Global menu

Our global pages

Close

Lawyers recognize that they should become more modern

  • Latvia
  • Other

18-05-2011

Attorneys recognizes that the common view of lawyers in society is not very flattering. The same results appear in the survey data. Lawyers' public image is seen as more negative. Only 16% of respondents indicate that it is positive, while 36% - negative, according to OMD Snapshot survey.

Interview with Agris Bitāns, Lauris Liepa un Ģirts Rūda
Author: Elīna Pankovska

Nozares pārstāvji atzīst, ka kopējais viedoklis par advo­kātiem sabiedrībā nav īpa­ši glaimojošs. To parāda arī aptaujas dati. Advokātu tēls sabiedrībā vairāk tiek vēr­tēts kā negatīvs. Tikai 16% respondentu norāda, ka tas ir pozitīvs, savukārt 36%, ka ne­gatīvs, liecina OMD Snapshot veiktā aptauja.

Tomēr zvērināta advokāte Andra Rubene norāda, ka at­tiecībā uz advokatūras pres­tižu vispirms jārunā par katra advokāta ieguldījumu advokatūras prestiža veidošanā. lielākoties tieši katra advokāta ikdienas darbs ir tas, kas no­saka to, cik novērtēti advokāti ir sabiedrībā, kas soli pa solim tālāk noved arī pie uzticamības tiesu sistēmai. Prestiža nostip­rināšana sabiedrībā gan neesot advokātu pašmērķis, augstam advokatūras prestižam būtu jābūt loģiskām advokātu dar­bības sekām.

Par dārgu

Vispopulārākais viedoklis, kas valda sabiedrībā par advo­kātiem, ir tāds, ka tie ir dārgi. Tā uzskata 73% aptaujāto Lat­vijas iedzīvotāju. Vienlaikus 33% respondentu advokātus uzskata par savtīgiem, tomēr gan atzīstot, ka šādi speciālisti ir vajadzīgi. Tikai 5% advokā­tus vērtē kā uzticamus, bet 4% kā godīgus. Daudzi uzskata, ka advokātu pakalpojumi ir dārgi, lai gan dzīvē viss ir nosa­cīti. Zvērināts advokāts Agris Bitāns norāda, ka, protams, ir lietas, kas ir dārgas. Sarežģīta lieta prasa arī lielāku darbu un ir laikietilpīgāka, tāpēc arī izmaksas ir lielākas. «Dažreiz mēs iesakām arī klientiem varbūt darīt kaut ko pašiem, lai samazinātu izmaksas, kas saistītas ar advokātu pakalpo­jumiem. Cilvēkam ir jāsaprot, ka pakalpojums ir kvalitatīvs un par to ir vērts maksāt,» at­zīmē advokāts. Zvērināts ad­vokāts Ģirts Rūda norāda, ka tieši krīzes laikā parādījušās vienošanās ar klientiem, ka par mazākiem un vienkāršā­kiem jautājumiem samaksa ir mazāka. Patlaban advoka­tūras iekšienē tiekot apkopota informācija un daļēji ir izvei­dota datu bāze, par to, kādi advokāti specializējas kādās jomās. Ja gadījumā izvēlētais advokāts cilvēkam liekas par dārgu, tad viņš var vērsties Zvērinātu advokātu padomē, kur viņam tiks iedots saraksts ar advokātiem no attiecīgās jomas, un cilvēks varēs atrast tādu advokātu, kas atbilst vi­ņa iespējām un vēlmēm. Viņš piebilst, ka advokāti paši nosa­ka pakalpojumu izmaksas, jo ir pašnodarbinātas personas. Tomēr sarunās ar klientiem, protams, var vienoties par izmaksām. Latvijā patlaban darbojas aptuveni 1,3 tūkst, advokātu.

Aicina uz diskusiju

Būtiski, ka gandrīz vienādi negatīvs viedoklis par advo­kātiem ir tiem, kam ir sadar­bības pieredze, gan tiem, kam nav. Tiem, kas nav saskāru­šies ar advokātiem personīgi, biežāk ir viedoklis, ka advo­kātu pakalpojumi ir dārgi. Tā domā 76% respondentu, kas nav izmantojuši pakalpoju­mus pretstatā 68% aptaujāto ar pieredzi. «Iespējams, mēs par maz runājam ar sabiedrī­bu. Par advokātiem sabiedrība pārsvarā uzzina divos veidos: vai nu ir kāds kriminālprocess ar skandālu, vai ari ir kāds tiesvedības process. Protams, tie nav tie labākie gadījumi. Līdz ar to veidojas nepareizs priekšstats par advokātiem. Advokāti nav sliktie un ļau­nie. Viņi vienkārši dara sa­vu darbu. Varbūt diskusijās varētu skaidrot, ka advokāts dara savu darbu, kas ir vaja­dzīgs un nepieciešams,» tā zvērināts advokāts Agris Bi­tāns. Zvērināts advokāts Lau­ris Liepa pilnībā piekrīt šādam apgalvojumam un uzsver, ka ielā mērā viena no advokatū­ras prakses kļūdām ir bijusi tā, ka viņi nav ieklausījušies sabiedrībā, bet gan eksistē­juši paši savā vidē. A. Bitāns arī piebilst, ka advokāts nedz darbā, nedz ari ārpus tā nevar daudz ko atļauties, viņam ir jādomā uz priekšu, ko drīkst un ko nedrīkst teikt, un kā uzvesties.

 

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings