Global menu

Our global pages

Close

Prověřování zahraničních investic

  • Czech Republic
  • Other

26-04-2021

Dne 1. 5. 2021 nabyde účinnosti zákon o prověřování zahraničních investic, který ukládá nové povinnosti zahraničním investorům (tj. investorům ze států mimo EU), kteří hodlají investovat do aktiv relevantních pro bezpečnost České republiky a vnitřního či veřejného pořádku.

Zákon se vztahuje na investice do společnosti, která:

  • provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace nebo zajišťování životního cyklu vojenského materiálu,
  • provozuje prvek kritické infrastruktury (např. výroba, přenos a distribuce v oblasti energetiky, ale za určitých podmínek též zemědělská výroba nebo potravinářství, výroba léčiv nebo provoz komunikační a informační infrastruktury),
  • provádí správu informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo základní služby,
  • provádí vývoj nebo výrobu zboží dvojího užití, tj. zboží, které lze použít pro civilní i vojenské účely,
  • je držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání,
  • je vydavatelem periodického tisku (při splnění kritéria minimálního tištěného nákladu).

Povinnosti se vztahují nejen na investici spočívající v získání majetkového podílu v cílové osobě, ale i na investice, kdy zahraniční investor má získat možnost vykonávat kontrolu nad činností cílové osoby jiným způsobem, např. prostřednictvím členství v orgánu cílové osoby nebo získáním možnosti nakládat s vlastnickými právy k věci, jejímž prostřednictvím cílová osoba hospodářskou činnost provádí.

Pokud zahraniční investice splňuje výše popsaná kritéria, investor má povinnost ji notifikovat a získat povolení MPO před jejím uskutečněním. Investice nesmí být dokončena předtím, než ji MPO schválí.

Pokud by mohla investice ohrožovat bezpečnost ČR nebo vnitřní či veřejný pořádek a toto riziko není možné eliminovat podmínkami, může vláda uskutečnění investice zakázat.

Zákon se bude vztahovat i na takové investice, které byly k 1. 5. 2021 rozjednány, ovšem nebyly do tohoto data dokončeny.

V případě, že investor svou oznamovací povinnost nesplní, zahájí MPO řízení o prověření investice, navíc bude moci uložit investorovi pokutu do výše 1 % z celkového obratu zahraničního investora za poslední období, nebo do 50 mil. Kč, pokud výši obratu nelze zjistit.

Prověřování zahraničních investic je novou povinností, kterou musí investoři ze zemí mimo EU zohlednit při hodnocení investičních příležitostí.

 

  K dispozici v PDF