Global menu

Our global pages

Close

Pētījums par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

 • Latvia

  08-11-2011

  Autors: Gatis Litvins

  Jurista Vards, Nr.45 (692), 08.11.2011.

  Ekonomiskas krizes laika pastiprinati tiek vetiti valsts parvaldes uzdevumi. Diskute gan par pienakumiem, kas valstij noteikti jaturpina izpildit, gan ari par tadiem, kuru izpilde janodod privatpersonam. Izveloties konkretajai situacijai atbilstošako modeli, var samazinat uzdevuma istenošanas izmaksas, uzlabot kvalitati un celt procesu efektivitati. Lai pilnveidotu tiesisko regulejumu, kas saistits ar valsts parvaldes uzdevumu delegešanu, zverinatu advokatu birojs "Eversheds Bitans" pec Valsts kancelejas pasutijuma veica petijumu "Valsts parvaldes uzdevumu nodošanas analize un rekomendacijas".

  Valsts parvaldes uzdevuma izpilde arpus iestades ne vienmer lauj sasniegt labakus rezultatus neka gadijuma, ja uzdevumi tiktu veikti ar iestades pašas resursiem, lidz ar to ir butiski pirms valsts parvaldes uzdevuma nodošanas novertet šadas nodošanas izdevigumu un efektivitati. Tapec procesa stadija pirms uzdevuma nodošanas ir svarigi izveleties precizus kriterijus, kas lautu ar augstu ticamibas pakapi paredzet un novertet, vai parvaldes uzdevuma nodošana bus izdevigaka, proti, sniegs efektivaku rezultatu. Balstoties uz lidzšinejo pieredzi un situacijas izpeti, petijuma "Valsts parvaldes uzdevumu nodošanas analize un rekomendacijas" merkis ir veikt šadu valsts parvaldes uzdevumu nodošanas esošas prakses analizi.

  Petijuma noradits: analizejot parvaldes uzdevumu nodošanas praksi Latvija un arvalstis, secinams, ka ideala gadijuma tam butu jasastav no cetriem lieliem posmiem, kas turklat periodiski atkartojas ar noteiktu regularitati. Šie posmi ir parvaldes uzdevuma nodošanas planošana, pretendentu atlase, nodota uzdevuma izpilde un uzdevuma nodošanas seku un rezultatu izvertešana, kas attiecigi dod pamatu jauna parvaldes uzdevuma nodošanas planošanai vai - esoša nodošanas gadijuma -parametru grozišanai. Katra no cetriem lielajiem posmiem ir vairakas darbibas.

  Valsts parvaldes iekartas likuma 40. panta otra un treša dala noteic, ka privatpersonai parvaldes uzdevumu var deleget ar areju normativo aktu vai ligumu, ja tas paredzets areja normativaja akta [..]. Citai publiskai personai parvaldes uzdevumu var deleget likuma noteiktajos gadijumos. Tadejadi Valsts parvaldes iekartas likums pielauj tris normativa regulejuma formas, kas saistitas ar delegejumu.

  Petijuma uzsverta nepieciešamiba noškirt delegešanas un lidzdarbibas ligumus. No normativa regulejuma, Valsts parvaldes iekartas likuma izstrades materialiem un koncepcijas neizriet pamatojums delegešanas un lidzdarbibas ligumu noškiršanai. Lai gan ir iezimetas to atškiribas un nodalitas situacijas, kuras katrs liguma veids piemerojams, tomer butiskas atškiribas to satura un delegejošas iestades un privatpersonas attiecibas, atbildibas sadalijuma un parejos elementos nav konstatejamas.

  Valsts parvaldes iekartas likuma 46. pants norada delegešanas un lidzdarbibas ligumos ietveramas informacijas minimumu, tacu, pirmkart, katra konkreta gadijuma ligumam var but nepieciešamas papildu sadalas un specifisks regulejums, otrkart, lidzdarbibas liguma specifika var pieprasit atškirigu ši liguma saturu, kas neatbilst likuma 46. panta noteiktajam.

