Global menu

Our global pages

Close

Tiesvedību nomaina darījumi

  • Latvia
  • Other

07-04-2011

Intervija ar Agri Bitanu, Lauri Liepu un Girtu Rudu

Advokati ikdiena jut, ka interese no investoriem pastiprinas. Vairaki advokati norada, ka atsakusies klientu interese par darijumiem. Jaatgadina, ka 2008.gada, kad sakas kri­ze, lielie iegades darijumi ga­ja uz leju un apstajas gandriz pavisam lidz pat pagajuša ga­da vidum. Savukart dažadas tiesvedibas, tadas ka stridi un maksatnespejas gaja uz augšu. Maksatnespejas registra in­formacija liecina, ka pagajuša gada pirmajos trijos menešos juridiskam personam tika ie­rosinatas 707 maksatnespejas lietas, savukart ša gada attieci­gajos tris menešos -175 lietas.