Global menu

Our global pages

Close

Valsts funkcijas varot uzticēt privātajiem

  • Latvia
  • Other

19-09-2011

Autors: Egons Mudulis

Eksperti: delegeša­nas metodologija ir laba, bet trukst politiskas gribas delegešanai.

Nepieciešams veikt groziju­mus normativajos aktos, lai vienkaršotu un padaritu at­klataku valsts uzdevumu no­došanu privatajam sektoram, secinajis zverinatu advokatu birojs Eversheds Bitans, pieda­vajot konkretus risinajumus Valsts kancelejas pasutitaja petijuma.

Eksperti: delegeša­nas metodologija ir laba, bet trukst politiskas gribas delegešanai.

Nepieciešams veikt groziju­mus normativajos aktos, lai vienkaršotu un padaritu at­klataku valsts uzdevumu no­došanu privatajam sektoram, secinajis zverinatu advokatu birojs Eversheds Bitans, pieda­vajot konkretus risinajumus Valsts kancelejas pasutitaja petijuma, kas izmaksajis 18 900 Ls (bez PVN). Petijums ti­ka veikts, lai noskaidrotu, ko var deleget, kas ir nododamie Uzdevumi un ka pec tam veikt uzraudzibu, lai pakalpojums tiktu nodrošinats kvalitativi, saka Valsts kancelejas Strate­giskas analizes departamenta vaditaja Eva Upite.

Instrumenti iedoti
Kvalitativi izstradata meto­dologija, ko un ka darit, par petijumu saka LDDK general­direktores vietnieks Eduards Filippovs. Vina secinajumam piekrit LTRK Politikas noda­las vaditajs Janis Butkevics, noradot, ka galvenais iemesls, kapec valsts parvaldes uzde­vumu delegešana Latvija lidz šim nav bijusi attistita, esot tieši skaidras metodologijas un kriteriju trukums, spriežot par to, vai vispar un kada vei­da šie uzdevumi delegejami privatajam sektoram. Jau gadiem trukst politiskas gribas - deleget valsts funk­cijas privatajiem, uzsver E. Filippovs. Problema ir ta, ka delegešanas priekšlikumus iz­verte valsts ieredni, kuri nav ieintereseti uzdevumus dele­get, secina J. Butkevics. Ta, piemeram, Ekonomikas mi­nistrija nevelas deleget eks­porta veicinašanu, ko daudzas valstis veic tirdzniecibas un rupniecibas kameras, nevis pati valsts (LIAA), vinš nosauc vienu no ne parak izteiktas valsts pretimnakšanas paraugiem. Vinaprat, viens no iespejamajiem risinajumiem butu, ka to, vai šie uzdevumi butu nododami privatajas ro­kas, nosaka neatkariga insti­tucija, nevis pati uzdevumu veiceja - ministrija vai tai pa­klauta institucija. E. Filippovs atgadina par nebeidzamajam diskusijam ap Latvijas valsts oficialo laikrakstu Latvijas Vestnesis, kas joprojam tiekot lieki uzturets pie dzivibas.

Japienem lemums
Beidzot valdibai vajadzetu pienemt lemumu – „mes to daram” - un detalas risinat pakartoti šim virsmerkim, saka E. Filippovs. Vinaprat, valsts parvaldei ir japieda­va saraksts ar uzdevumiem, ko ta velas deleget. Cerams, ka rekomendacijas tiks nem­tas vera un Valsts parvaldes iekartas likums un tam pa­kartotie tiesibu akti tiks sa­kartoti, saka J. Butkevics. „Ar to varetu nošaut divus zakus - ejam lielu soli pretim mazai un efektivai valsts parvaldei, un otrs - arvien aktivak valsts parvaldes procesos tiek iesais­tita pilsoniska sabiedriba un uznemeji,” ta vinš. To, kapec gan lai kads valsts parvaldes darbinieks butu ieinteresets nodot savus uzdevumus pri­vatajas rokas, ja vinam tadel naktos zaudet darbu, nespeja parliecinoši pamatot ne peti­juma autori, ne E. Upite.

Maz panakumu
Petijuma autori secinajuši, ka gan valsts, gan privatajam sektoram trukst izpratnes par uzdevumu delegešanu. Iesta­žu darbiniekiem nav vienotas un visaptverošas izpratnes par parvaldes uzdevumu no­došanu un panemienu, ka tos noškirt no pakalpojumu iepir­kumiem - pie šada sledziena nonakuši petnieki.

Izpratnes trukums varetu but viens no iemesliem, ka­pec ir maz panakumu šaja joma. Funkciju delegešanas veiksmes stasti J. Butkevicam pat isti nenak prata. Viens no tiem varetu but saistits ar precu izcelsmes sertifikatu izsniegšanu, ar ko nodarbojas LTRK. Noteikti nakotne vare­tu deleget funkcijas ari veseli­bas aprupes sektora. E. Filip­povs zina teikt, ka iespejamas valsts uzdevumu delegešanas „spektrs ir megaplašs”, sakot ar gramatvedibu un IT resur­su nodrošinašanu, beidzot ar autoparvadajumiem un uz­kopšanas pakalpojumiem.