Global menu

Our global pages

Close

Detālplānojumu spēkā esamības kontinuitātes aspekti

  • Latvia
  • Other

24-02-2009

Autore: Ginta Sniedzite

Jurista Vards, 24.02.2009., Nr.8 (561)  un 17.02.2009., Nr.7 (560)

Raksts ir veltīts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu savstarpējās saiknes juridisko aspektu analīzei un detālplānojumu spēkā esamības kontinuitātes aspektiem pēc tā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēka zaudēšanas, kuru detalizēšanai detālplānojumi izstrādāti. Latvijā šobrīd nepastāv expressis verbis formulēts tiesiskais regulējums par detālplānojumu spēku laikā, proti, ir regulēts to spēkā esamības sākuma moments un procedūra, bet ne tālākās spēkā esamības tiesiskuma nodrošināšanas un spēka zaudēšanas procedūra. Tā kā detālplānojums tiek izstrādāts kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma detalizācija, rodas jautājums, vai tas ir tik cieši ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu saistīts dokuments, ka zaudē spēku līdz ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēka zaudēšanu, vai tomēr abi šie plānojumu dokumenti ir patstāvīgi un attiecīgi nosakāms arī to spēks laikā. Meklējot atbildi uz šo jautājumu, rakstā tiks noskaidrotas vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma juridiskais statuss un savstarpējā saikne teritorijas plānošanas aspektā. 

Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”[1] (turpmāk tekstā – „MK noteikumi nr.883”) 25.35.punkts noteic, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļauj spēkā esošo detālplānojumu sarakstu, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Šā saraksta juridiskā daba eventuāli ietekmē tajā iekļauto detālplānojumu spēkā esamību, pie tam, tā kā praksē spēkā esošo detālplānojumu sarakstā nebūt netiek iekļauti pilnīgi visi līdz tam pieņemtie un spēkā stājušies detālplānojumi, tad neskaidrs ir tajā neietverto detālplānojumu statuss. Tādēļ šī raksta uzdevums, papildus iepriekš minētajam, ir arī izvērtēt jautājumu par to, vai un kādā apmērā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietvertajā spēkā esošo detālplānojumu sarakstā neminētie detālplānojumi, kas izstrādāti kā iepriekšējā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma detalizācija vai grozījumi un stājušies spēkā likumā noteiktajā kārtībā, ir spēkā pēc jauna vietējās teritorijas plānojuma spēkā stāšanās.

Pilnu publikacijas versiju var lejupladet šeit