Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2012 balandis

 • Lithuania

  09-05-2012

  DARBO TEISĖ

  Priimta Darbo kodekso pataisa

  Kiekvienais metais rugsėjo 1 d. moksleivių tėvai paprastai paruošia ir palydi vaikus į mokyklą, o daugelis darbdavių tokiems tėvams geranoriškai suteikia neoficialią laisvą dieną arba leidžia nedirbti bent dalį jos. Siekiant įteisinti šią faktinę daug metų besitęsiančią praktiką, 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 214 straipsnis buvo papildytas nauja 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų darbuotojams suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Minėtas laisvas nuo darbo laikas nebus suteikiamas darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du ar daugiau vaikų iki dvylikos metų ir kuriems jau suteiktos papildomos lengvatos pagal Darbo kodekso 214 straipsnio 1 dalį.

  Pataisa įsigaliojo 2012 m. balandžio 24 d.

  ĮMONIŲ TEISĖ

  PVM mokėtojo kodą nebėra privalu nurodyti

  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio 3 dalyje buvo numatyta, kad jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, tai dokumentuose, kuriuos juridinis asmuo naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.), be kitų privalomų nurodyti duomenų, privalo būti nurodytas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas. 2012 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seimui šią nuostatą pripažinus netekusia galios, nuo 2012 m. balandžio 14 d. PVM mokėtojo kodą aukščiau minėtuose dokumentuose nurodyti nebėra privaloma.

  KONKURENCIJOS TEISĖ

  Priimtos Konkurencijos įstatymo pataisos

  2012 kovo 22 d. Seimas didele apimtimi pakeitė Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymą (toliau – Konkurencijos įstatymas) ir išdėstė jį nauja redakcija. Konkurencijos įstatymo pataisomis, be kita ko, nuo 30 milijonų litų iki 50 milijonų litų padidintas koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminių bendrųjų pajamų dydis, kurį viršijus apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai (toliau – KT) ir gauti leidimą. Be to, KT suteikiami platesni pažeidimų tyrimo ir įrodymų rinkimo įgaliojimai. Nuo šiol KT visą reikiamą informaciją gali gauti ne tik iš ūkio subjektų, bet ir iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, o taip pat, gavusi teismo leidimą, naudotis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų kaupiamais duomenimis apie ūkio subjektų susižinojimą. Konkurencijos įstatymo pakeitimais detaliau sureglamentuota komercinių paslapčių, tarnybinio naudojimo ir kitos informacijos apsauga bei suteikti įgaliojimai KT nuo atsakomybės atleisti savo iniciatyva bendradarbiaujančius ir vertingos informacijos teikusius buvusius pažeidėjus.

  Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitė Konkurencijos tarybos viešai teikiamos oficialios informacijos skelbimo vieta. Tiek visa su koncentracijų nagrinėjimu susijusi informacija, tiek galutiniai KT sprendimai bei visi kiti oficialūs sprendimai ir pranešimai skelbiami KT interneto svetainėje adresu www.konkuren.lt.

  Priimtos pataisos įsigaliojo 2012 m. gegužės 1d.

  TEISMŲ PRAKTIKA

  Lietuvos teismų praktika

  Dėl teismo sprendimo dėl fizinio asmens bankroto pripažinimo Lietuvoje

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 balandžio 4 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2012, kurioje kilo ginčas dėl kitoje ES valstybėje narėje priimtos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla fiziniam asmeniui, pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

  Suinteresuotas asmuo – komercinis bankas - prašė atmesti pareiškėjos - fizinio asmens - prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Didžiosios Britanijos Jorko apygardos teismo nutartį dėl pareiškėjos bankroto. Kadangi Lietuvos teisėje nėra fizinio asmens bankroto instituto, suinteresuoto asmens teigimu, Tarybos Reglamentas (EB)  Nr. 1346/2000 2000 m. gegužės 29 d. dėl bankroto bylų (toliau – Reglamentas) Lietuvoje turėtų būti taikomas tik įmonių bankroto bei restruktūrizavimo bylų pripažinimui ir leidimui vykdyti, priešingu atveju, pripažinus ir leidus vykdyti Didžiosios Britanijos teismo nutartį būtų sukurta teisinė situacija, kuri akivaizdžiai prieštarautų Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, pagrindiniams Lietuvos teisės principams bei Lietuvoje gyvenančių fizinių asmenų konstitucinėms teisėms ir laisvėms.

  LAT atkreipė dėmesį, kad Reglamente numatyta viešosios tvarkos išimtis neapima atvejų, kai pripažįstančioje valstybėje bankroto byla tam tikram asmeniui negali būti iškelta, todėl aptariama teisinė situacija negali būti laikoma pažeidžiančia Lietuvos Respublikos viešąją tvarką bei sprendimo nepripažinimo pagrindu.

  LAT paaiškino, kad pagal Reglamentą bet kuris sprendimas iškelti bankroto bylą, kurį pagal savo jurisdikciją priima vienos ES valstybės narės teismas, automatiškai pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje.

  Be to, LAT pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Didžiosios Britanijos teismo nutartis yra konstatuojamojo pobūdžio, todėl Lietuvoje negali būti priverstinai vykdoma, nes konkrečiai nenurodo veiksmų, kuriuos reikia atlikti Lietuvoje.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius rėmė IBA rengtą Legal Business Conference

  Eversheds Saladžius rėmė Tarptautinės advokatų asociacijos (International Bar Association) Europos Regioninio Forumo bei Advokatų Kontorų Valdymo Komitetų organizuojamą konferenciją IBA Legal Business Conference. Konferencija vyko 2012 m. gegužės 2-4 dienomis Vilniuje.

  Advokatų kontoros Vadovaujantysis partneris Jonas Saladžius yra IBA Europos Regioninio Forumo narys.

  Eversheds Saladžius rėmė Visuotinį advokatų susirinkimą

  Eversheds Saladžius rėmė Lietuvos Advokatūros organizuotą Visuotinį advokatų susirinkimą, įvykusį 2012 m. balandžio 20 dieną.

  Tarptautinis prekių ženklų žinynas publikuos advokato Tomo Jakubausko straipsnį “Naujausi intelektinės nuosavybės teisės aktų pasikeitimai Lietuvoje”

  Tarptautinis prekių ženklų žinynas Country Index publikuos advokatų kontoros “Eversheds Saladžius” intelektinės nuosavybės srities eksperto, advokato Tomo Jakubausko straipsnį “Naujausi intelektinės nuosavybės teisės aktų pasikeitimai Lietuvoje”. Straipsnis aptaria Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pasiūlytas intelektinės nuosavybės sritį reglamentuojančių įstatymų pataisas, kurias jau patvirtino Lietuvos Vyriausybė. Šios pataisos liberalizuoja, supaprastina procedūras bei sumažina išlaidas, susijusias su intelektinės nuosavybės registravimu ir apsauga Lietuvoje.