Global menu

Our global pages

Close

Coronavirus – Tijdelijke termijnverlengingen in het Omgevingsrecht tijdens coronapandemie - Belgium

 • Belgium
 • Environment
 • Public law
 • Real estate planning

01-04-2020

De Vlaamse Regering heeft in het kader van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid een besluit uitgevaardigd op 24 maart 2020 met betrekking tot het opschorten, stuiten en verlengen van proceduretermijnen vervat in het Omgevingsvergunningsdecreet, het Omgevingsvergunningsbesluit en het MER-procedurebesluit. Het besluit is nog diezelfde dag in werking getreden en voert volgende tijdelijke maatregelen in.

 1. De termijn waarbinnen de vergunningverlenende overheid een beslissing dient te nemen over een vergunningsaanvraag die de gewone procedure doorloopt, wordt verlengd met 60 dagen. Dat wil zeggen dat de overheid in plaats van 105 dagen nu 165 dagen heeft om te beslissen over aanvragen die geen advies behoeven van een omgevingsvergunningscommissie, en in plaats van 120 dagen nu 180 dagen heeft om te beslissen over aanvragen die wel advies behoeven van een omgevingsvergunningscommissie. (art. 4)
 2. De termijn waarbinnen de vergunningverlenende overheid een beslissing dient te nemen over een vergunningsaanvraag die de vereenvoudigde procedure doorloopt, wordt verlengd met 30 dagen. Dat wil zeggen dat de overheid in plaats van 60 dagen nu 90 dagen heeft om te beslissen over deze aanvragen. (art. 5)
 3. De termijnen waarbinnen de bevoegde overheden uitspraak dienen te doen in beroep over vergunningsaanvragen, wordt met 60 dagen verlengd. Daardoor is de termijn van 120 dagen verlengd tot 180 dagen voor beroepen omtrent aanvragen die in eerste administratieve aanleg de gewone vergunningsprocedure hebben doorlopen. De termijn van 60 dagen is daardoor verlengd tot 120 dagen voor beroepen omtrent aanvragen die in eerste administratieve aanleg de vereenvoudigde vergunningsprocedure hebben doorlopen. (art. 6)
 4. De termijn waarbinnen een administratief beroep kan worden ingesteld wordt verlengd met 30 dagen en bedraagt dus nu 60 dagen. (art. 7)

  Dit heeft tevens tot gevolg dat aan een door de vergunningverlenende overheid afgegeven vergunning maar uitvoering kan gegeven worden na 65 dagen, in plaats van na 35 dagen, doordat de termijn om beroep in te stellen tegen de afgegeven vergunning met 30 dagen verlengd werd. (art. 8)
 5. Een lopend openbaar onderzoek wordt geschorst met ingang van 24 maart 2020 en pas verdergezet na 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens de schorsingsperiode zullen als ontvankelijk beschouwd worden.

  Een nieuw openbaar onderzoek kan maar worden opgestart na 24 april 2020.
 6. De Minister kan de voornoemde termijnen verder verlengen zonder de duurtijd van de civiele noodsituatie te overschrijden. (artt. 9 en 10)
 7. Hoorzittingen in het kader van de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag of van een administratief beroep kunnen beperkt worden tot het louter schriftelijk horen van de belanghebbende, of kunnen plaatsvinden via tele- of videoconferentie. (art. 11)
 8. Laattijdig uitgebrachte adviezen over aanvragen of administratieve beroepen zullen niet beschouwd worden als een stilzwijgend gunstig. Wel kan aan de adviesverplichting worden verzaakt. Evenwel laat deze tijdelijke maatregel de beroepsmogelijkheid van de leidend ambtenaar die normaliter het advies verstrekt, onverlet. (art. 12)
 9. Ook de laattijdige of niet verstrekte adviezen in het kader van een ontwerp van project-MER zullen niet als stilzwijgend gunstig worden beschouwd. (art. 13)