Global menu

Our global pages

Close

Doba přestávky v práci a nárok na mzdu

  • Czech Republic
  • Employment law

16-12-2021

Soudní dvůr EU se zabýval případem českého hasiče, kterému zaměstnavatel na dobu přestávek na jídlo a oddech (tj. na „obědovou pauzu“) stanovil povinnost na zavolání přestávku přerušit a dostavit se do 2 minut k výkonu práce (vybavil ho za tím účelem vysílačkou). Zaměstnanec se dožadoval proplacení mzdy za dobu těchto přestávek. Zaměstnavatel obědovou pauzu nepovažoval za pracovní dobu a mzdu mu za tuto dobu neplatil. Soudní dvůr EU dovodil, že zaměstnanec má na odměnu za tuto dobu právo, protože uložená omezení na dobu přestávek jsou takové povahy, že objektivně a velmi významně ovlivňují možnost zaměstnance nakládat volně s časem, během něhož jeho profesní služby nejsou vyžadovány, a věnovat se v tomto čase vlastním zájmům. Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnancům ukládá podobně svazující omezení (ať už na dobu přestávek v práci, nebo na dobu pracovní pohotovosti), měl by vždy pečlivě zvážit, zda by tato doba neměla být posouzena jako pracovní doba.