Global menu

Our global pages

Close

In-house izņēmuma tiesiskais regulējums publiskajā iepirkumā

  • Latvia
  • Public procurement

30-06-2015

Autors: Māris Logins

Jurista Vārds,
Nr.25 (877), 30.06.2015.

Ir ieviestas būtiskas izmaiņas jaunajās direktīvās attiecībā uz in-house  izņēmumu piemērošanu – riski un ierosinājumi, kas būtu jāievēro pārņemot tiesisko regulējumu.

Līdz 2015. gada aprīlim Latvijai ir jāpārņem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) jaunās direktīvas publisko iepirkumu jomā, kurās ES likumdevējs cita starpā ir paredzējis arī tā dēvēto in-house izņēmumu, kas piemērojams, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem slēdzot būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus ar citiem publisko tiesību subjektiem, iestādēm vai to kontrolētām kapitālsabiedrībām, biedrībām un citām juridiskām personām. Jaunais regulējums aptver un kodificē ievērojamu daļu līdz šim Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) judikatūrā pausto atziņu, tomēr vairākos aspektos tas būtiski groza un papildina esošos noteikumus. Tā kā in-house izņēmuma piemērošana ir dalībvalstu tiesība, nevis pienākums, turklāt direktīvu pārņemšanas procesā dalībvalstīm ir iespēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus direktīvās paredzēto mērķu un rezultāta sasniegšanai, Latvijai līdzīgi kā pārējām ES dalībvalstīm būtu rūpīgi jāizsver konkrētā izņēmuma tvērums un piemērošanas nosacījumi, lai nepieļautu nepamatotu konkurences ierobežošanu un mazinātu neatļauta valsts atbalsta riskus.

Pilna publikācija latviešu valodā pieejama šeit.