Global menu

Our global pages

Close

Právní novinky ve zkratce | Česká republika

  • Czech Republic
  • Other

04-04-2022

ČSSZ spustila "Informativní důchodovou aplikaci"

Aplikace po přihlášení přes identitu občana či datovou schránku vypočítá aktuální odhad výše starobního důchodu konkrétního uživatele a sdělí datum odchodu do důchodu. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

Ondřej Beneš | Senior Advokát

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemá právo omezovat krátkodobé pronájmy

Vrchní soud v Praze rozhodl, že SVJ není oprávněno svým rozhodnutím omezovat výkon vlastnického práva vlastníka bytu zákazem poskytování krátkodobých pronájmů (typicky Airbnb). Ve věci bylo podáno dovolání, bude tedy posouzena Nejvyšším soudem.

Jiří Brabec | Advokát

Zásah do dobré pověsti právnické osoby

Nejvyšší soud rozhodl, že pokud došlo k zásahu do dobré pověsti právnické osoby, nemá tato osoba nárok na odčinění nemajetkové újmy, včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích. Rozhodnutí vyvolalo odbornou diskusi. (sp. zn. 23 Cdo 327/2021).

Stanislav Dvořák | Partner

Nepoctivý záměr v insolvenčním řízení

Jednání, jímž dlužník soustavně neplnil své splatné závazky, a to ani na základě vykonatelných soudních rozhodnutí (včetně dluhu na výživném na nezletilého syna), v průběhu insolvenčního řízení nabyl obchodní podíl ve společnosti, a řádně a včas nesplnil povinnosti uložené mu insolvenčním soudem, představuje nepoctivý záměr.

Tomáš Jelínek | Senior Advokát

Odložení nového stavebního zákona

Nový stavební zákon se dle návrhu má použít od 1․ 7. 2023, ale pouze ve vztahu k tzv. „vyhrazeným stavbám“, tedy celostátně významným stavbám. U ostatních staveb se během přechodného období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 bude postupovat podle „starého“ stavebního zákona.

Katarína Jendželovská | Advokátka

Započtení – bankovní záruka (BZ)

Banka vystavující BZ může svou pohledávku vůči věřiteli z jiného titulu než ze samotné BZ započíst proti pohledávce věřitele vůči bance z titulu BZ pouze v případě, že je tak v BZ uvedeno - 29 Cdo 3267/2019.

Maroš Kandrík | Koncipient

Pozor na mezinárodní sankce

Zákon ukládá každému kontrolovat, zda předmět plnění či smluvní partner nepodléhá mezinárodním sankcím. Pokud máte podezření, musíte tuto skutečnost oznámit Finančnímu analytickému úřadu („FAÚ“). Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta v řádech milionů korun.

Jan Kohl | Koncipient

Nezapůjčení soudního spisu jako průtahy v řízení

Podle NS ČR je třeba dobu, kdy soudu nebyl jiným soudem zapůjčen soudní spis, považovat za průtahy v soudním řízení. Účastníkům řízení tak vzniká nárok na odškodnění újmy (sp. zn. 30 Cdo 267/2021).

Petra Konečná | Counsel

Paušální náhrada pro zaměstnavatele – srážky ze mzdy

Zavádí se paušální náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč na zaměstnance měsíčně pro zaměstnavatele, kteří jsou povinni provádět srážky ze mzdy zaměstnancům z důvodu soudního rozhodnutí nebo exekučního příkazu.

Petra Kratochvílová | Counsel

Výpověď z nadbytečnosti

Před podáním výpovědi z nadbytečnosti ověřte, zda nemůžete zaměstnanci nabídnout pozici, kde využije svůj druh práce i částečně – ředitel pobočky, která není zvlášť specifikovaná, může být ředitelem jiné pobočky zaměstnavatele v rámci sjednaného místa výkonu práce.

Šárka Kuchařová | Advokátka

UOOU uveřejnil kontrolní plán na rok 2022 v anonymizované podobě

Mezi priority bude letos patřit kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies (nutný souhlas uživatele od 1. 1. 2022 s výjimkou nezbytných cookies), zasílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo také kontrola exekučních úřadů.

Radek Matouš | Partner

Objednatel má právo očekávat od zhotovitele profesionalitu

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 Cdo 77/219 potvrdilo, že zhotovitel musí při provádění díla postupovat profesionálně. V konkrétním případě to znamenalo, že zhotovitel měl zkontrolovat vlastnosti podkladu před tím, než provedl pokládku podlahy.

Eliška Miklíková | Advokátka

Péči řádného hospodáře je třeba hodnotit i s ohledem na předmět podnikání korporace a nejen na její ziskovost

Člen statutárního orgánu nese odpovědnost za rozhodnutí a nikoli za výsledek, a to v době rozhodování podle zjištěných podkladů a informací a vzhledem i k povaze a účelu korporace.

Hana Mikulková | Advokátka

Novela zákona o návykových látkách

Podnikání v oblasti konopí - s účinností od 1. 1. 2022 se mění podmínky pro podnikání s konopím. Právní úprava je nyní pro pěstitele velice příznivá a povede k vytvoření konkurenčního prostředí. Mezi nejpodstatnější změny patří zvýšení hranice obsahu THC u léčivého konopí na 1 % a zrušení výběru pěstitele pouze v rámci zadávacího řízení.

Karolína Rechtorovičová | Koncipientka

Nové stanovisko ČNB k boji proti praní špinavých peněz u investičních fondů podle AML zákona

ČNB ve stanovisku upřesnila, že povinnou osobou (sektor investičních fondů) podle zákona o AML je administrátor, v některých případech jí může být ale i obhospodařovatel, investiční společnost a nesamosprávný investiční fond.

Lukáš Šikel | Koncipient

Odstoupení od kupní smlouvy a nárok na vrácení blokační zálohy podle rezervační smlouvy

Není-li v rezervační smlouvě sjednáno nic ohledně vrácení blokační zálohy při odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě rezervační smlouvy, kupující nemá nárok na vrácení blokační zálohy po zprostředkovateli, pokud ten splnil vše, k čemu se v rezervační smlouvě zavázal.

Dominika Veselá | Partnerka

Odměna za práci přesčas jen po souhlasu zaměstnavatele

Zaměstnanec má nárok na odměnu za práci přesčas jen v případě, když zaměstnavatel jasně učinil souhlas i mlčky s takovou prací přesčas. Je-li na zaměstnanci, jakým způsobem si práci organizuje a kdy ji provádí, nemůže se jednat o práci přesčas.

Martina Vodičková | Koncipientka

(Ne)přímý účinek práva EU

SDEU při rozhodování o předběžné otázce rozhodl, že vnitrostátní soud, který rozhoduje o sporu mezi jednotlivci, není povinen upustit od použití vnitrostátní právní úpravy odporující unijnímu právu, nemá-li toto aplikované unijní právo přímý účinek.

Barbora Bugová | Koncipientka