Global menu

Our global pages

Close

Uzteikuma termiņš un atstādināšanas ilgums darbiniekam - arodbiedrības biedram

 • Latvia

  02-01-2020

  Autors: Jānis Siliņš

  www.itiesibas.lv 02.01.2020.

   

  2018.gada 14.jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-213/2018, kurā tiesa deva vērtējumu par Darba likuma (DL) 101.panta 3.daļas un DL 110.panta 3.daļas savstarpējo piemērojamību, kā arī par DL 58.pantā iekļautā darbinieka atstādināšanas institūta maksimālo ilgumu darbiniekiem, kuri ir arodbiedrību biedri.

  Lietas būtība

  Darba devējs ar rīkojumu atstādināja darbinieku no darba ar 2015.gada 7.janvāri, bet 2015.gada 5.martā iekšējas izmeklēšanas rezultātā guva pārliecību un konstatēja, ka darbinieks ir būtiski pārkāpis darba līguma noteikumus, līdz ar to darba devējs uzskatīja par nepieciešamību izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.

  Atbilstoši DL 16.panta 3. un 5.daļai, kā arī DL 101.panta 3.daļai par viena mēneša termiņu darba devēja uzteikuma izsniegšanai uzteikumam šajā lietā vajadzēja tikt izsniegtam ne vēlāk kā 2015.gada 4.aprīlī, taču, ņemot vērā gan Lieldienu brīvdienas, gan to, ka darbiniekam no 2015.gada 7.aprīļa līdz 2015.gada 6.maijam bija pārejoša darba nespēja, pēdējā diena, kad bija izsniedzams uzteikums, bija 2015.gada 7.maijs.

  Darbinieks par atgriešanos darbā paziņoja 2015.gada 7.maijā, savukārt darba devējs uzteikumu izsniedza 2015.gada 8.maijā, kad darba devējs arī uzzināja, ka darbinieks ir arodbiedrības biedrs, tādējādi darba devējam bija pienākums DL 110.panta kārtībā lūgt piekrišanu darbinieka arodbiedrībai. 2015.gada 19.maijā darba devējs no attiecīgās arodbiedrības saņēma noraidošu atbildi par darbinieka atbrīvošanu no darba, tātad darba devējam par darba tiesisko attiecību izbeigšanu bija jāvēršas tiesā.

  Vienlaikus darba devējs ar secīgiem rīkojumiem paildzināja termiņu darbinieka atstādināšanai no darba līdz brīdim, kad tiks saņemta arodbiedrības piekrišana darbinieka tiesisko attiecību izbeigšanai vai līdz stāsies spēkā tiesas spriedums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

  Kā pirmās instances, tā apelācijas instances tiesas apmierināja darba devēja prasību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, norādot, ka DL 110.panta 3.daļā noteiktais termiņš ir uzskatāms par speciālo normu salīdzinājumā ar 101.panta 3.daļu, tāpēc attiecīgais uzteikuma termiņš ir skaitāms no arodbiedrības piekrišanas saņemšanas dienas, nevis no pārkāpuma atklāšanas vai izdarīšanas dienas.

  Pēc darbinieka kasācijas sūdzības AT atcēla apelācijas instances spriedumu daļā, ar kuru tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku.

  Tiesas secinājumi 

  AT konstatēja, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi iztulkojusi un piemērojusi tiesību normas, proti, ka pretēji zemāko instanču tiesu norādītajam DL 110.panta 3.daļa nav uzskatāma par speciālo normu salīdzinājumā ar DL 101.panta 3.daļu, tādēļ apelācijas instances tiesa nepamatoti secināja, ka darba tiesiskās attiecības ar darbinieku būtu izbeidzamas.

  Pirmkārt, AT norādīja, ka darba devējs ir pārkāpis DL 101.panta 3.daļā noteikto uzteikuma izsniegšanas termiņu, jo 2015.gada 8.maijā tas jau bija pagājis, turklāt darba devējs šajā termiņā ne vien nebija vērsies darbinieka arodbiedrībā ar lūgumu DL 110.panta kārtībā, bet arī nebija noskaidrojis, vai darbinieks ir kādas arodbiedrības biedrs.

  Otrkārt, DL 101.panta 3.daļa un DL 110.panta 3.daļa nav konkurējošas tiesību normas, jo regulē divas patstāvīgas situācijas, proti, DL 101.panta 3.daļa norāda termiņu, kādā darba devējs realizē savas uzteikuma tiesības pret darbiniekiem, neņemot vērā to, vai tie ir vai nav arodbiedrību biedri, savukārt DL 110.panta 3.daļa attiecas uz arodbiedrības lēmuma spēkā esamības laiku, paredzot, ka darba devējs var uzteikt darba līgumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemta arodbiedrības piekrišana.

  AT pievienojās darbinieka apelācijas sūdzībā norādītajam, ka vēršanās pie darbinieka arodbiedrības brīdī, kad jau ir nokavēts darba devēja uzteikuma izsniegšanas termiņš, nerada un nedrīkst radīt nekādas tiesiskās sekas. Pretējā gadījumā darbinieki-arodbiedrību biedri būtu ievērojami sliktākā situācijā nekā citi darbinieki, jo šāds faktisks darba devēja uzteikuma termiņa izdošanas pagarinājums attiektos tikai un vienīgi uz arodbiedrību biedriem, tādējādi attaisnojot darba devēja neizdarību DL 101.panta 3.daļas termiņa ievērošanā.

  Visbeidzot, spriežot par darbinieka atstādināšanas ilgumu, AT novērtēja, ka atkāpe no DL noteiktā atstādināšanas maksimālā ilguma (trīs mēneši) konkrētajā lietā nav uzskatāma par pamatotu, jo AT iepriekšējā judikatūra šajā lietā nav piemērojama vispārīgi, bet gan attiecināma katrā situācijā individuāli, proti, nepietiek vien ar to, ka darbinieks ir arodbiedrības biedrs, bet ir jāvērtē arī darbinieka amats un pieļautā pārkāpuma raksturs. Apstāklis, ka darbinieks ir arodbiedrības biedrs, nav noteicošs, jo citādi tas, līdzīgi kā iepriekš, nozīmētu, ka dalība arodbiedrībā tieši pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, arī atstādināšanas maksimālā ilguma ziņā.

  Kopsavilkums 

  Aprakstītie AT secinājumi ir konsekventi ar AT  līdzšinējo praksi un uzskatāmi par būtiskiem gan darba devējiem, gan darbiniekiem, jo skaidri norāda to, kādā kārtībā un termiņos ir tiesiski īstenojama DL paredzētā darba līguma uzteikšana darbiniekam, kurš vienlaikus ir arodbiedrības biedrs, proti, DL 110.panta 4.daļas procedūra ir īstenojama vien tad, ja darba devējs pirms tam ir izpildījis DL 101.pantā noteiktās prasības.

  Savukārt, atstādinot no darba darbinieku-arodbiedrības biedru, darba devējam ir jāņem vērā, ka DL 58.pantā noteiktā trīs mēnešu maksimālā atstādināšanas termiņa pārkāpšana ir iespējama tikai izņēmuma gadījumos, ja to pieļauj konkrētās lietas apstākļi. Attiecīgi AT 2013.gada 23.janvāra spriedumā lietā Nr.SKC-103/2013 izteiktās atziņas par darbinieka-arodbiedrības biedra atstādināšanas ilgumu ir jāskata kontekstā ar minētās lietas faktiskajiem apstākļiem, nevis jāattiecina plaši uz visiem iespējamajiem scenārijiem.

  Lai aplūkotu rakstu portālā, spiediet šeit.