Global menu

Our global pages

Close

Noregulē franšīzes līgumu

  • Latvia
  • Other

28-01-2010

Autore: Viktorija Jarkina

Dienas bizness, 28.10.2010., Nr.3756 (16

Franšīzes līgums kā viens no komercdarījumu veidiem tagad ir noregulēts normatīvi. To paredz spēkā stājušies grozījumi Komerclikuma darījumu daļā. Tas bijis nepieciešams, jo, neskatoties uz savu «ārējo pievilcīgumu», šķietamo stabilitāti un vieglo izmantošanu, franšīze esot viens no vissarežģītākajiem komercdarbības veidiem.

Moderns regulējums

Tas ir moderns, praksei un ārvalstu pieredzei atbilstošs franšīzes līguma regulējums, kas ne tikai ietver prasības par informācijas izpaušanu potenciālajiem franšīzes ņēmējiem pirms franšīzes līguma noslēgšanas un sniedz franšīzes definīciju, bet arī noteic līguma pušu un tiesību izklāstu, regulē franšīzes līguma pirmstermiņa izbeigšanas iespējas, atzīst ZAB Eversheds Bitans zvērināta advokāte Viktorija Jarkina. Latvijas tiesību aktos tas būs pirmais likumdevēja mēģinājums noregulēt franšīzes līgumu kā komercdarījumu. Komerclikumā franšīzes līgumam ir noteikta obligāta rakstiska forma, kas atbilst pastāvošai praksei un ārvalstu regulējumam. Taču advokāte vērš uzmanību uz to, ka Komerclikumā ir noteikti izņēmumi no Civillikumā 1587. pantā noteiktā pacta sunt servanda (līgumi jāpilda) principa, nosakot, ka gadījumā, ja saistību izpilde kļūst pārmērīgi apgrūtinoša sakarā ar objektīvu apstākļu izmaiņām, pusēm ir pienākums veikt pārrunas, lai mainītu līgumu vai to izbeigtu, tādējādi nodrošinot franšīzes līguma pusēm līguma pirmstermiņa izbeigšanas iespējas, kas nav tika stingras kā Civillikumā. Ņemot vērā franšīzes devēja tiesības uzlikt par pienākumu franšīzes ņēmējam pēc franšīzes līguma izbeigšanas nekonkurēt ar franšīzes devēju, likumā ir paredzēts nosacījums, ka konkurences ierobežojuma termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu, skaitot no līguma izbeigšanās dienas.

«Franšīzes līguma regulējums Komerclikumā kopumā var tikt vērtēts kā kompromiss starp pastāvošu franšīzes praksi, informācijas par franšīzi atklāšanas regulējumu un franšīzes līguma civiltiesisko regulējumu. Līdz ar to tas pozitīvi ietekmēs konkrēto ekonomisko attiecību attīstību un veicinās Latvijas komercdarījumu integrāciju starptautiskajā komercdarbībā», skaidro V.Jarkina.

Latvijā liels potenciāls

Franšīzes izmantošanai Latvijā esot liels potenciāls, jo vislielāko popularitāti franšīzes biznesa izmantošana sasniedzot tieši mazajā un vidējā biznesā, pie kura ir pieskaitāma lielākā Latvijas komersantu daļa. Franšīzes ņēmēji no citiem komersantiem atšķiras ar nodrošinātu augstu reputāciju, apkalpošanas kvalitāti un spēju radīt spēcīgas preču zīmes. Faktiski franšīzes ņēmējam nav jāiegulda laiks un līdzekļi atpazīstamības un klientūras veidošanā, norāda advokāte.

Pirmslīguma attiecības

«Franšīzes attiecībās īpaši svarīga loma ir veltīta pirmslīgumiskajām attiecībām, kad franšīzes devējam ir jāpārliecina potenciālais franšīzes ņēmējs par sava biznesa priekšrocībām. To nevar panākt, neiepazīstinot franšīzes ņēmēju ar franšīzes devēja preču zīmes un cita intelektuālā īpašuma tiesību tirgus priekšrocībām un nepaziņojot franšīzes ņēmējam par know-how apjomu un franšīzes devēja komercdarbības metodēm,» skaidro V.Jarkina. Franšīzes devējs zināmā mērā riskējot ar to, ka franšīzes ņēmējs var izpaust komercnoslēpumus, atsakoties noslēgt līgumu. Tāpēc svarīgi juridiski pareizi noformēt konfidenciālās informācijas neizpaušanas dokumentu.

Franšīze - tiesības izmantot preču zīmi, citas intelektuālā īpašuma tiesības, zinātību (know-how) preču pārdošanā, izplatīšanā vai pakalpojumu sniegšanā atbilstoši franšīzes devēja izstrādātajai un pārbaudītajai sistēmai.