Global menu

Our global pages

Close

Legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie

  • Czech Republic
  • Environment

07-03-2023

Dne 24. 1. 2023 vstoupil v účinnost nový zákon přezdívaný LEX OZE I. (zákon
č. 19/2023 Sb.). Cílem tohoto zákona je odstranění překážek a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie („OZE“).

LEX OZE I. zavádí změnu energetického zákona, podle které jsou výrobny elektřiny
z obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu nad 1 MW zřizovány a provozovány
ve veřejném zájmu. To bude v praxi znamenat, že při povolovacích procesech budou muset příslušné úřady tento veřejný zájem brát v potaz a nebude možné, aby jen
z důvodu existence jiného veřejného zájmu (u výstavby větrných a solárních elektráren například zájem na ochraně přírody a krajiny) tento jiný veřejný zájem automaticky převážil.

Další důležitou změnou je možnost provozovat OZE s výkonem do 50 kW bez licence od Energetického úřadu.

Výstavbu OZE usnadní také změna stavebního zákona, podle které se tato zařízení nově považují za veřejnou technickou infrastrukturu. Tato změna má zásadní dopad
do územního plánování, protože umožňuje povolit stavbu těchto zařízení
i v nezastavěném území, pokud je to v souladu s jeho charakterem, ledaže to územní plán výslovně vylučuje. Nově také odpadne povinnost mít pro stavbu malých OZE
s výkonem do 50 kW územní rozhodnutí a stavební povolení, pokud jsou v souladu
s územně plánovací dokumentací. U většiny těchto staveb, stejně jako u stavebních úprav nezbytných pro jejich instalaci, pokud nezasahují do nosných konstrukcí stavby
a nemění se způsob užívání stavby, nebude třeba ani ohlášení stavebnímu úřadu. Výjimku tvoří hlavně stavby ve zvláště chráněných územích, památkových rezervacích a památkových zónách, u kterých povinnost ohlášení zůstane.

 

Inquort Vít | Koncipient