Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2012 vasaris

 • Lithuania

  21-02-2012

   

  ADMINISTRACINĖ TEISĖ

  Priimtos akcizu istatymo pataisos

  2011 m. lapkričio 8 d. LR Seimas (toliau – Seimas) priėmė LR Akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Įstatymu numatomi nauji vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai. Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, bus taikomas 58 litų už produkto hektolitrą akcizo tarifas (vietoje galiojusio 53 litų), kitiems nenurodytiems gėrimams, bus taikomas 198 litų už produkto hektolitrą akcizo tarifas. Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, bus taikomas 216 litų už produkto hektolitrą akcizo tarifas. Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, bus taikomas 304 litai už produkto hektolitrą.

  Šie įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.

  2011 m. lapkričio 29 d. Seimas priėmė Akcizų įstatymo 30, 31 ir 53 straipsnių pakeitimus, kuriais, be kita ko, buvo pakeisti cigaretėms taikomi akcizų tarifai. Pakeitimais numatoma, kad cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 232 litai už 1 000 cigarečių (vietoje galiojusio 221 litų). Cigarams ir cigarilėms taikomas 84 litų už kilogramą produkto akcizų tarifas (vietoje galiojusio 80 litų).

  Įstatymo pakeitimai įsigalios 2012 m. kovo 1 d.

  2011 m. gruodžio 15 d. Seimas priėmė Akcizų įstatymo 34 straipsnio pakeitimą, kuriuo nustatyta, kad cigarečių didžiausia mažmeninė kaina nurodoma ant pakuotės, o ne ant banderolės. Šiuo pakeitimu tikimasi sumažinti administracinę naštą tiek verslui, tiek ir mokesčius administruojančioms institucijoms.

  Įstatymo pakeitimai įsigalios 2012 m. kovo 1 d.

  ĮMONIŲ TEISĖ

  Priimti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

  2011 m. gruodžio 15 d. Seimas priėmė LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, kuriais yra numatoma galimybė ir detalizuojamos sąlygos skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Sprendimas inicijuoti dividendų skyrimą už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį yra suteiktas akcininkams, turintiems daugiau nei 1/3 visų balsų (jei įstatai nenumato didesnės daugumos). Įmonė, norinti išmokėti dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį negali turėti neįvykdytų prievolių ir išmokėjusi dividendus turi būti pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus. Įstatymo pakeitimai taip pat įtvirtina reikalavimą audituoti tarpinę finansinę atskaitomybę.

  Įstatymo pakeitimai įsigalios 2012 m. kovo 1 d.

  DARBO TEISĖ

  Priimti Darbo kodekso pakeitimai

  2011 m. lapkričio 17 d. Seimas priėmė LR Darbo kodekso (toliau – DK) pakeitimus, kuriuo DK 140 straipsnis buvo papildytas nauja dalimi dėl išeitinės išmokos mokėjimo. Darbuotojui, pagal DK 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą atleistam iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, nustatyta išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo darbuotojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Išeitinės išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą dienos.

  Šie DK pakeitimai įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. ir yra taikomi aukščiau nurodytiems asmenims, atleistiems iš darbo po 2011 m. gruodžio 1 d.

  Priimti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai

  2011 m. gruodžio 1 d. Seimas priėmė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos 43, 44 ir 45 straipsnių pakeitimus. 43, 44 ir 45 straipsniuose „Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos teritorinė įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ keičiama į „visuomenės sveikatos centrą apskrityje“. Numatyta, kad įstatymo pakeitimai įsigalios 2012 m. liepos 1 d. Atitinkami pakeitimai atlikti ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse, kurie įsigalios taip pat nuo 2012 m. liepos 1 d.

  FINANSŲ TEISĖ

  Priimti Banku istatymo pakeitimai

  2011 m. lapkricio 17 d. Seimas prieme LR Banku istatymo pakeitimus. Jais pakeistos ir papildytos nuostatos, kurios suteikia igaliojimus Lietuvos bankui ir jo paskirtam laikinajam administratoriui kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jos igaliota institucija bei valstybes imone „Indeliu ir investiciju draudimas“ greitai, veiksmingai ir kuo mažesnemis valstybes bei Indeliu draudimo ir Isipareigojimu investuotojams draudimo fondu lešomis spresti banku funkcionavimo klausimus ir del galimos neigiamos itakos finansines sistemos stabilumui, klausimus. Atliktais pakeitimais taip pat sureguliuoti banko, kurio finansine bukle kelia gresme visos banku sistemos stabilumui ir patikimumui, problemu sprendimo budai: laikinojo administratoriaus paskyrimas; probleminio banko turto, teisiu, sandoriu ir isipareigojimu perdavimas kitam bankui; vykdymo tvarkos reglamentavimas.

