Global menu

Our global pages

Close

Začatie podnikania v Lotyšsku

  • Latvia
  • Corporate

20-12-2021

Väčšina podnikateľských aktivít v Lotyšsku sa vykonáva formou kapitálovej spoločnosti. V Lotyšsku existujú dva všeobecné typy kapitálových spoločností - spoločnosti s ručením obmedzeným, v lotyštine "sabiedrība ar ierobežotu atbildību", skrátene "SIA", a akciové spoločnosti, v lotyštine "akciju sabiedrība", skrátene "AS". Medzi ďalšie formy podnikania patria rôzne druhy osobnej zodpovednosti zakladateľov a spoločníkov (partnerstvá). V Lotyšsku je tiež možné zakladať pobočky, zastúpenia a stále prevádzkarne.

Spoločnosti s ručením obmedzeným aj akciové spoločnosti sa považujú za nezávislé právnické osoby, ktoré ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom. Minimálny základný kapitál spoločnosti s ručením obmedzeným v Lotyšsku je 2 800 EUR, v prípade akciových spoločností je to 35 000 EUR. Pri založení subjektu musia byť zvolené jeho riadiace orgány - v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň jeden člen predstavenstva, v prípade akciových spoločností aspoň jeden člen predstavenstva a aspoň traja členovia dozornej rady. Členovia predstavenstva musia byť fyzické osoby a pre členov predstavenstva nie sú stanovené žiadne osobitné požiadavky na štátnu príslušnosť alebo bydlisko.

Spoločnosť s ručením obmedzeným možno založiť na vykonávanie väčšiny druhov podnikateľských činností, môžu sa však uplatňovať výnimky. Akciové spoločnosti môžu tiež vykonávať rôzne podnikateľské činnosti vrátane regulovaných podnikateľských činností, ako je poisťovníctvo alebo finančné služby.

V niektorých prípadoch môže byť jednoduchšie a výhodnejšie zriadiť pobočku, zastúpenie alebo stálu prevádzkareň v Lotyšsku. Pobočka je organizačne nezávislá časť spoločnosti, ktorá je oddelená od hlavnej spoločnosti, či už územne alebo inak. Pobočka vykonáva obchodné činnosti v mene obchodníka a je zapísaná v obchodnom registri.

Zastúpenia sa zriaďujú na účely prieskumu trhu, výmeny informácií a vytvárania obchodných príležitostí, nepovažujú sa však za právnickú osobu a nemajú právo vykonávať obchodné činnosti v Lotyšsku.

Stála prevádzkareň je samostatný daňový subjekt registrovaný miestnym daňovým úradom (štátnou daňovou službou) na účely uplatňovania všetkých daní.

Je dôležité zvoliť si jedinečný názov spoločnosti a mať v Lotyšsku registrovanú adresu. Názov spoločnosti môže obsahovať názov krajiny "Lotyšsko" a musí uvádzať právnu formu. Pri písaní názvu spoločnosti sa môžu používať len písmená lotyšskej alebo latinskej abecedy. Rezervácia názvu nie je možná.

Upozorňujeme, že lotyšský obchodný register nepovolí registráciu, ak už existuje spoločnosť registrovaná s takýmto názvom.

Pri registrácii spoločnosti v Lotyšsku je potrebné dodržiavať požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí. Spoločnosti v Lotyšsku sú povinné predložiť obchodnému registru informácie o svojich konečných uživateľov výhod (a doklady potvrdzujúce tieto informácie). Upozorňujeme, že informácie o konečných uživateľov výhod sa musia aktualizovať pri zmenách v spoločnosti, napríklad pri zmenách v predstavenstve alebo akcionároch.

Po vypracovaní zakladateľských dokumentov, ako sú rozhodnutie o založení, stanovy, zoznam akcionárov a iné dokumenty, sa dokumenty podpíšu a uložia v obchodnom registri. Po podaní dokumentov trvá proces registrácie 3 pracovné dni.