Global menu

Our global pages

Close

Zásadní změny pravidel zápočtu splátek na nejstarší dluh

  • Czech Republic
  • Public law

16-12-2021

Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („Novela“ a „Občanský zákoník“). Novela mimo jiné přináší změnu ustanovení § 1932 Občanského zákoníku, který určuje započítávání peněžitého plnění dlužníka na jednotlivé složky dluhu v situaci, kdy tato otázka není smluvně upravena ani dlužníkem určena.

Novela v tomto směru přináší dvě změny:

Změna první – vyšší ochrana věřitelů

Dle dosavadní úpravy platilo, že má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky, a nakonec na jistinu. Dlužník byl ze zákona oprávněn jednostranně určit, že plní nejprve na jistinu, a v takovém případě se úročily také úroky a již určené náklady. Tato úprava byla vnímána jako velmi benevolentní, neboť zvýhodňovala dlužníka na úkor věřitele, a to zejména v případě dlouhodobých úvěrů. V praxi se toto zvýhodnění obvykle řešilo specifickým smluvním ujednáním. Ovšem pokud na takovou situaci strany smlouvy nepamatovaly, postupovalo se podle pravidel Občanského zákoníku.

Novela tuto situaci řeší tím, že volba dlužníka, jaké složky dluhu budou přednostně hrazeny, je podmíněna souhlasem věřitele. To samozřejmě platí, nebude-li v tomto ohledu mezi stranami ujednáno jinak.

Změna druhá – vyšší ochrana spotřebitelů

Novela dále zavádí speciální pravidla ve spotřebitelských vztazích. Stávající úprava upřednostňovala plnění dlužníka nejprve na úrok před plněním na jistinu. To v případech, kdy se dlužník dostal do prodlení, vytvářelo riziko nadměrného nárůstu příslušenství, často vedoucí k neschopnosti uhradit jistinu dluhu. Novela poskytuje větší ochranu spotřebitelům coby potenciálně ohroženějším dlužníkům, když upřednostňuje plnění nejprve na jistinu. Vychází se z předpokladu, že dlužník-spotřebitel, by měl být spíše schopnější v určitém okamžiku zastavit nárust dluhu uhrazením jeho jistiny. Dohoda se spotřebitelem odporující tomuto pravidlu bude neplatná.

Naše doporučení

Nová pravidla zavedená Novelou je nutné zohlednit jednak při hrazení dluhů, tak i při přípravě smluvní dokumentace. Bude-li stranou smlouvy dlužník (spotřebitel), je potřeba dát si pozor na správný způsob započítávání plateb v souladu se zákonem.