  Istatymo pakeitimai isigaliojo 2011 m. lapkricio 18 d.

  Priimti Finansinio tvarumo istatymo pakeitimai

  2011 m. lapkricio 17 d. Seimas prieme LR Finansinio tvarumo istatymo pakeitimus, kuriais numatyta galimybe Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendima isteigti banka, kurio visos akcijos nuosavybes teise priklausytu valstybei ir kurio tikslas butu laikinai vykdyti veikla, susijusia su iš banko, del kurio finansines bukles kyla gresme banku sistemos stabilumui ir patikimumui, perimtu turtu, teisemis ir isipareigojimais (toliau – laikinasis bankas). Praejus istatymo nustatytam terminui, kuris, esant reikalui, galetu buti pratestas, banko akciju nepardavus ar banko turto ir isipareigojimu neperleidus kitam privataus kapitalo pagrindu veikianciam bankui, laikinojo banko veikla turetu buti nutraukiama, jis teises aktu nustatyta tvarka turetu atsiskaityti su kreditoriais ir buti likviduotas.

  Istatymo pakeitimai isigaliojo 2011 m. lapkricio 18 d.

  Priimti Indeliu ir isipareigojimu investuotojams draudimo istatymo pakeitimai

  2011 m. lapkricio 17 d. Seimas prieme LR Indeliu ir isipareigojimu investuotojams draudimo istatymo pakeitimus, kuriais buvo itvirtintos nuostatos del valstybes imones „Indeliu ir investiciju draudimas“ dalyvavimo pagal kartu siulomo priimti LR Banku istatymo nuostatas vykdomo banko turto, teisiu, sandoriu ir isipareigojimu perdavimo kitam bankui finansavime bei nustatytos dalyvavimo tokiame finansavime budus ir salygas. Toks dalyvavimas neturi pareikalauti daugiau draudimo imones administruojamu fondu lešu, nei ju, atsitikus draudžiamajam ivykiui, butu išleista sumokant draudimo išmokas probleminio banko indelininkams ir investuotojams. LR Indeliu ir isipareigojimu investuotojams draudimo istatyme atsisakoma nuostatu del draudimo imones igalinimu spresti banko akciju paemimo visuomenes poreikiams klausimus. Istatymo pakeitimai isigaliojo 2011 m. lapkricio 18 d.

  NEKILNOJAMO TURTO TEISĖ

  Priimtas Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo konstitucinis įstatymas

  2011 m. lapkričio 3 d. Seimas priėmė LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo konstitucinį įstatymą, kuriuo Įstatymo 4 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantys užsienio subjektai, išskyrus tuos užsieniečius, kurie ne mažiau kaip 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vertėsi žemės ūkio veikla, ir užsienio juridinius asmenis bei kitas užsienio organizacijas, įsteigusius Lietuvoje atstovybes ar filialus, negali įsigyti žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės iki 2014 m. balandžio 30 d. Ankstesniame įstatyme buvo numatytas terminas iki Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutartyje apibrėžto 7 metų pereinamojo laikotarpio pabaigos. Įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2011 m. lapkričio 12 d.

  KOMERCINĖ TEISĖ

  Priimti mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimai

  2011 m. gruodžio 14 d. LR Vyriausybė nutarimu priėmė mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo pakeitimus. Jais pakeisti 4 ir 25.4 punktai bei panaikinami atskiri punktai, reglamentuojantys prekės pardavimo ypatumus (11.7-11.9).

