbimo galimybė - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konstatavusi, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas padarė vartotojų teisių pažeidimą, apie tai skelbia viešai savo interneto svetainėje praėjus 30 kalendorinių dienų po nutarimo priėmimo. Įstatymas pateiktas pasirašymui ir turėtų įsigalioti 2011m. gruodžio 1 d.

  TELEKOMUNIKACIJŲ TEISĖ

  Siūlomas LR Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymo projektas bei susijusių teisės aktų pakeitimai

  2011 spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seime buvo pateiktas LR Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymo projektas, kuriuo nustatomi Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarnybos bendrieji veiklos pagrindai, statusas, valdymas, struktūra, finansavimo šaltiniai ir kiti veiklos aspektai. Priėmus LR Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymą, ši tarnyba būtų steigiama reorganizuojant šiuo metu veikiančias valstybės institucijas - Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos bei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą. Priėmus įstatymą, atitinkamai turėtų būti keičiamos LR elektroninių ryšių, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymų bei kitų susijusių teisės aktų nuostatos.

  FINANSŲ TEISĖ

  Siūlomi pakeitimai dėl finansų rinkos priežiūros sistemos

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1028 pateikė Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo pakeitimo ir papildymo bei kitų su jais susijusių įstatymų projektus. Šiais įstatymų projektais siekiama pertvarkyti Lietuvos finansų rinkos priežiūros sistemą, sutelkiant finansų rinkos priežiūros funkcijas (ir riziką ribojančios, ir finansinių paslaugų teikimo priežiūros) vienoje institucijoje – Lietuvos banke. Tuo tikslu Vertybinių popierių komisiją ir Draudimo priežiūros komisiją siūloma likviduoti, o jų atliekamas priežiūros funkcijas perduoti Lietuvos bankui. Taip pat siūloma Lietuvos bankui perduoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos šiuo metu atliekamą finansinių paslaugų teikimo priežiūros funkciją. Planuojama, kad Lietuvos bankas pradės vykdyti papildomas aukščiau minėtas funkcijas nuo 2012 m. sausio 1 d.

  AUTORIŲ TEISĖ

  Priimta Europos Sąjungos Direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos terminų pakeitimo

  2011 m. rugsėjo 27 d. Europos parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (toliau – Direktyva). Direktyva papildyta nauja dalimi, pagal kurią muzikos kūrinio su žodžiais apsaugos terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo ilgiausiai išgyvenusio žodžių autoriaus ir (arba) muzikos kūrinio kompozitoriaus mirties nepriklausomai nuo to, ar tie asmenys laikomi bendraautoriais, ar ne. Šiuo tikslu turi būti laikomasi sąlygos, kad ir žodžiai, ir muzika buvo specialiai sukurti atitinkamam muzikos kūriniui su žodžiais.

  Direktyvoje taip pat keičiamos fonogramų gamintojų teisės nustatant, kad fonogramų gamintojų teisės galios nebe 50 metų, o 70 metų nuo fonogramos pirmo teisėto išleidimo arba nuo pirmo teisėto viešo paskelbimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau.

  Be kita ko, Direktyva taip pat papildyta dalimi, kad kai pagal perdavimo arba atidavimo sutartį atlikėjui suteikiama teisė pretenduoti į nesikartojantį atlyginimą, atlikėjas turi teisę kasmet gauti papildomą atlyginimą iš fonogramų gamintojo už kiekvienus visus metus, iš karto praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai išleista, arba praėjus 50 metų, kai fonograma buvo teisėtai viešai paskelbta. Atlikėjas negali atsisakyti teisės gauti tokį metinį papildomą atlyginimą.

  Pakeistos Direktyvos nuostatos į nacionalinę teisę privalo būti perkeltos ne vėliau kaip iki 2013 m. lapkričio 1 d.

  TEISMŲ PRAKTIKA

  Lietuvos teismų praktika

  Dėl nesąžiningos konkurencijos bankrutuojančių įmonių atžvilgiu

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. spalio 4 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2011, kurioje kilo ginčas dėl to, ar bankrutuojanti įmonė gali būti konkurencijos santykio dalyviu ir patirti žalą dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Po bankroto bylos UAB „Žaibo ratas“ iškėlimo buvo įsteigta nauja įmonė – UAB „Žaibo ratas Vilnius“, kuri perėmė ir pelningai tęsė pirmosios įmonės veiklą. Bankrutavusios įmonės akcininkė kreipėsi į teismą su prašymu atlyginti įsteigtos naujos įmonės ir jos vienintelio akcininko nesąžiningais konkurencijos veiksmais padarytus nuostolius.

  Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad bankrutuojantis subjektas nėra konkurencinio santykio dalyvis per se, todėl konkurencijos santykiai tarp ieškovo ir atsakovų apskritai negalėjo susiklostyti ir atitinkamai – negalėjo būti atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmai. Tačiau LAT išaiškino, kad bankrutuojanti įmonė gali būti visavertis konkurencijos santykių subjektas ir atitinkamai tapti nesąžiningos konkurencijos veiksmų objektu bei dėl to patirti nuostolių.

  Dėl teisės vienašališkai įskaityti priešpriešinius reikalavimus taikymo ypatumų

  LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 spalio 18 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2011, kurioje kilo ginčas dėl teisės vienašališkai įskaityti priešpriešinius reikalavimus tuo metu, kai juridiniam asmeniui yra keliama bankroto byla ir turto disponavimui iki bankroto bylos iškėlimo taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovas prašė pripažinti šalių sudarytą atsiskaitymų užskaitymo aktą negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Dokumento pasirašymo metu teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki bus išspręstas bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimas. Atsakovas savo reikalavimus grindė tuo, kad šalių reikalavimai viena kitai yra priešpriešiniai ir vienarūšiai, jų įvykdymo terminai nenurodyti, todėl atsakovas turi teisę atlikti įskaitymą.