  Petnieki ari norada, ka Valsts parvaldes iekartas likuma 40. panta otra dala, kas visparigi noteic privatpersonam veikto delegejumu juridisko dabu, ir skaidra un piemerošanas problemas nerada. Turpreti ši panta treša dala, kas regule formu, kada pielaujams veikt valsts parvaldes uzdevumu delegejumu citam publiskam personam, formulejuma skaidribas un izteiksmes zina atškiras no otraja dala ieviestajiem diviem delegejuma veidiem (areja normativaja akta vai, attieciba uz publiskam personam, šaurak - likuma; ar delegejuma ligumu, ja tas paredzets areja normativaja akta vai, attieciba uz publiskam personam, šaurak - likuma). Valsts parvaldes iekartas likuma 40. panta treša dala butu jaformule skaidrak, analogiski ka otras dalas nosleguma, nosakot, ka citai publiskai personai parvaldes uzdevumu var deleget ar ligumu, ja tas paredzets likuma.

  Parvaldes uzdevuma nodošanas ligums ir publisko tiesibu ligums, to izstrada attieciga iestade, un iestadei ir galvena loma ši liguma satura noteikšana. Liguma noteikumi ir saskanojami ar otru lidzeju, tacu butiski, ka galvena loma pieder iestadei.

  Jauzsver, ka parvaldes uzdevumu nodošanas istenošanai ir jasaglaba un jauztur speka tas vertibas un kriteriji, ko ka efektivitati pamatojošos kriterijus pretendents ir noradijis sava piedavajuma iestadei vai par ko puses vienojušas sarunu laika. Šo uzdevumu cita starpa var palidzet risinat parvaldes uzdevumu nodošanas ligums, ja tas sagatavots talredzigi un kvalitativi. Minetaja konteksta, izstradajot parvaldes uzdevumu nodošanas ligumu (delegešanas vai lidzdarbibas ligums), loti butiska uzmaniba ir japieverš šadu sadalu izstradei:

  uzdevuma izpildes kvalitates novertejuma kriteriji un to vertibas;
  sasniedzamie rezultati, to vertibas, izmerišanas iespejamiba un metodes;
  uzdevuma izpildes kvalitates novertejuma kriteriju un sasniedzamo rezultatu vertibas, pie kadam uzdevuma nodošana vairs nav efektiva un iestadei rodas pamats vienpuseji izbeigt parvaldes uzdevuma nodošanas ligumu;
  nodota uzdevuma detalizets apraksts, uzdevuma robežas, pilnvaru sadalijums starp lidzejiem uzdevuma izpilde;
  uzdevuma izpildes kontroles mehanisms, kas lauj iestadei regulari parliecinaties par uzdevuma izpildes gaitu un raditaju atbilstibu efektivitates prasibam.
  Ipaši butiska uzmaniba parvaldes uzdevumu nodošanas liguma izstradei ir japieverš gadijumos, kad planots nodot uzdevumu, kura izpildi var veikt tikai viena konkreta persona (parasti - privatpersona), kas turklat nav iestades pilna vai izškiroša kontrole. Šada gadijuma prakse nereti var noverot, ka privatpersona izmanto savu ekskluzivo stavokli un ir tendeta uz sev labveligu nosacijumu uzstadišanu un ietveršanu savstarpeja sadarbiba. Lai šadu risku pec iespejas mazinatu, parvaldes uzdevumu nodošanas liguma jaietver detalizeti apsverta ta grozišanas procedura un gadijumi, ka ari nodota parvaldes uzdevuma izpildes kartiba un jau minetie izpildes raditaji, un, jo ipaši, jaizvelas finansešanas modelis, kas izsledz privatpersonas iespejas ietekmet sanemta finansejuma apmeru neatkarigi no uzdevuma izpildes raditajiem.

  Sikak ar petijumu var iepazities Valsts kancelejas interneta majas lapa.