Global menu

Our global pages

Close

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

  • Czech Republic
  • Corporate

10-05-2021

Již 1. 6. 2021 nabude účinnosti zcela nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Změny, které právní úprava přinese, si vyžádají pozornost velké části právnických osob i svěřenských fondů, které svého skutečného majitele povinně evidují i nyní. Zákon nově zavádí systém přímých sankcí a ty mohou být citelné – například peněžitá pokuta až 500.000 Kč, nemožnost hlasovat na valné hromadě nebo zákaz výplaty zisku.

Změn oproti současnému zákonu je celá řada, a to včetně samotné definice skutečného majitele, kterým bude nově každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Zatímco pozice koncového příjemce vychází z možnosti získávat majetkový prospěch (např. zisk), osoba s koncovým vlivem má možnost uplatňovat rozhodující vliv. Jde tedy o pojem širší než současná definice v AML zákoně, z čehož může v některých případech vyplynout povinnost zapsat do evidence skutečných majitelů další osoby.

Zpozornět by měly i společnosti, které mají jako své skutečné majitele zapsané členy statutárního orgánu jako tzv. náhradní skutečné majitele. Zákon nově v takových případech požaduje zápis dalších osob a v některých případech budou povinně zapisovány také osoby ve vrcholném vedení mateřské společnosti. Větší bude i množství zapisovaných údajů a v neposlední řadě se evidence skutečných majitelů stane ve stanoveném rozsahu veřejnou.

V neposlední řadě se povinnost určení a zápisu skutečných majitelů podle nového zákona může dotknout také účastníků veřejných zakázek, kteří jako důsledek absence zápisu nebudou moci uzavřít se zadavatelem příslušnou smlouvu na plnění veřejné zakázky a budou ze zadávacího řízení vyloučeni.

Je v zájmu každé evidující osoby zkontrolovat zápis skutečného majitele a případně jej upravit. Ti, kteří svého skutečného majitele řádně zapsali v zákonných lhůtách dle dosavadních právních předpisů, mají čas do 1. 12. 2021. Ostatní musí vše stihnout do 1. 6. 2021.