Global menu

Our global pages

Close

Advokāti atzīst, ka arī viņiem jākļūst modernākiem

  • Latvia
  • Other

18-05-2011

Intervija ar Agri Bitanu, Lauri Liepu un Girtu Rudu
Autore: Elina Pankovska

Nozares parstavji atzist, ka kopejais viedoklis par advo­katiem sabiedriba nav ipa­ši glaimojošs. To parada ari aptaujas dati. Advokatu tels sabiedriba vairak tiek ver­tets ka negativs. Tikai 16% respondentu norada, ka tas ir pozitivs, savukart 36%, ka ne­gativs, liecina OMD Snapshot veikta aptauja.

Tomer zverinata advokate Andra Rubene norada, ka at­tieciba uz advokaturas pres­tižu vispirms jaruna par katra advokata ieguldijumu advokaturas prestiža veidošana. lielakoties tieši katra advokata ikdienas darbs ir tas, kas no­saka to, cik noverteti advokati ir sabiedriba, kas soli pa solim talak noved ari pie uzticamibas tiesu sistemai. Prestiža nostip­rinašana sabiedriba gan neesot advokatu pašmerkis, augstam advokaturas prestižam butu jabut logiskam advokatu dar­bibas sekam.

Par dargu

Vispopularakais viedoklis, kas valda sabiedriba par advo­katiem, ir tads, ka tie ir dargi. Ta uzskata 73% aptaujato Lat­vijas iedzivotaju. Vienlaikus 33% respondentu advokatus uzskata par savtigiem, tomer gan atzistot, ka šadi specialisti ir vajadzigi. Tikai 5% advoka­tus verte ka uzticamus, bet 4% ka godigus. Daudzi uzskata, ka advokatu pakalpojumi ir dargi, lai gan dzive viss ir nosa­citi. Zverinats advokats Agris Bitans norada, ka, protams, ir lietas, kas ir dargas. Sarežgita lieta prasa ari lielaku darbu un ir laikietilpigaka, tapec ari izmaksas ir lielakas. «Dažreiz mes iesakam ari klientiem varbut darit kaut ko pašiem, lai samazinatu izmaksas, kas saistitas ar advokatu pakalpo­jumiem. Cilvekam ir jasaprot, ka pakalpojums ir kvalitativs un par to ir verts maksat,» at­zime advokats. Zverinats ad­vokats Girts Ruda norada, ka tieši krizes laika paradijušas vienošanas ar klientiem, ka par mazakiem un vienkarša­kiem jautajumiem samaksa ir mazaka. Patlaban advoka­turas iekšiene tiekot apkopota informacija un daleji ir izvei­dota datu baze, par to, kadi advokati specializejas kadas jomas. Ja gadijuma izveletais advokats cilvekam liekas par dargu, tad vinš var versties Zverinatu advokatu padome, kur vinam tiks iedots saraksts ar advokatiem no attiecigas jomas, un cilveks vares atrast tadu advokatu, kas atbilst vi­na iespejam un velmem. Vinš piebilst, ka advokati paši nosa­ka pakalpojumu izmaksas, jo ir pašnodarbinatas personas. Tomer sarunas ar klientiem, protams, var vienoties par izmaksam. Latvija patlaban darbojas aptuveni 1,3 tukst, advokatu.

Aicina uz diskusiju

Butiski, ka gandriz vienadi negativs viedoklis par advo­katiem ir tiem, kam ir sadar­bibas pieredze, gan tiem, kam nav. Tiem, kas nav saskaru­šies ar advokatiem personigi, biežak ir viedoklis, ka advo­katu pakalpojumi ir dargi. Ta doma 76% respondentu, kas nav izmantojuši pakalpoju­mus pretstata 68% aptaujato ar pieredzi. «Iespejams, mes par maz runajam ar sabiedri­bu. Par advokatiem sabiedriba parsvara uzzina divos veidos: vai nu ir kads kriminalprocess ar skandalu, vai ari ir kads tiesvedibas process. Protams, tie nav tie labakie gadijumi. Lidz ar to veidojas nepareizs priekšstats par advokatiem. Advokati nav sliktie un lau­nie. Vini vienkarši dara sa­vu darbu. Varbut diskusijas varetu skaidrot, ka advokats dara savu darbu, kas ir vaja­dzigs un nepieciešams,» ta zverinats advokats Agris Bi­tans. Zverinats advokats Lau­ris Liepa pilniba piekrit šadam apgalvojumam un uzsver, ka iela mera viena no advokatu­ras prakses kludam ir bijusi ta, ka vini nav ieklausijušies sabiedriba, bet gan eksiste­juši paši sava vide. A. Bitans ari piebilst, ka advokats nedz darba, nedz ari arpus ta nevar daudz ko atlauties, vinam ir jadoma uz priekšu, ko drikst un ko nedrikst teikt, un ka uzvesties.