  TEISMŲ PRAKTIKA

  Lietuvos teismų praktika

  Dėl išperkamosios nuomos sutarties vienašališko nutraukimo ypatumų

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 gruodžio 21 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2011, kurioje kilo ginčas dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo. Atsakovas (lizingo bendrovė), remdamasis tuo, kad ieškovas nuolat vėluoja mokėti įmokas, išreiškė valią nutraukti išperkamosios nuomos sutartį. Ieškovas ginčijo, kad vienašališkas sutarties nutraukimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, jo nuomone, toks nutraukimas neatitinka šalių interesų pusiausvyros, pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. LAT išaiškino, kad išperkamosios nuomos sutarties atveju, be bendrųjų sutarties nutraukimo pagrindų, esant esminiam sutarties pažeidimui ar sutartyje tiesiogiai numatytais atvejais, LR Civilinis kodeksas (toliau – CK) numato papildomas garantijas kredito gavėjui, kredito davėjui ketinant vienašališkai nutraukti sutartį. Nenustačius šių sąlygų, ginčo sutarties nutraukimas pagrįstai pripažintinas neteisėtu. Išperkamosios nuomos teisinių santykių atveju numatytas specialusis kredito gavėjo pažeistų teisių gynimo būdas – CK 6.891 straipsnis, įtvirtinantis teisę kredito gavėjui reikalauti grąžinti sumokėtas įmokas, kai, esant kredito davėjo ir pardavėjo ar paslaugos teikėjo sudarytai sutarčiai, savo sutartinius įsipareigojimus netinkamai vykdo pardavėjas. Teismas nurodo Teisingumo Teismo išaiškinimą Quelle byloje (2008 m. balandžio 17 d. Sprendimas, C-404/06, Rink. P. I-2685), kurioje yra bendroji tendencija vartotojų apsaugos tikslais tais atvejais, kai vartojimo sutartis nutraukiama dėl pardavėjo kaltės, draudžiama reikalauti iš vartotojo kompensacijos už sutarties pagrindu įgyto daikto naudojimą. Teismas pripažino atsakovo sutarties nutraukimą neteisėtu.

  KITOS NAUJIENOS

  Advokatų kontora Eversheds Saladžius rėmė Baltic IP Innovation Challenge

  Advokatų kontora Eversheds Saladžius rėmė intelektinės nuosavybės srities konkursą, vykusį Rygoje, Latvijoje. Baltic IP Innovation Challenge konkursas įvyko sausio 25 d. Stokholmo Aukštojoje Ekonomikos mokykloje Rygoje. Konkurse buvo kviečiamos dalyvauti mokslinių tyrimų organizacijos (ROs) iš trijų Baltijos valstybių.

  Daugiau informacijos apie šį renginį: http://balticip.wordpress.com/innovation-challenge/

  Eversheds Saladžius pakvietė į internetinį seminarą, skirtą Europos Sąjungos maisto ženklinimo reikalavimams apžvelgti

  Advokatų kontora Eversheds Saladžius pakvietė savo klientus bei kitus kontaktus į inovatyvų internetinį seminarą, skirtą Europos Sąjungos maisto ženklinimo reikalavimams apžvelgti.

  Tiesioginio internetinio seminaro metu tarptautinio advokatų kontorų tinklo Eversheds ekspertai pristatė naujausius ir aktualiausius Europos Sąjungos maisto ženklinimo reikalavimų pasikeitimus, įskaitant privalomuosius maisto ženklinimo reikalavimus, reikalavimus teksto dydžiui, produktų kilmės žymėjimui bei produktų sudėtinių dalių žymėjimui. Taip atkreiptas dėmesys į naujausių Europos Sąjungos maisto ženklinimo reikalavimų pakeitimų bei skundų dėl sveikatos reguliavimo santykį.

  Seminaro pranešėjai, Eversheds atstovai: Parmjit Singh, partneris, Eversheds tarptautinio maisto ir gėrimų sektoriaus vadovas (Didžioji Britanija); profesorius Owen Warnock, partneris, maisto ženklinimo teisinis eskpertas (Didžioji Britanija); Dr. Joos Hellert, partneris, maisto ženklinimo, pramonės, pakuočių ir mitybos reguliavimo teisinis ekspertas (Vokietija).

  Jei pageidautumėte gauti papildomos informacijos apie seminarą ar seminaro medžiagą, maloniai prašome kreiptis law.fim@eversheds.lt

  Eversheds Saladžius siūlo praktišką bei naudingą leidinį Legal Drafting in English

  Eversheds Saladžius siūlo praktišką bei naudingą leidinį Legal Drafting in English. Šis Eversheds sukurtas teisinės anglų kalbos vadovas pagelbės daugeliui teisininkų, dirbančių visame pasaulyje, kurių gimtoji kalba nėra anglų, tačiau kurie kasdien skaito, rašo, bendrauja bei dirba šia kalba.

  Norėdami skaityti ar atsisiųsti leidinį, susisiekite su mumis adresu law.firm@eversheds.lt arba aplankykite mūsų internetinę svetainę adresu www.eversheds.lt