Global menu

Our global pages

Close

Litigation is being replaced by transactions

  • Latvia
  • Other

07-04-2011

Interview with Agris Bitans, Lauris Liepa un Girts Ruda

Every day attorneys at law feel that the interest of investors intensifies. Most of the attorneys points out that the clients’ interest in transactions has resumed. In 2008, when the crisis started, large purchase transactions went down and then stopped at all until mid 2010. But some legal proceedings like dispute or insolvency went up. The information provided by Register of Insolvency shows that there was 707 insolvency proceedings proposed in the first three months of 2010. In first three months of 2011 there was only 175 insolvency proceedings proposed.

Advokāti ikdienā jūt, ka interese no investoriem pastiprinās. Vairāki advokāti norāda, ka atsākusies klientu interese par darījumiem. Jāatgādina, ka 2008.gadā, kad sākās krī­ze, lielie iegādes darījumi gā­ja uz leju un apstājās gandrīz pavisam līdz pat pagājušā ga­da vidum. Savukārt dažādas tiesvedības, tādas kā strīdi un maksātnespējas gāja uz augšu. Maksātnespējas reģistra in­formācija liecina, ka pagājušā gada pirmajos trijos mēnešos juridiskām personām tika ie­rosinātas 707 maksātnespējas lietas, savukārt šā gada attiecī­gajos trīs mēnešos -175 lietas.

Iegādājas izdzīvojušos

Pagājušā gada ceturtajā ce­turksnī atsākušies nevis lab­prātīgi apvienošanās un pār­ņemšanas darījumi, bet gan klasiskie transakciju darījumi. Cilvēki izskata iespējas iegā­dāties uzņēmumus un tādu biznesu, kuri ir ilgtspējīgi, no­rāda ZAB Liepa Skopiņa Borenius zvērināts advokāts Lauris Lie­pa. "Darījumu šķērsgriezumā ir gan rietumu, gan Krievijas ieguldītāji, gan vietējie riska kapitāla fondi, kas ir ļoti kon­servatīvi savos ieguldījumos. Parādās arī tendence, ka paši uzņēmuma līdzstrādnieki un vadītāji iegādājas uzņēmu­mus no akcionāra," piebilst advokāts. Arī ZAB Sorainen pārstāvis Ģirts Rūda norāda, ka ikdienā redzama intere­se par uzņēmumu un lielo nekustamo īpašumu iegādi, kas atgriezusies pagājušā ga­da vidū. Viņš piezīmē, ka jau pērn maksātnespējas un TAP procesu skaits apstājies un šobrīd jau sācis kristies. Tam gan, iespējams, esot arī citi iemesli. Proti, maksātnespējas process kļuvis tik dārgs, ka pa­rādu dēļ neesot vērts vērsties tiesā. "Tomēr pozitīvā ziņa, ka darījumi ir atgriezušies, parāda, ka arī investoru uzti­cība Latvijai sāk atgriezties. Pēc mūsu pieredzes, no 2003. līdz 2008.gada lielais inves­tors nāca no Rietumeiropas un Skandināvijas valstīm, bet šobrīd liela interese ir no aus­trumiem. To var saistīt ar vēl­mi iegūt uzturēšanās atļaujas, kas ir salīdzinoši maza apjoma darījums," norāda advokāts. ZAB Everheds Bitāns zvērināts advokāts Agris Bitāns atzīmē, ka birojā pagaidām proporcijas neesot mainījušās: puse esot tiesvedības un puse konsultā­cijas. Tomēr viņš nenoliedz, ka ir jūtama kustība un interese no ārvalstu investoriem.

Dibina jaunus

Vēl viena tendence ir samē­rā lielais jaundibināto uzņē­mumu skaits. Tas nav 100% drošs rādītājs ekonomikas at­veseļošanai un augšupejai, bet fakts, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu būtiski pieau­gusi tendence, esot ļoti laba zīme, piebilst L. Liepa. DB jau rakstīja, ka jauni uzņēmumi pārsvarā paredzēti darbībai Latvijas iekšējā tirgū, kas jau tāpat sarūkot, turklāt neesot pārliecības par šo kompāniju dzīvotspēju. "Straujš jaunu ko­mersantu reģistrācijas pieau­gums, maksātnespējas proce­su skaita kritums, minimāls komercķīlu skaita sarukums liecina par ekonomiskās krī­zes radītā spiediena sekām Latvijā," secināja SIA Lursoft pārstāvis Ainārs Brūveris. 

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings