Global menu

Our global pages

Close

Romāns uz sezonu

  • Latvia
  • Other

02-05-2010

Autore: Diana Karklina (Diena)
Mara Logina komentari

Sezonas darbinieks no pastaviga darbinieka at­škiras vien ar darba ligumu uz noteiktu laiku.

Šogad sezonas vakancu darba devejiem, iespejams, vairs nav tik daudz ka agrak, turklat tas ir viegli aizpildit ar iepriekš atlaistajiem darbiniekiem vai ari ar darba mekletajiem, kas pie uznemumu durvim stav teju rindam. Tomer vienkaršaka sezonas darbinieku piesaistišana nenozime, ka atslabušas ari darba tiesisko attiecibu saites, kas lidz :ar liguma noslegšanu vieno sezonas darbinieku, un darba deveju. Uz­nemumu attiecibas ar sezonas darbiniekiem ne ar ko ipaši neatškiras no tiesibam un pienaku­miem, kas skar pastaviga darba nodarbinatos, uzsver gan Valsts darba inspekcijas direktors Arnis Luhse, gan zverinatu advokatu biroja Eversheds Bitans zverinats advokats un darba tiesibu eksperts Maris Logins.

Pilna publikacija pieejama šeit