  LAT išaiškino, kad įmonė, kuriai gresia bankroto bylos iškėlimas, gali disponuoti savo turtu tiek, kiek to neriboja teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas išaiškino, kad įskaitymas, esant pritaikytai laikinajai apsaugos priemonei, pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises patenkinti jų reikalavimus.

  Be to, šioje byloje teismas patvirtino prieš tai ankstesnių bylų praktika patvirtintą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto imperatyvią normą, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.

  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika

  Dėl prekės formą turinčių erdvinių prekių ženklų skiriamojo požymio vertinimo

  1996 m. Ispanijos įmonė „Freixenet“ pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (toliau – VRDT) dvi paraiškas įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklus matinės baltos spalvos ir matinės juodos spalvos stiklo butelius. „Freixenet“ teigė, jog prekių ženklu siekiama ne butelio formos, bet specifinio jo paviršiaus vaizdo, kokį butelis įgyja pripiltas putojančio vyno, apsaugos, t. y. kai prekių ženklas yra žymuo, neatsiejamas nuo juo žymimų prekių pakuotės.

  Tiek VRDT, tiek Bendrasis Teismas atsisakė registruoti šiuos žymenis kaip neturinčius skiriamojo požymio motyvuojant tuo, kad butelio stiklo matinis vaizdas ir spalva negali putojančio vyno atveju atlikti prekių ženklo funkcijos ir kad didžioji vartotojų dalis atitinkamo putojančio vyno kilmę nustato remdamiesi etikete, o ne butelio vaizdu.


  Išnagrinėjęs bylos aplinkybes, 2011 m. spalio 20 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) priėmė sprendimą sujungtose bylose C344/10 P ir C-345/10 P, kuriuo panaikino ankstesnius VRDT ir Bendrojo Teismo sprendimus bei paneigė juose išdėstytus teiginius, kad nė vienas butelis neparduodamas be etiketės ir kad tik šis žodinis elementas leidžia nustatyti nagrinėjamo putojančio vyno kilmę, neva todėl putojančio vyno atveju butelio spalva ir matinis stiklas negali atlikti prekių ženklo funkcijos, jeigu tai nenaudojama derinant kartu su žodiniu elementu.

  Nepaisant to, kad paprastiems vartotojams iš tiesų nėra įprasta atpažinti prekių gamintoją remiantis vien tik prekių ar prekių pakuotės forma, ESTT konstatavo, kad erdvinis prekių ženklas gali atlikti savo esminę kilmės nuorodos funkciją, tik erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį yra sunkiau nustatyti negu žodinio ar vaizdinio prekių ženklo atveju. ESTT taip pat pažymėjo, kad erdvinis prekių ženklas gali atlikti savo esminę kilmės nuorodos funkciją tik tada, kai jis labai skiriasi nuo atitinkamo sektoriaus normų ar įpročių, t. y. turėjo būti nagrinėjami prašomų įregistruoti erdvinių prekių ženklų išoriniai vaizdai.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius laimėjo 2011 metų Lietuvos Darbo teisės kontoros apdovanojimą

  Eversheds Saladžius laimėjo 2011 metų Lietuvos Darbo teisės kontoros apdovanojimą (Lithuanian - Labour & Employment Law Firm of the Year Award), įsteigtą Global Law Experts, www.GlobalLawExperts.com

  Eversheds Saladžius vedė mokymus draudimo brokerių kompanijai

  Advokatų kontora pravedė teisinius mokymus draudimo brokerių kompanijai, esančiai Lietuvos brokerių įmonių TOP 10-tuke. Mokymų metu buvo apžvelgiamas turto draudimo sutarčių reglamentavimas, civilinės atsakomybės draudimas bei susijusi teismų praktika. Aptarti civilinės atsakomybės draudimo ypatumai, atskirai analizuojant privalomojo ir savanoriškojo draudimo sutarčių požymius. Mokymų metu apžvelgta aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bei atliktos simuliacinės užduotys, kurių metu dalyviai galėjo praktiškai pritaikyti teorines žinias.

  Eversheds Saladžius tapo Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos rėmėja

  Eversheds Saladžius tapo Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos rėmėja. Tai advokatus ir advokatų padėjėjus vienijanti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra skatinti teisinį išsilavinimą, ypač ilgalaikes organizacijos narių studijas, padėti ugdyti organizacijos narių praktinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, atstovauti organizacijos narių interesams įvairiose institucijose, platinti informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Europos jaunųjų advokatų asociacijų rengiamus susitikimus, konferencijas ir seminarus. Eversheds Saladžius advokato padėjėjas Nerijus Zaleckas yra LJAA Valdybos narys.

  Daugiau apie šią organizaciją www.ljaa.org

  Verslo žinios spausdino advokato padėjėjos Simonos Vitukynaitės straipsnį Kaip reklamoje palyginti neįžeidžiant konkurento

  Spalio 19 d. Verslo žinios spausdino advokato padėjėjos Simonos Vitukynaitės straipsnį „Kaip reklamoje palyginti neįžeidžiant konkurento“. Straipsnis apžvelgė lyginamosios reklamos principus bei susijusią teismų praktiką.