Global menu

Our global pages

Close

Zahájení podnikání v Lotyšsku

  • Latvia
  • Corporate

16-12-2021

Většina podniků v Lotyšsku je vedena ve formě kapitálové společnosti. V Lotyšsku existují dva obecné druhy kapitálových společností – společnosti s ručením omezeným, lotyšsky "sabiedrība ar ierobežotu atbildību", zkráceně "SIA", a akciové společnosti, lotyšsky "akciju sabiedrība", zkráceně "AS". Další formy podnikání zahrnují různé druhy osobní odpovědnosti zakladatelů a společníků (osobní společnosti). V Lotyšsku je rovněž možné zakládat pobočky, zastupitelské kanceláře a stálé provozovny.

Jak společnosti s ručením omezeným, tak akciové společnosti jsou považovány za samostatné právnické osoby, které odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným v Lotyšsku činí 2 800 EUR, u akciových společností je to 35 000 EUR. Při založení subjektu musí být zvoleny jeho řídící orgány – u společnosti s ručením omezeným alespoň jeden člen představenstva, u akciové společnosti alespoň jeden člen představenstva a alespoň 3 členové dozorčí rady. Členové představenstva musí být fyzické osoby, jinak pro ně nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na státní příslušnost nebo bydliště.

Společnost s ručením omezeným lze založit k provozování většiny druhů podnikatelských činností, mohou však platit výjimky. Akciové společnosti mohou rovněž vykonávat různé podnikatelské činnosti, včetně regulovaných podnikatelských činností, jako je pojišťovnictví nebo finanční služby.

V některých případech může být jednodušší a výhodnější zřídit v Lotyšsku pobočku, zastupitelskou kancelář nebo stálou provozovnu. Pobočka je organizačně nezávislá část společnosti, která je od společnosti, ať už územně, nebo jinak, oddělena. Pobočka vykonává obchodní činnost jménem podnikatele a je zapsána v obchodním rejstříku.

Zastupitelské kanceláře jsou zřizovány za účelem průzkumu trhu, výměny informací a vytváření obchodních příležitostí, nejsou však považovány za právnickou osobu a nemají právo provozovat obchodní činnost v Lotyšsku.

Stálá provozovna je samostatný daňový subjekt u místního daňového úřadu (státní daňové služby) pro účely uplatňování všech daní.

Je důležité zvolit pro společnost jedinečný název a mít v Lotyšsku sídlo. Název společnosti může obsahovat název země "Lotyšsko" a musí uvádět právní formu. Při psaní názvu společnosti mohou být použita pouze písmena lotyšské nebo latinské abecedy. Rezervace názvu není možná.

Upozorňujeme, že lotyšský obchodní rejstřík nepovolí zápis, pokud již existuje společnost zapsaná pod tímto názvem.

Při zápisu společnosti v Lotyšsku je třeba dodržovat požadavky zaměřené proti praní špinavých peněz. Lotyšské společnosti jsou povinny předložit obchodnímu rejstříku informace o svých skutečných majitelích (a doklady, které tyto informace potvrzují). Upozorňujeme, že informace o skutečných majitelích musí být aktualizovány při změnách ve společnosti, jako jsou změny ve vedení nebo společnících.

Po vypracování zakladatelských dokumentů, jako je rozhodnutí o založení, stanovy, seznam akcionářů a další dokumenty, se tyto dokumenty podepíší a uloží do obchodního rejstříku. Proces zápisu trvá tři pracovní dny ode dne předložení všech dokumentů.